Khai mạc Đại hội Hội Sinh viên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh khóa XI nhiệm kỳ 2023 - 2025

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(5, 5, 5)">Chiều 03-6, Phi&ecirc;n Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường Đại học Luật TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2025 đ&atilde; ch&iacute;nh thức diễn ra, đ&aacute;nh dấu bước ngoặt mới tr&agrave;n đầy hy vọng.</span></span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35940/%E1%BA%A2nh%201.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(5, 5, 5)">To&agrave;n cảnh Phi&ecirc;n Khai mạc Đại hội.</span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(5, 5, 5)">Đến tham dự Đại hội c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố,&nbsp;L&ecirc; Văn Hiển - Đảng Uỷ vi&ecirc;n, Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng phụ tr&aacute;ch Ph&ograve;ng Đ&agrave;o tạo, Nguyễn Trung Dương - Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35940/%E1%BA%A2nh%200.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(5, 5, 5)">Đồng ch&iacute; Trịnh Ho&agrave;ng Hiệp - Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n trường Đại học Luật TP. Hồ Ch&iacute; Minh kho&aacute; X ph&aacute;t biểu khai mạc Đại hội.&nbsp;</span></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(5, 5, 5)">Tại Phi&ecirc;n Khai mạc Đại hội XI đ&atilde; kiểm điểm, đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường Đại học Luật TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2023 v&agrave; tr&ecirc;n cơ sở đ&oacute;, x&aacute;c định mục ti&ecirc;u, phương hướng, nhiệm vụ của c&ocirc;ng t&aacute;c H&ocirc;̣i v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n trong nhiệm kỳ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2025.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35940/21.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(5, 5, 5)">Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại Đại hội</span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(5, 5, 5)">Ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố n&ecirc;u ra rằng Phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; l&agrave; phong tr&agrave;o cốt l&otilde;i v&agrave; l&agrave; mục ti&ecirc;u để c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n r&egrave;n luyện, phấn đấu; cần ch&uacute; trọng, đẩy mạnh v&agrave; n&acirc;ng cao năng lực số của sinh vi&ecirc;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n; đưa ra c&aacute;c giải ph&aacute;p trang bị cho sinh vi&ecirc;n ph&aacute;t huy năng lực ngoại ngữ, hội nhập trong bối cảnh to&agrave;n cầu ho&aacute;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35940/16.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(5, 5, 5)">Đồng ch&iacute; Trần Thế Khoa - Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n trường Đại học Luật TP. Hồ Ch&iacute; Minh tr&igrave;nh b&agrave;y tham luận tại Đại hội.</span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(5, 5, 5)">Sau đ&oacute;, đồng ch&iacute; Trần Thế Khoa - Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n trường Đại học Luật TP. Hồ Ch&iacute; Minh kho&aacute; X đ&atilde; tr&igrave;nh b&agrave;y tham luận 01 về M&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch trong hoạt động t&igrave;nh nguyện tại địa phương nơi sinh vi&ecirc;n cư tr&uacute;&rdquo;. Cụ thể, sự hiệu quả của mặt trận t&igrave;nh nguyện tại địa phương nơi sinh vi&ecirc;n cư tr&uacute; đ&atilde; g&oacute;p phần dẫn đến những th&agrave;nh c&ocirc;ng nhất định của c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện cấp trường.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(5, 5, 5)">Đại hội đ&atilde; tiến h&agrave;nh hiệp thương 21 đồng ch&iacute; tham gia Ban Chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Trường kh&oacute;a VI, nhiệm kỳ 2023 - 2025, theo đ&oacute; Đại hội đ&atilde; được lắng nghe b&aacute;o c&aacute;o tổng hợp &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p x&acirc;y dựng văn kiện, thảo luận v&agrave; ph&aacute;t biểu tại Hội trường, thực hiện biểu quyết th&ocirc;ng qua c&aacute;c nội dung của văn kiện Đại hội th&ocirc;ng qua ứng dụng &ldquo;Đại hội Hội Sinh vi&ecirc;n&rdquo;.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(5, 5, 5)">Phi&ecirc;n l&agrave;m việc thứ nhất đ&atilde; kết th&uacute;c với tinh thần đầy phấn khởi. Hy vọng rằng, sau khi bế mạc, Ban Chấp h&agrave;nh mới với sức trẻ v&agrave; nhiệt huyết của m&igrave;nh sẽ kh&ocirc;ng ngừng cống hiến để dẫn dắt Hội Sinh vi&ecirc;n Trường Đại học Luật TP. Hồ Ch&iacute; Minh chinh phục được nhiều cột mốc mới.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(5, 5, 5)">Ảnh: BTT. Đại học Luật TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(5, 5, 5)">Tin: Thanh Tr&uacute;c</span></span></span></strong></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;