Gò Vấp: Mang nguồn lực đến chăm lo cho đồng bào, trẻ em vùng biên giới

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong hai&nbsp;ng&agrave;y, từ ng&agrave;y 03,&nbsp;04-6-2023, Quận Đo&agrave;n G&ograve; Vấp đ&atilde; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận v&agrave; Ban Chỉ huy Qu&acirc;n sự quận tổ chức chương tr&igrave;nh &quot;Bi&ecirc;n giới y&ecirc;u thương&quot; tại x&atilde; T&acirc;n Th&agrave;nh, huyện B&ugrave; Đốp, tỉnh B&igrave;nh Phước.&nbsp;Tham gia đo&agrave;n c&oacute; đồng ch&iacute; Sử Ngọc Anh - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận ủy G&ograve; Vấp.&nbsp;</span></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35914/2.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:338px; text-align:justify; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n đ&atilde; đến thăm v&agrave; tặng qu&agrave; c&aacute;n bộ chiến sĩ Đồn Bi&ecirc;n ph&ograve;ng T&acirc;n Th&agrave;nh, Ban Chỉ huy Qu&acirc;n sự Huy&ecirc;n B&ugrave; Đốp, tặng qu&agrave; v&agrave; b&agrave;n giao c&ocirc;ng tr&igrave;nh s&acirc;n ch&agrave;o cột mốc bi&ecirc;n giới tại khu vực bi&ecirc;n giới thuộc Đồn Bi&ecirc;n ph&ograve;ng Cửa khẩu Ho&agrave;ng Diệu quản l&yacute;. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cạnh đ&oacute;, Đo&agrave;n đ&atilde; đến thăm hỏi v&agrave; trao tặng 144 phần qu&agrave; đồng b&agrave;o d&acirc;n tộc ngh&egrave;o, 10 hộ đồng b&agrave;o d&acirc;n tộc s&aacute;t bi&ecirc;n giới; trao tặng 141 phần qu&agrave; cho c&aacute;c em học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt&nbsp;c&ugrave;ng 25 chiếc xe đạp cho học sinh&nbsp;vượt kh&oacute; học tốt. Tổng gi&aacute; trị c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, qu&agrave; thăm c&aacute;c c&aacute;n bộ chiến sĩ Đồn bi&ecirc;n ph&ograve;ng v&agrave; Ban Chỉ huy Qu&acirc;n sự huyện, c&aacute;c em thiếu nhi v&agrave; đồng b&agrave;o d&acirc;n tộc kh&oacute; khăn l&agrave; 260.000.000 đồng. Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động nghĩa t&igrave;nh hướng về bi&ecirc;n giới hải đảo của Tổ quốc g&oacute;p phần động vi&ecirc;n, gi&uacute;p đỡ c&aacute;n bộ chiến sĩ v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n nơi giữ vững chủ quyền thi&ecirc;ng li&ecirc;ng của Tổ quốc x&atilde; hội chủ nghĩa.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">XU&Acirc;N HƯƠNG</span></strong></span></p> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="margin: 0.5em 0px 0px; white-space-collapse: preserve; overflow-wrap: break-word; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 06-9-2023, trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ, biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 - 2023), đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có bài phát biểu. Ban biên tập trang thông tin điện tử thành đoàn xin đăng toàn văn bài phát biểu.

Agile Việt Nam
;