Quận 5: Kết nạp 4 đảng viên học sinh trưởng thành từ Chiến dịch Hoa phượng đỏ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:14px">Chiều 17-7, tại Di t&iacute;ch lịch sử cấp Quốc gia Nh&agrave; số 5 Ch&acirc;u Văn Li&ecirc;m (Quận 5), Chi bộ Trường THPT chuy&ecirc;n L&ecirc; Hồng Phong v&agrave; Chi bộ Trường THPT H&ugrave;ng Vương đ&atilde; tổ chức Lễ Kết nạp đảng vi&ecirc;n cho 4 c&aacute;n bộ Đo&agrave;n học sinh l&agrave; chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ.</span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Dự Lễ c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố; Dương Th&agrave;nh T&agrave;i - Ph&oacute; Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Đảng ủy Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo Th&agrave;nh phố; Nguyễn Kim Luyện - Ph&oacute; Ph&ograve;ng Ch&iacute;nh trị, tư tưởng (Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo Th&agrave;nh phố); Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng - B&iacute; thư Quận ủy Quận 5; Nguyễn Đ&igrave;nh Qu&yacute; - B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Quận 5 c&ugrave;ng Cấp ủy, Ban Gi&aacute;m hiệu, c&aacute;c đảng vi&ecirc;n Trường THPT chuy&ecirc;n L&ecirc; Hồng Phong, Trường THPT H&ugrave;ng Vương v&agrave; gia đ&igrave;nh c&aacute;c đảng vi&ecirc;n mới.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36259/le%20ket%20nap%203.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Quang cảnh lễ Kết nạp đảng vi&ecirc;n</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Phạm Thị B&eacute; Hiền - B&iacute; thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT chuy&ecirc;n L&ecirc; Hồng Phong đ&atilde; trao Quyết định Kết nạp đảng vi&ecirc;n cho đồng ch&iacute; Cao Ho&agrave;ng Kh&aacute;nh Linh - Nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường, Chi đo&agrave;n 12CSi v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Anh Tuấn - Đo&agrave;n vi&ecirc;n Chi đo&agrave;n 12A1.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Về ph&iacute;a Trường THPT H&ugrave;ng Vương, đồng ch&iacute; Trương Thị B&iacute;ch Thủy - B&iacute; thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nh&agrave; trường đ&atilde; trao Quyết định Kết nạp đảng vi&ecirc;n cho&nbsp;</span><span style="font-size:14px">đồng ch&iacute; Phạm Ph&uacute; H&agrave;o - Nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thu Đo&agrave;n trường,&nbsp;</span><span style="font-size:14px">Chi đo&agrave;n 12A19 v&agrave;&nbsp;</span><span style="font-size:14px">đồng ch&iacute; Đo&agrave;n Gia Bảo Ngọc - Nguy&ecirc;n&nbsp;</span><span style="font-size:14px">Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n trường,&nbsp;</span><span style="font-size:14px">Chi đo&agrave;n 12A2.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36259/chup%20hinh%20voi%20cap%20uy.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cấp ủy - Ban Gi&aacute;m hiệu hai trường c&ugrave;ng chụp ảnh lưu niệm với c&aacute;c đảng vi&ecirc;n mới</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu giao nhiệm vụ cho c&aacute;c đảng vi&ecirc;n mới, đồng ch&iacute; Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng - B&iacute; thư Quận ủy Quận 5 tự h&agrave;o n&oacute;i, c&aacute;c đảng vi&ecirc;n học sinh vừa được kết nạp l&agrave; những c&aacute;n bộ Đo&agrave;n gương mẫu, l&agrave; h&igrave;nh mẫu &ldquo;con ngoan, tr&ograve; giỏi&rdquo;, đạt những th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong học tập v&agrave; phong tr&agrave;o. Đồng ch&iacute; B&iacute; thư Quận ủy mong rằng những đảng vi&ecirc;n mới sẽ tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng để xứng đ&aacute;ng l&agrave; đảng vi&ecirc;n Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36259/dong%20chi%20phuong%20hong%20phat%20bieu%20giao%20nhiem%20vu.