Tuổi trẻ Quận 3 tiên phong trong chuyển đổi số

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:rgb(51, 51, 51)">Ng&agrave;y&nbsp;</span><span style="color:rgb(51, 51, 51)">14-7</span><span style="color:rgb(51, 51, 51)">, </span><span style="color:rgb(51, 51, 51)">Quận Đo&agrave;n, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n </span></strong></span></span><strong>LHTN)&nbsp;</strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:rgb(51, 51, 51)">Việt Nam Quận 3 3 tổ chức Ng&agrave;y hội Tuổi trẻ Quận 3 với chuyển đổi số lần 2 năm 2023 tại Trường THCS Lương Thế Vinh (Cơ sờ 2). Chương tr&igrave;nh c&oacute; sự tham gia phối hợp tổ chức của Đo&agrave;n Ph&ograve;ng Cảnh vệ miền Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ v&agrave; Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP Qu&acirc;n đội chi nh&aacute;nh Kỳ Đồng.&nbsp;</span></strong></span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(51, 51, 51)">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Trần Nguy&ecirc;n Phong - Ph&oacute; Trưởng Ban Thường trực Ban D&acirc;n vận Quận uỷ Quận 3; đồng ch&iacute; B&ugrave;i Duy Hưng -&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Quận 3.</span></span></span></p> <p style="margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:rgb(51, 51, 51)"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36241/A%CC%89nh%201.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></strong></span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(51, 51, 51)">Ph&aacute;t biểu tại Ng&agrave;y hội, đồng ch&iacute; B&ugrave;i Duy Hưng - Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Quận 3 nhấn mạnh: Chuyển đổi số l&agrave; xu hướng tất yếu kh&aacute;ch quan diễn ra tr&ecirc;n mọi mặt của đời sống x&atilde; hội. Xu thế n&agrave;y đang ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển ở khắp nơi tr&ecirc;n thế giới v&agrave; Việt Nam. Trong đ&oacute;, con người ch&iacute;nh l&agrave; trọng t&acirc;m của hoạt động chuyển đổi số v&agrave; thanh ni&ecirc;n cần l&agrave; lực lượng ti&ecirc;n phong, đi đầu trong c&ocirc;ng cuộc chuyển đổi số quốc gia.&nbsp;Với phương ch&acirc;m &ldquo;chuyển đổi số kh&ocirc;ng đến từ khoa học, c&ocirc;ng nghệ m&agrave; đến từ ch&iacute;nh yếu tố con người&rdquo; c&ugrave;ng những lợi thế về sự năng động, s&aacute;ng tạo, nhạy b&eacute;n với khoa học - c&ocirc;ng nghệ, trong thời gian qua, c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận đ&atilde;, đang&nbsp;t&iacute;ch cực, chủ động, ti&ecirc;n phong tham gia v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng ch&iacute;nh quyền số, x&atilde; hội số; n&acirc;ng cao năng lực số cho c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.</span></span></span></p> <p style="margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(51, 51, 51)"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36241/A%CC%89nh%203.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(51, 51, 51)">Ng&agrave;y hội th&uacute; h&uacute;t hơn 200 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi Quận 3 c&ugrave;ng nhau tham quan trải nghiệm thực h&agrave;nh c&aacute;c c&acirc;u hỏi trắc nghiệm, tương t&aacute;c trực tuyến về chuyển đổi số; gian h&agrave;ng trải nghiệm điều khiển robot; gian h&agrave;ng trải nghiệm k&iacute;nh thực tế ảo; gian h&agrave;ng đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n trong chuyển đổi số, mở t&agrave;i khoản, thẻ ng&acirc;n h&agrave;ng, hướng dẫn gia dịch điện tử v&agrave; bảo vệ t&agrave;i khoản ng&acirc;n h&agrave;ng.</span></span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(51, 51, 51)">Trong khu&ocirc;n khổ ng&agrave;y hội, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu ni&ecirc;n đ&atilde; được đồng ch&iacute; Vũ Mạnh Tuấn &ndash; Giảng vi&ecirc;n Khoa Cảnh s&aacute;t H&igrave;nh sự, Trường Cao đẳng Cảnh s&aacute;t Nh&acirc;n d&acirc;n II chia sẻ c&aacute;c kiến thức&nbsp;</span>nhận diện v&agrave; tập huấn kỹ năng phản b&aacute;c c&aacute;c luận điệu xuy&ecirc;n t&aacute;c, th&ugrave; địch; tin giả, tin sai sự thật tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội.&nbsp;</span></span></p> <p style="margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36241/A%CC%89nh%202.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">BẢO TR&Acirc;M</span></span></strong></p> </body></html> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;