Quận 12: Chung kết hội thi 'Bản lĩnh Thanh niên thời đại mới'

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 13-6, tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12 đ&atilde; ch&iacute;nh thức diễn ra V&ograve;ng Chung kết Hội thi &ldquo;Bản lĩnh Thanh ni&ecirc;n thời đại mới&rdquo; năm 2023.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; s&acirc;n chơi được tổ chức bởi </span></span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Quận Đo&agrave;n 12 phối hợp&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Ph&ograve;ng Văn h&oacute;a - Th&ocirc;ng tin Quận 1</span><span style="color:black">2,&nbsp;</span></span></span><span style="color:black; font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 1</span><span style="color:black; font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">2&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">nhằm định hướng ph&aacute;t triển gi&aacute;o dục nghề nghiệp, đẩy mạnh c&ocirc;ng nghệ số trong c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o Đo&agrave;n v&agrave; kết hợp giới thiệu quảng b&aacute; về c&aacute;c địa danh du lịch tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 12.&nbsp;<span style="color:black">Hội thi c&oacute; sự g&oacute;p mặt của&nbsp;c&aacute;c đồng ch&iacute;: T&ocirc; Minh Hiếu - Ph&oacute; Trưởng ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Nguyễn Ho&agrave;i Bảo - &nbsp;Uỷ vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Quận ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 12 c&ugrave;ng với&nbsp;đại diện l&atilde;nh đạo c&aacute;c đơn vị, cơ sở đo&agrave;n, thầy c&ocirc; gi&aacute;o v&agrave; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, học sinh tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</span></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black"><img alt="Các thí sinh thực hiện bài thi của mình" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35954/6.jpg" style="height:398px; width:600px" /></span></span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">V&ograve;ng Chung kết đ&atilde; trao&nbsp;<span style="color:black">Giải Nhất chung cuộc cho bạn Trần Ngọc Phương Th&ugrave;y - Đo&agrave;n Phường Trung Mỹ T&acirc;y.&nbsp;Giải Nh&igrave; thuộc về bạn B&ugrave;i Nguyễn Gia Huy - Trường Trung Cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12. Bạn&nbsp;Phạm Lan Phương - Trường THCS Nguyễn Huệ xuất sắc gi&agrave;nh giải 3.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Top 3 chung cuộc" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35954/tOP 03.jpg" style="height:399px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cũng tại chương tr&igrave;nh, Quận Đo&agrave;n 12&nbsp;đ&atilde; tổ chức tuy&ecirc;n dương 06 đơn vị đạt danh hiệu &ldquo;Tập thể l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; v&agrave; 14 c&aacute; nh&acirc;n đạt danh hiệu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; năm 2023, 37 c&aacute; nh&acirc;n đạt danh hiệu &ldquo;Học sinh 3 r&egrave;n luyện&rdquo; cấp Trường năm học 2022 - 2023. Đ&acirc;y cũng l&agrave; đơn vị triển khai hiệu quả phong tr&agrave;o &ldquo;Học sinh 3 r&egrave;n luyện&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Học sinh 3 Rèn luyện" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35954/HỌC SINH 03 RÈN - 2.jpg" style="height:394px; width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><strong>Ho&agrave;ng Nguy&ecirc;n</strong></p> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;