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng ph&aacute;t biểu giao nhiệm vụ cho c&aacute;c đảng vi&ecirc;n mới</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36259/dong%20chi%20minh%20hai%20chup%20hinh%20voi%20dang%20vien%20moi.JPG" style="height:387px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải tặng qu&agrave; v&agrave; thư ch&uacute;c mừng của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n cho c&aacute;c đảng vi&ecirc;n mới</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong>C&Aacute;N BỘ ĐO&Agrave;N TIẾN BƯỚC DƯỚI L&Aacute; CỜ ĐẢNG VINH QUANG</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường THPT chuy&ecirc;n L&ecirc; Hồng Phong&nbsp;Cao Ho&agrave;ng Kh&aacute;nh Linh bộc bạch, bản th&acirc;n rất hạnh ph&uacute;c v&agrave; biết ơn những t&igrave;nh cảm&nbsp;của thầy c&ocirc;, gia đ&igrave;nh v&agrave; bạn b&egrave;. &ldquo;Nếu kh&ocirc;ng c&oacute; được sự quan t&acirc;m v&agrave; gi&uacute;p đỡ của mọi người th&igrave; em sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; được gi&acirc;y ph&uacute;t tự h&agrave;o như h&ocirc;m nay&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Cao Ho&agrave;ng Kh&aacute;nh Linh - Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ năm 2021, 2022 c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch hoạt động phong tr&agrave;o ấn tượng như: Đạt c&aacute;c danh hiệu Học sinh ti&ecirc;u biểu học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c cấp Th&agrave;nh phố năm 2020, 2023; Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c Quận 5 năm 2022; Học sinh 3 tốt Quận 5 năm 2023. Đồng ch&iacute; c&ograve;n đạt Giải Nh&igrave; Kỳ thi Học sinh giỏi lớp 12 cấp Th&agrave;nh phố m&ocirc;n Sinh học, năm học 2022 - 2023.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36259/dong%20chi%20cao%20hoang%20khanh%20linh.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Cao Ho&agrave;ng Kh&aacute;nh Linh</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Phạm Ph&uacute; H&agrave;o l&agrave; chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ c&aacute;c năm 2021, 2022. Đồng ch&iacute; đ&atilde; đạt danh hiệu &ldquo;Học sinh ti&ecirc;u biểu học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; năm 2022 cấp Th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh t&iacute;ch ở cấp Quận như: danh hiệu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu l&agrave;m theo lời B&aacute;c&quot; năm 2022, danh hiệu &quot;Học sinh 3 tốt&quot;, giấy khen v&igrave; đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n nhiệm kỳ 2020 - 2021, 2021 - 2022; giấy khen v&igrave; đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2021, 2022; giấy khen v&igrave; đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong Chiến dịch Hoa phượng đỏ năm 2022...</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36259/dong%20chi%20Pham%20phu%20hao.JPG" style="height:401px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Phạm Ph&uacute; H&agrave;o l&agrave; nh&acirc;n tố t&iacute;ch cực trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n Quận 5</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong>ĐẢNG VI&Ecirc;N TRẺ TRƯỞNG TH&Agrave;NH&nbsp;TỪ CHỈ HUY ĐỘI GIỎI</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Xuất th&acirc;n l&agrave; Chỉ huy Đội của Li&ecirc;n đội Trường THCS H&agrave; Huy Tập (Quận B&igrave;nh Thạnh), đồng ch&iacute; Nguyễn Anh Tuấn đ&atilde; nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng để được đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng trong thời gian qua.&nbsp;B&ecirc;n cạnh&nbsp;l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban Chỉ huy Chiến dịch Hoa phượng đỏ cấp Trường từ năm 2021 đến 2023, Anh Tuấn c&ograve;n t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động như: Dự &aacute;n dạy học hỗ trợ thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt tại M&aacute;i ấm &Aacute;nh S&aacute;ng (Quận 3) v&agrave; nhiều hoạt động tại trường, ngo&agrave;i ra đồng ch&iacute; c&ograve;n đạt được một số th&agrave;nh t&iacute;ch tại trường: Giải Khuyến kh&iacute;ch Hội thi nấu ăn &ldquo;Khi đ&agrave;n &ocirc;ng v&agrave;o bếp&rdquo; năm 2023, Huy chương Bạc m&ocirc;n Cầu l&ocirc;ng trong Hội thao &ldquo;Thanh ni&ecirc;n khỏe&rdquo; năm 2023.