Trường Cao đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh có tân chủ tịch Hội Sinh viên trường

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ng&agrave;y 13-7, Hội Sinh vi&ecirc;n trường Cao đẳng C&ocirc;ng Thương TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n trường kh&oacute;a VI, nhiệm kỳ 2023 - 2025&nbsp;với khẩu hiệu &ldquo;Sinh<em> </em>vi&ecirc;n C&ocirc;ng Thương - bản lĩnh, s&aacute;ng tạo c&ugrave;ng ph&aacute;t triển - t&igrave;nh nguyện, ti&ecirc;n phong v&igrave; cộng đồng<em>&rdquo;</em></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><strong><em><img alt="Thường trực Hội Sinh viên Thành phố, Hội Sinh viên các trường bạn đến chúc mừng đại hội" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36246/SON02412.JPG" style="height:401px; width:600px" /></em></strong></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố, Hội Sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường đến ch&uacute;c mừng đại hội</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham dự đại hội c&oacute; đồng ch&iacute; Phan Tấn Anh - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; chủ tịch&nbsp;Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam&nbsp;th&agrave;nh phố, qu&yacute; thầy c&ocirc; l&agrave; l&atilde;nh đạo nh&agrave; trường, đại diện c&aacute;c ph&ograve;ng, ban trực thuộc nh&agrave; trường. Đại hội cũng triệu tập&nbsp;121 đại biểu l&agrave; c&aacute;n bộ Hội, Hội vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu&nbsp;đến từ c&aacute;c cơ sở Hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&aacute;o c&aacute;o trước đại hội về kết quả c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n trường nhiệm kỳ qua, đồng ch&iacute; Nguyễn Phạm Mai Trang &ndash; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n trường cho biết nhiệm kỳ qua c&aacute;c cấp bộ Hội đ&atilde; b&aacute;m s&aacute;t, cụ thể h&oacute;a v&agrave; thực hiện c&oacute; hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu nhiệm kỳ V. Phương thức v&agrave; h&igrave;nh thức tổ chức hoạt động của Hội ng&agrave;y c&agrave;ng đa dạng, s&aacute;ng tạo, thiết thực, nội dung từng bước s&aacute;t với nhu cầu của sinh vi&ecirc;n v&agrave; t&igrave;nh h&igrave;nh thực tiễn cơ sở. Phong tr&agrave;o <em>&ldquo;</em>Sinh vi&ecirc;n 5 tốt<em>&rdquo; </em>đ&atilde; c&oacute; sự ph&aacute;t triển mạnh mẽ, tạo m&ocirc;i trường phấn đấu, r&egrave;n luyện cho đ&ocirc;ng đảo sinh vi&ecirc;n, được đ&ocirc;ng đảo sinh vi&ecirc;n đ&aacute;nh gi&aacute; cao, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng lớp sinh vi&ecirc;n to&agrave;n diện. Hoạt động tư vấn, hỗ trợ đời sống vật chất v&agrave; tinh thần cho sinh vi&ecirc;n được quan t&acirc;m, c&oacute; những bước ph&aacute;t triển r&otilde; rệt.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Việc ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin ng&agrave;y c&agrave;ng phổ biến, mang lại nhiều gi&aacute; trị t&iacute;ch cực cho c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền v&agrave; tổ chức hoạt động. C&aacute;c cơ sở Hội đ&atilde; ch&uacute; trọng ph&aacute;t huy mặt t&iacute;ch cực của mạng x&atilde; hội trong th&uacute;c đẩy phong tr&agrave;o, tăng t&iacute;nh hiệu quả trong tiếp cận sinh vi&ecirc;n.&nbsp;C&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng tổ chức Hội Sinh vi&ecirc;n trường vững mạnh tiếp tục c&oacute; bước ph&aacute;t triển cả về quy m&ocirc; v&agrave; chất lượng. C&ocirc;ng t&aacute;c tập huấn c&aacute;n bộ Hội được đầu tư, đạt kết quả tốt.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Đồng chí Phan Tấn Anh - Ủy viên Ban chấp hành, Phó ban thanh niên Trường học Thành Đoàn, Phó chủ tịch Hội Sinh viên thành phố cùng lãnh đạo nhà trường tặng giấy khen cho các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2020 - 2023" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36246/SON02379.JPG" style="height:401px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Phan Tấn Anh - Ủy vi&ecirc;n Ban chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; ban thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố c&ugrave;ng l&atilde;nh đạo nh&agrave; trường tặng