Huyện Nhà Bè: Đón quân Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh Bộ Tư lệnh Thành phố và khởi công công trình xây dựng nông thôn mới

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 20-7, tại Trung t&acirc;m cộng đồng - Nh&agrave; văn h&oacute;a x&atilde; Hiệp Phước đ&atilde; diễn ra Lễ đ&oacute;n qu&acirc;n Chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh Qu&acirc;n Xanh Bộ Tư lệnh TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; khởi c&ocirc;ng c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&acirc;ng cấp, b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a hẻm nh&aacute;nh B&agrave;u Le, tổ 2 ấp 3 tại địa b&agrave;n x&atilde;.&nbsp;</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36269/1234.png" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Qu&yacute; l&atilde;nh đạo c&ugrave;ng to&agrave;n bộ chiến sĩ chiến dịch H&agrave;nh qu&acirc;n xanh v&agrave; M&ugrave;a h&egrave; xanh tại buổi lễ đ&oacute;n qu&acirc;n</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">H&ograve;a trong tinh thần&nbsp;nhiệt huyết sức trẻ của chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh qu&acirc;n Xanh năm 2023, s&aacute;ng 20-7, mặt trận x&atilde; Hiệp Phước h&acirc;n hoan ch&agrave;o đ&oacute;n sự quan t&acirc;m, hỗ trợ của Bộ Tư lệnh TP.Hồ Ch&iacute; Minh, m&agrave; trực tiếp l&agrave; c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Trung đo&agrave;n Gia Định, Ban Chỉ huy qu&acirc;n sự huyện Nh&agrave; B&egrave; trong thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c d&acirc;n vận, c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n, tham gia c&aacute;c hoạt động an sinh x&atilde; hội&hellip; g&oacute;p phần chăm lo nh&acirc;n d&acirc;n, thanh thiếu nhi v&agrave; đặc biệt l&agrave; g&oacute;p phần chung tay x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; Hiệp Phước n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; Huyện Nh&agrave; B&egrave; n&oacute;i chung. Buổi lễ diễn ra v&ocirc; c&ugrave;ng s&ocirc;i nổi, gắn kết với sự c&oacute; mặt của hơn 70 bạn chiến sĩ H&agrave;nh qu&acirc;n xanh, M&ugrave;a h&egrave; xanh thuộc trường Đại học Kinh tế, trường Đại học Mở v&agrave; trường Đại học Ngoại thương - cơ sở 2 c&ugrave;ng với c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n x&atilde; Hiệp Phước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Buổi lễ đ&oacute;n qu&acirc;n c&oacute; sự tham dự của&nbsp; đồng ch&iacute; Thượng t&aacute; V&otilde; Văn Thọ, Đảng ủy vi&ecirc;n Đảng ủy Qu&acirc;n sự Th&agrave;nh phố, Ph&oacute; Chủ nhiệm Ch&iacute;nh trị Bộ tư lệnh Th&agrave;nh phố;&nbsp;Đồng ch&iacute;&nbsp;Ng&ocirc; Minh Hải = Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố;&nbsp;c&ugrave;ng c&aacute;c Ban ng&agrave;nh l&atilde;nh đạo thuộc Trung đo&agrave;n Gia Định, Huyện đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave; v&agrave; X&atilde; đo&agrave;n Hiệp Phước.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ đ&oacute;n&nbsp;qu&acirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch UBND huyện Nh&agrave; B&egrave;&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">L&ecirc; Thị Anh Thư&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> nhấn mạnh, năm 2023 l&agrave; năm mang&nbsp;dấu ấn đặc biệt khi tuổi trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh thực hiện rất nhiều hoạt động thiết thực nhằm kỷ niệm 30 năm c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&egrave; (1994 - 2023). &quot;30 năm qua, Chiến dịch Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện H&egrave; đ&atilde; trở th&agrave;nh hoạt động thường ni&ecirc;n, mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ, g&oacute;p phần tiếp nối tinh thần t&igrave;nh nguyện của c&aacute;c thế hệ thanh ni&ecirc;n đi trước, khẳng định tr&aacute;ch nhiệm, quyết t&acirc;m h&agrave;nh động, l&ograve;ng nhiệt huyết v&agrave; tr&iacute; tuệ của tuổi trẻ cho sự ph&aacute;t triển của đất nước&quot;, b&agrave; Thư n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36269/12345.png" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute;&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;L&ecirc; Thị Anh Thư - Ph&oacute; Chủ tịch UBND huyện Nh&agrave; B&egrave; ph&aacute;t biểu tại lễ đ&oacute;n qu&acirc;n</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tiếp nối buổi lễ đ&oacute;n qu&acirc;n, lễ khởi c&ocirc;ng c&ocirc;ng tr&igrave;nh&nbsp;n&acirc;ng cấp, b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a hẻm nh&aacute;nh B&agrave;u Le, tổ 2 ấp 3 x&atilde; Hiệp Phước được diễn ra v&ocirc; c&ugrave;ng long trọng. D&ugrave; thời tiết mưa ph&ugrave;n, c&ugrave;ng đoạn đường đất v&ocirc; c&ugrave;ng kh&oacute; đi, nhưng ai cũng v&ocirc; c&ugrave;ng h&agrave;o hứng thực hiện buổi lễ nhằm&nbsp;mang lại niềm vui cho b&agrave; con nơi đ&acirc;y m&agrave; c&ograve;n g&oacute;p phần c&ugrave;ng địa phương chung tay x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới, tham gia thực hiện nhiệm vụ kinh tế - x&atilde; hội. Tạo điều kiện thuận lợi cho người d&acirc;n trong c&aacute;c tuyến hẻm đi lại dễ d&agrave;ng hơn, đảm bảo an to&agrave;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh sinh sống v&agrave; lao động của người d&acirc;n nơi đ&acirc;y. Tuyến hẻm được thực hiện với sự hỗ trợ của c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Trung Đo&agrave;n Gia Định, Ban chỉ huy Qu&acirc;n sự Huyện Nh&agrave; B&egrave; - Bộ Tư lệnh TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Trung t&acirc;m Đ&agrave;o tạo v&agrave; s&aacute;t hạch L&aacute;i xe Th&agrave;nh c&ocirc;ng, C&ocirc;ng ty Tr&aacute;ch nhiệm Hữu hạn X&acirc;y dựng - Điện -&nbsp;Nước Thi&ecirc;n Việt v&agrave; C&ocirc;ng ty Cổ phần X&acirc;y lắp Thủy sản II, Quận Đo&agrave;n 10, c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n c&ugrave;ng sự đ&oacute;ng g&oacute;p nhiệt t&igrave;nh của người d&acirc;n trong tuyến hẻm.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36269/123.png" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c đại biểu c&ugrave;ng người d&acirc;n địa phương chuẩn bị tiến h&agrave;nh nghi thức động thổ cho lễ khởi c&ocirc;ng&nbsp;<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">c&ocirc;ng tr&igrave;nh&nbsp;n&acirc;ng cấp, b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a hẻm nh&aacute;nh B&agrave;u Le, tổ 2 ấp 3 x&atilde; Hiệp Phước</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay sau buổi lễ, c&aacute;n bộ, chiến sĩ của cả hai&nbsp;đơn vị đ&atilde;&nbsp;c&ugrave;ng bắt tay v&agrave;o thực hiện những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc đầu ti&ecirc;n trong chiến dịch.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">KH&Aacute;NH AN</span></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;