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36259/dong%20chi%20nguyen%20anh%20tuan.JPG" style="height:341px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Anh Tuấn</em></span></span></p> <blockquote> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><span style="font-size:36px">&quot;</span></span><span style="font-size:18px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">H&atilde;y thể hiện bản th&acirc;n l&agrave; người xứng đ&aacute;ng bằng c&aacute;ch&nbsp;r&egrave;n luyện nh&acirc;n c&aacute;ch v&agrave; năng lực. H&atilde;y bắt đầu&nbsp;từ những điều nhỏ m&agrave; l&agrave;m n&ecirc;n thay đổi lớn như kh&ocirc;ng vi phạm Nội quy Nh&agrave; trường, l&agrave;m việc v&agrave; ứng xử với mọi người xung quanh...</span></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:18px"><strong>Đồng ch&iacute; Nguyễn Anh Tuấn</strong></span></span></span></p> </blockquote> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong>ĐẢNG VI&Ecirc;N TRẺ TRAO ĐI GIỌT HỒNG T&Igrave;NH NGUYỆN</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Đo&agrave;n Gia Bảo Ngọc&nbsp;l&agrave; Ủy&nbsp;vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n trường nhiệm kỳ 2020 - 2021, 2021 - 2022, chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ năm 2021, 2022. Đồng ch&iacute; đ&atilde; đạt nhiều kết quả t&iacute;ch cực trong r&egrave;n luyện như: C&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n c&aacute;c năm 2021, 2022, danh hiệu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu l&agrave;m theo lời B&aacute;c Quận 5&rdquo; năm 2022 v&agrave; nhiều giấy khen cấp Quận kh&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đặc biệt, Bảo Ngọc từng tham gia hỗ trợ c&aacute;c hoạt động hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện v&agrave; khi vừa đủ 18 tuổi, đồng ch&iacute; đ&atilde; tham gia hiến m&aacute;u. T&iacute;nh đến nay, Bảo Ngọc đ&atilde; tham gia hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện 2 lần.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36259/z-%20bao%20ngoc%20hien%20mau.JPG" style="height:750px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Đo&agrave;n Gia Bảo Ngọc trong một lần đi hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chia sẻ cảm x&uacute;c trong khoảnh khắc thi&ecirc;ng li&ecirc;ng v&agrave; tự h&agrave;o được đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng, Bảo Ngọc b&agrave;y tỏ: &ldquo;Hơn l&uacute;c n&agrave;o hết, em thấy Đảng thật gần gũi, những đảng vi&ecirc;n đi trước ch&iacute;nh l&agrave; những người thầy, người c&ocirc; gi&uacute;p em thực hiện l&yacute; tưởng của Đảng v&agrave; của bản th&acirc;n. Với em đ&acirc;y l&agrave; bước ngoặt lớn của cuộc đời m&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <blockquote> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:36px"><span style="color:rgb(255, 0, 0)">&quot;</span></span><span style="font-size:18px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Được kết nạp v&agrave;o Đảng l&agrave; nguồn động vi&ecirc;n, kh&iacute;ch lệ to lớn gi&uacute;p em th&ecirc;m tin tưởng v&agrave; vững bước tr&ecirc;n con đường ph&iacute;a trước.</span></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:18px"><strong>Đồng ch&iacute; Đo&agrave;n Gia Bảo Ngọc</strong></span></span></span></p> </blockquote> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36259/le%20ket%20nap%202.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Quang cảnh Lễ Kết nạp đảng vi&ecirc;n</em></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>THẠCH ANH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;