HCMUE: Hơn 7.000 người dân được hỗ trợ làm định danh điện tử

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 15-7-2023, hưởng ứng ph&aacute;t động ng&agrave;y cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện tham gia chuyển đổi số&rdquo; của Ban Chỉ huy Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện của Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; triển khai nhiều hoạt động &yacute; nghĩa, hỗ trợ cho hơn 7.000 người d&acirc;n v&agrave; thiếu nhi tiếp cận với c&ocirc;ng nghệ số.</span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36249/CDCDS-MHX2023-1.jpeg" style="width:600px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo đ&oacute;, đội h&igrave;nh chuy&ecirc;n &ldquo;Chuyển đổi số&rdquo; v&agrave; c&aacute;c đội h&igrave;nh thường trực tại mặt trận Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Ki&ecirc;n Giang, Đồng Th&aacute;p đ&atilde; phối hợp với lực lượng chức năng tại địa phương đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, vận động người d&acirc;n thực hiện đăng k&yacute; t&agrave;i khoản định danh c&ocirc;ng d&acirc;n; hướng dẫn v&agrave; hỗ trợ việc k&iacute;ch hoạt t&agrave;i khoản định danh điện tử (VneID) mức độ 1 v&agrave; mức độ 2 cho hơn 5.000 người d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36249/CDCDS-MHX2023-4.png" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36249/CDCDS-MHX2023-5.png" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36249/CDCDS-MHX2023-7.png" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36249/CDCDS-MHX2023-9.png" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng với đ&oacute;, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện cũng đ&atilde; phối hợp với Ban chỉ đạo sinh hoạt h&egrave; tại c&aacute;c quận, huyện tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố tổ chức hơn 10 s&acirc;n chơi cung cấp kiến thức về chuyển đổi số cho thanh thiếu nhi. C&aacute;c hoạt động được tổ chức đa dạng, xoay quanh c&aacute;c nội dung như: hướng dẫn một số thao t&aacute;c cơ bản về tin học văn ph&ograve;ng, &ocirc;n tập kiến thức tin học trong chương tr&igrave;nh gi&aacute;o dục phổ th&ocirc;ng 2018 th&ocirc;ng qua c&aacute;c tr&ograve; chơi được x&acirc;y dựng tr&ecirc;n c&ocirc;ng cụ lập tr&igrave;nh Scratch, trải nghiệm s&aacute;ng tạo với thiết bị điện tử, hướng dẫn việc sử dụng mạng x&atilde; hội an to&agrave;n, văn minh, &hellip;. đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 2.000 lượt thanh thiếu nhi tham gia.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36249/CDCDS-MHX2023-2.jpeg" style="text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36249/CDCDS-MHX2023-8.png" style="text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cũng nh&acirc;n dịp n&agrave;y, c&aacute;c chiến sĩ đội h&igrave;nh chuy&ecirc;n cũng đ&atilde; ra qu&acirc;n, tiến h&agrave;nh sửa chữa, chuẩn bị cho việc b&agrave;n giao c&aacute;c bộ m&aacute;y vi t&iacute;nh trong chương tr&igrave;nh &ldquo;M&aacute;y t&iacute;nh cũ - Tri thức mới&rdquo; đến c&aacute;c em thiếu nhi tại tỉnh Ki&ecirc;n Giang v&agrave; Đồng Th&aacute;p.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size:14px">BCH CDTN M&Ugrave;A H&Egrave; XANH TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HỒ CH&Iacute; MINH</span></font></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;