giấy khen cho c&aacute;&nbsp;nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n nhiệm kỳ 2020 - 2023</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Trong giai đoạn 2023 &ndash; 2025, nhiệm vụ đề ra cho Hội Sinh vi&ecirc;n Trường Cao đẳng C&ocirc;ng Thương TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; việc chủ động, t&iacute;ch cực tham gia thực hiện Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp cũng như c&aacute;c chủ trương lớn do Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước ph&aacute;t động v&agrave; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh cũng như ch&agrave;o đ&oacute;n Đại hội Đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VII ( 2023 &ndash; 2028). B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, sự ph&aacute;t triển kh&ocirc;ng ngừng của phương tiện truyền th&ocirc;ng cũng như c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin đ&ograve;i hỏi tổ chức Hội ph&aacute;t triển, s&aacute;ng tạo v&agrave; bộc ph&aacute; hơn nữa trong c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; cũng như triển khai hoạt động, phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n v&agrave; đề ra phương hướng ph&ugrave; hợp để ph&aacute;t huy được sự năng động, s&aacute;ng tạo, nhiệt huyết c&ugrave;a sinh vi&ecirc;n để lực lượng sinh vi&ecirc;n c&ugrave;ng chung tay với cộng đồng x&acirc;y dựng một &ldquo; Th&agrave;nh phố c&oacute; chất lượng sốt tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Chia tay các đồng chí Ủy viên Ban châp hành Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ V vì lí do học tập, công tác không tiếp tục tham gia công tác Hội" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36246/SON02363.JPG" style="height:401px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chia tay c&aacute;c đồng ch&iacute; Ủy vi&ecirc;n Ban chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n trường nhiệm kỳ V v&igrave; l&iacute; do học tập, c&ocirc;ng t&aacute;c kh&ocirc;ng tiếp tục tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c Hội</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Đại hội đ&atilde; nhất tr&iacute; hiệp thương 15 đồng ch&iacute; c&oacute; đủ ti&ecirc;u chuẩn về phẩm chất v&agrave; năng lực v&agrave;o Ban Chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Trường Cao đẳng C&ocirc;ng Thương TP. Hồ Ch&iacute; Minh kh&oacute;a VI, nhiệm kỳ 2023 - 2025 v&agrave; 03 đồng ch&iacute; v&agrave;o Ban Kiểm tra nhiệm kỳ mới. Đồng ch&iacute; Đặng Hồng Hiệp, Ph&oacute; b&iacute; thư Đo&agrave;n trường được Hội nghị t&iacute;n nhiệm&nbsp;đắc cử T&acirc;n Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Trường v&agrave; đồng ch&iacute; Hồ Thị Tr&uacute;c Quỳnh đắc cử T&acirc;n Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Trường kh&oacute;a VI, nhiệm kỳ 2023 - 2025. Đại hội cũng thống nhất hiệp thương 7 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, kh&oacute;a VII, nhiệm kỳ 2023 &ndash; 2025.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Đồng chí Đặng Hồng Hiệp - Tân Chủ tịch Hội Sinh viên trường phát biểu nhận nhiệm vụ" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36246/SON02294.JPG" style="height:401px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Đặng Hồng Hiệp - T&acirc;n Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n trường ph&aacute;t biểu nhận nhiệm vụ</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="Ban chấp hành Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ VI quyết tâm bắt tay vào hành động, quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu đại hội đề ra" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36246/SON02400.JPG" style="height:401px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n trường nhiệm kỳ VI&nbsp;bắt tay v&agrave;o h&agrave;nh động sau đại hội, quyết t&acirc;m thực hiện tốt c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u đại hội đề ra</span></span></em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tin: Kim Phụng</span></span></strong></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ảnh: HSV Trường cung cấp</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;