Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh phát huy chuyên môn, phục vụ công đồng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng&nbsp;5-7, Đo&agrave;n - Hội Sinh vi&ecirc;n Trường ĐH N&ocirc;ng L&acirc;m TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Lễ ra qu&acirc;n chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh năm 2023 với chủ đề &quot;Tuổi trẻ N&ocirc;ng L&acirc;m ph&aacute;t huy chuy&ecirc;n m&ocirc;n - phục vụ cộng đồng&quot;.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự lễ ra qu&acirc;n c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: TS. B&ugrave;i Ngọc H&ugrave;ng - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường;&nbsp;PGS.TS Nguyễn Tất To&agrave;n - Ủy vi&ecirc;n Ban thường vụ Đảng ủy, Ph&oacute; hiệu trưởng nh&agrave; trường c&ugrave;ng qu&yacute; thầy c&ocirc; đại diện c&aacute;c ph&ograve;ng, ban, viện, trung t&acirc;m trực thuộc nh&agrave; trường, đại diện địa phương r&aacute;p nối c&ugrave;ng hơn 200 sinh vi&ecirc;n l&agrave; chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh năm 2023.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Ban chỉ huy chiến dịch chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo nhà trường" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36008/NLU2.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban chỉ huy chiến dịch chụp h&igrave;nh lưu niệm c&ugrave;ng l&atilde;nh đạo nh&agrave; trường</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tiếp nối truyền thống t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh, phục vụ cộng đồng của trường, qua 30 năm hoạt động, chiến dịch đ&atilde; tạo m&ocirc;i trường để sinh vi&ecirc;n N&ocirc;ng L&acirc;m chia sẻ, r&egrave;n luyện, cống hiến v&agrave; trưởng th&agrave;nh. Chiến dịch đ&atilde; huy động hơn 10000 sinh vi&ecirc;n tham gia, đ&oacute;ng g&oacute;p hơn 300 ng&agrave;y c&ocirc;ng, hỗ trợ địa phương c&aacute;c tỉnh T&acirc;y Nam bộ, T&acirc;y Nguy&ecirc;n, Duy&ecirc;n Hải Nam Trung bộ &ocirc;n tập h&egrave; cho thiếu nhi, ph&aacute;t triển kinh tế tế từ những m&ocirc; h&igrave;nh n&ocirc;ng nghiệp hiệu quả, x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới. ph&aacute;t huy thế mạnh chuy&ecirc;n m&ocirc;n&nbsp;của sinh vi&ecirc;n N&ocirc;ng L&acirc;m trong hoạt động t&igrave;nh nguyện. Năm 2023 dấu ấn t&igrave;nh nguyện của của sinh vi&ecirc;n N&ocirc;ng L&acirc;m được tiếp nối v&agrave; ph&aacute;t triển tại 3 mặt trận Tp. Hồ Ch&iacute; Minh, Gia Lai, Ninh Thuận với 8 đội h&igrave;nh, 226 chiến sĩ t&igrave;nh nguyện, ngo&agrave;i ra chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh N&ocirc;ng L&acirc;m tham gia mặt trận quốc tế nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o v&agrave; mặt trận&nbsp;đảo Ph&uacute; Qu&yacute;&nbsp;(tỉnh B&igrave;nh Thuận).</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Không khí sôi nổi, vui tươi của sinh viên tình nguyện" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36008/NLU4.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi, vui tươi của sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu nhận nhiệm vụ tại lễ xuất qu&acirc;n, đồng ch&iacute; L&ecirc; văn SoNy - B&iacute; thư Đo&agrave;n trường, Chỉ huy trưởng chiến dịch cho biết tuyệt đối chấp h&agrave;nh sự chỉ đạo của ban chỉ huy Chiến dịch cấp Th&agrave;nh, Đảng ủy - Ban gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường, Đảm bảo chiến dịch diễn ra an to&agrave;n, hiệu quả, chế độ th&ocirc;ng tin b&aacute;o c&aacute;o kịp thời, thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh phần việc thiết thực, hiệu quả, ho&agrave;n th&agrave;nh tốt chỉ ti&ecirc;u đề ra. Đồng ch&iacute; cũng mong muốn chiến sĩ tham gia c&aacute;c đội h&igrave;nh nghi&ecirc;m t&uacute;c chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật, quy định của chiến dịch, t&ocirc;n trọng văn h&oacute;a địa phương, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt phương ch&acirc;m &quot;đến d&acirc;n mến - ở d&acirc;n thương - l&agrave;m d&acirc;n tin - đi d&acirc;n nhớ - v&agrave; ba kh&ocirc;ng (hứa - ham - xin).</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Đồng chí Lê Văn SoNy - Chỉ huy trưởng chiến dịch Mùa hè xanh năm 2023 Trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36008/NLU1.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; L&ecirc; Văn SoNy - Chỉ huy trưởng chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh năm 2023 Trường ĐH N&ocirc;ng L&acirc;m TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">PGS.TS Nguyễn Tất To&agrave;n - Ủy vi&ecirc;n Ban thường vụ Đảng ủy, Ph&oacute; hiệu trưởng nh&agrave; trường cho biết Đảng ủy - Ban gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường&nbsp;ghi nhận&nbsp;truyền thống của chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh N&ocirc;ng L&acirc;m với những th&agrave;nh t&iacute;ch đ&aacute;ng tự h&agrave;o. Đồng ch&iacute; cho rằng c&aacute;c chiến sĩ đ&atilde; dấn th&acirc;n, xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện trong x&acirc;y dựng bảo vệ qu&ecirc; hương, đất nước v&agrave; th&agrave;nh phố. Từ chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh, trong m&ocirc;i trường t&igrave;nh nguyện c&aacute;c chiến sĩ đ&atilde; được r&egrave;n luyện, học hỏi, rất nhiều thầy c&ocirc;, anh chị đ&atilde; trưởng th&agrave;nh, l&agrave; niềm tự h&agrave;o của tuổi trẻ khi đ&atilde; trải qua m&ugrave;a h&egrave; t&igrave;nh nguyện. Qua 30 năm, chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh N&ocirc;ng L&acirc;m lu&ocirc;n l&agrave; h&agrave;nh trang qu&yacute; gi&aacute;, vun đắp th&ecirc;m cho truyền thống xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của Tuổi trẻ N&ocirc;ng L&acirc;m TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Chiến sĩ Mùa Hè xanh Nông Lâm 2023 đã sẵn sàng" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36008/NLU3.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiến sĩ M&ugrave;a H&egrave; xanh N&ocirc;ng L&acirc;m 2023 đ&atilde; sẵn s&agrave;ng cho c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc &yacute; nghĩa.</span></span></em></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tin, ảnh: Đo&agrave;n trường ĐH N&ocirc;ng L&acirc;m</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Người đăng: K. Phụng</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;