Huyện Nhà Bè: Sơn, lắp đặt hệ thống điện dân dụng nhà tình nghĩa quân - dân

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">S&aacute;ng 12-07, Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave; phối hợp c&ugrave;ng Ban chỉ huy chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh trường Đại học C&ocirc;ng nghệ S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; Chi đo&agrave;n cơ sở C&ocirc;ng ty điện lực Duy&ecirc;n Hải, tiến h&agrave;nh tổ chức lễ b&agrave;n giao c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n &quot;Sơn, ắp đặt hệ thống điện d&acirc;n dụng nh&agrave; t&igrave;nh nghĩa qu&acirc;n - d&acirc;n&quot; năm 2023.</span></span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36236/Untitled_Panorama-1.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Nh&agrave; T&igrave;nh nghĩa qu&acirc;n &ndash; d&acirc;n l&agrave; một trong số c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh &yacute; nghĩa trong m&ugrave;a h&egrave; t&igrave;nh nguyện của huyện Nh&agrave; B&egrave;</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đến dự chương tr&igrave;nh gồm c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Do&atilde;n Trường Quang - </span><span style="color:rgb(5, 5, 5)">&nbsp;Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; C</span><span style="color:rgb(38, 38, 38)">hủ tịch Thường trực Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="color:rgb(5, 5, 5)">, Chỉ huy ph&oacute; Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh&nbsp;Th&agrave;nh phố; &nbsp;Trần Thị Thanh Th&uacute;y - Ph&oacute; Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Huyện ủy Nh&agrave; B&egrave;;&nbsp;Nguyễn Thị Thanh Hằng - Huyện ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave;&hellip;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Nhơn Đức l&agrave; một x&atilde; n&ocirc;ng th&ocirc;n của Huyện Nh&agrave; B&egrave;, đời sống người d&acirc;n c&ograve;n gặp nhiều kh&oacute; khăn, sổ hộ ngh&egrave;o theo chuẩn quy định của Th&agrave;nh phố c&ograve;n rất cao, trong đ&oacute; c&oacute; nhiều hộ gia đ&igrave;nh thanh ni&ecirc;n kh&oacute; khăn cần được quan t&acirc;m gi&uacute;p đỡ.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Theo đ&oacute;, c&ocirc;ng tr&igrave;nh nh&agrave; T&igrave;nh nghĩa qu&acirc;n &ndash; d&acirc;n đ&atilde; được trao đến gia đ&igrave;nh &ocirc;ng Phan Văn Nữa l&agrave; cha của đồng ch&iacute; Phan Tấn Ph&aacute;t - D&acirc;n qu&acirc;n thường trực tại Ban Chỉ huy qu&acirc;n sự x&atilde; Nhơn Đức. Đồng thời, X&atilde; Đo&agrave;n Nhơn Đức đ&atilde; gắn kết vận động c&aacute;c đơn vị t&agrave;i trợ hỗ trợ th&ecirc;m c&aacute;c hạng mục kh&aacute;c, bao gồm hệ thống d&acirc;y dẫn điện v&agrave; một số thiết bị điện trong nh&agrave;, do chi Đo&agrave;n cơ&nbsp;sở C&ocirc;ng ty Điện lực Duy&ecirc;n Hải thực hiện. Cạnh đ&oacute;, việc qu&eacute;t sơn căn nh&agrave; do c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh của trưởng Đại học C&ocirc;ng Nghệ S&agrave;i G&ograve;n thực hiện.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36236/DSC05959.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px">L&atilde;nh đạo địa phương trao thư cảm ơn v&agrave; tặng hoa cho c&aacute;c đơn vị t&agrave;i trợ</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&aacute;t biểu tại lễ b&agrave;n giao, </span></span></span><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">B&iacute; thư Huyện đo&agrave;n Nh&agrave; B</span><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&egrave;&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Nguyễn Thị Thanh Hằng chia sẻ: Căn nh&agrave; được nhuốm m&agrave;u &aacute;o mới chỉn chu của h&ocirc;m nay kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; niềm vui của gia đ&igrave;nh đồng ch&iacute; Ph&aacute;t m&agrave; c&ograve;n l&agrave; niềm vui của Huyện Đo&agrave;n. Qua đ&acirc;y, đồng ch&iacute; Thanh Hằng b&agrave;y tỏ lời cảm ơn đến ph&iacute;a c&aacute;c đơn vị t&agrave;i trợ, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện đ&atilde; đến v&agrave; g&oacute;p phần tạo ra những hoạt động t&igrave;nh nguyện &yacute; nghĩa cho huyện nh&agrave;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36236/DSC05910.jpg" style="height:333px; width:500px" /></em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thanh Hằng ph&aacute;t biểu tại lễ b&agrave;n giao</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Chương tr&igrave;nh được tổ chức hướng tới kỷ niệm 30 năm c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của thanh ni&ecirc;n&nbsp;th&agrave;nh phố (1994 - 2023), qua đ&oacute; gi&uacute;p lan tỏa th&ecirc;m nữa nhiều gi&aacute; trị nh&acirc;n văn s&acirc;u sắc về t&igrave;nh nghĩa qu&acirc;n - d&acirc;n, sự tương trợ gi&uacute;p đỡ lẫn nhau trong những l&uacute;c kh&oacute; khăn gian khổ.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36236/DSC05967.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Căn nh&agrave; mới c&ugrave;ng nhiều m&oacute;n qu&agrave; kh&aacute;c được gửi tặng đến gia đ&igrave;nh đồng ch&iacute; Tấn Ph&aacute;t</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TRUNG NGUY&Ecirc;N</span></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;