Những dấu ấn tình nguyện của tuổi trẻ Bách khoa tại đất Sen hồng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong>S&aacute;ng 20-7, đo&agrave;n thăm, động vi&ecirc;n chiến sĩ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh Trường Đại học B&aacute;ch Khoa (ĐHQG - HCM)&nbsp;thực hi&ecirc;̣n nhiệm vụ t&igrave;nh nguyện h&egrave; tại huyện T&acirc;n Hồng (tỉnh Đồng Th&aacute;p) đ&atilde; chứng kiến nhiều hoạt động &yacute; nghĩa.</strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Nh&acirc;n dịp kỷ niệm 30 năm c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố (1994 - 2023), ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Trường Đại học B&aacute;ch Khoa (ĐHQG - HCM) lần thứ XII, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố lần thứ VII v&agrave; Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. C&aacute;c đội h&igrave;nh chiến sĩ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh Trường Đại học B&aacute;ch Khoa (ĐHQG - HCM) đ&atilde; c&oacute; những phần việc, c&ocirc;ng tr&igrave;nh &yacute; nghĩa. Nhằm ghi nhận những đ&oacute;ng g&oacute;p ấy; ng&agrave;y 20-7, đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c của Th&agrave;nh ủy do đồng ch&iacute; Nguyễn Hồ Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy dẫn đầu đ&atilde; đến với qu&ecirc; hương đất Sen hồng thăm v&agrave; động vi&ecirc;n c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Đo&agrave;n đ&atilde; đến thăm Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng Nguyễn Thị Nghiệp (96 tuổi, c&oacute; chồng v&agrave; 2 con l&agrave; liệt sĩ) tại x&atilde; T&acirc;n Th&agrave;nh B, đồng thời dự Lễ Kh&aacute;nh th&agrave;nh tuyến đường b&ecirc; t&ocirc;ng d&agrave;i 837m tại ấp Đu&ocirc;i T&ocirc;m, x&atilde; T&acirc;n Hộ Cơ do sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh Khoa Cơ kh&iacute; - Trường Đại học B&aacute;ch khoa x&acirc;y dựng; tặng qu&agrave; c&aacute;c sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh v&agrave; gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i c&aacute;c sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện tại x&atilde; T&acirc;n Phước.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36271/A_tham%20me%20vnah.JPG" style="height:449px; width:600px" /></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c đồng ch&iacute;: Nguyễn Hồ Hải (b&igrave;a phải), Phan Thị Thanh Phương - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Huỳnh Minh Thức - Tỉnh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Tỉnh Đo&agrave;n Đồng Th&aacute;p thăm v&agrave; tặng qu&agrave; mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng&nbsp;Nguyễn Thị Nghiệp</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại Lễ Kh&aacute;nh th&agrave;nh, đồng ch&iacute; L&ecirc; Minh Phương - B&iacute; thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học B&aacute;ch Khoa phấn khởi, c&ocirc;ng tr&igrave;nh đường b&ecirc; t&ocirc;ng được thực hiện từ ng&agrave;y 23-6 đến 16-7 bởi c&aacute;c sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh Khoa Cơ kh&iacute;, được ho&agrave;n th&agrave;nh trước 15 ng&agrave;y so với dự kiến.&nbsp;</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Đồng ch&iacute; cho biết th&ecirc;m, trong Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh, Nh&agrave; trường hỗ trợ x&acirc;y dựng tổng cộng 19 tuyến đường b&ecirc; t&ocirc;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n 8 x&atilde; của huyện T&acirc;n Hồng với tổng kinh ph&iacute; hơn 20 tỉ đồng.&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Nhằm tiếp tục đ&oacute;ng g&oacute;p nguồn lực thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh thắp s&aacute;ng c&aacute;c tuyến đường, Nh&agrave; trường sẽ trao tặng kinh ph&iacute; 351,5 triệu&nbsp;đồng cho Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n huyện T&acirc;n Hồng để triển khai thực hiện v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh v&agrave;o cuối th&aacute;ng 8.&nbsp;</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36271/tang%20bieu%20trung%20cong%20trinh%20thap%20sang.JPG" style="height:449px; width:600px" /></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; L&ecirc; Minh Phương trao tặng biểu trưng kinh ph&iacute; hỗ trợ thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n &quot;Thắp s&aacute;ng đường qu&ecirc;&quot; cho đồng ch&iacute; Huỳnh Văn Nh&atilde; - Ph&oacute; B&iacute; thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n huyện T&acirc;n Hồng</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36271/tang%20bieu%20trung%20tuyen%20duong%20nong%20thon%20moi.JPG" style="height:451px; width:600px" /></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; L&ecirc; Minh Phương thay mặt nh&agrave; t&agrave;i trợ C&ocirc;ng ty cổ phần Xi măng VICEM H&agrave; Ti&ecirc;n trao tặng biểu trưng kinh ph&iacute; hỗ trợ x&acirc;y dựng tuyến đường n&ocirc;ng th&ocirc;n cho đồng ch&iacute; Phạm Văn Tứ - Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n x&atilde; T&acirc;n Hộ Cơ</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36271/khen%20thuong%20cac%20tap%20the.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Văn L&aacute; - Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n x&atilde; T&acirc;n Hộ Cơ tặng giấy khen cho tập thể Khoa Cơ kh&iacute; - Trường Đại học B&aacute;ch Khoa (ĐHQG - HCM) v&agrave; tập thể c&aacute;n bộ, chiến sĩ Ph&acirc;n đội 2 - Đội K91 (Bộ Chỉ huy Qu&acirc;n sự tỉnh Đồng Th&aacute;p) đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong việc thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh tuyến đường b&ecirc; t&ocirc;ng</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36271/khen%20thuong%20ca%20nhan.JPG" style="height:402px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>&nbsp;Đồng ch&iacute; Phạm Văn Tứ - Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n x&atilde; T&acirc;n Hộ Cơ v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Văn L&aacute; tặng giấy khen cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong việc thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh tuyến đường b&ecirc; t&ocirc;ng</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36271/cong%20ty%20sika%20tang%20qua.JPG" style="height:402px; width:600px" /></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chị Nguyễn Vũ Quỳnh Như - đại diện nh&agrave; t&agrave;i trợ C&ocirc;ng ty Sika Hữu hạn Việt Nam trao tặng c&aacute;c phần qu&agrave; đến c&aacute;c hộ d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt tại x&atilde; T&acirc;n Hộ Cơ</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36271/cat%20bang%20khanh%20thanh.JPG" style="height:367px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c đồng ch&iacute;: Nguyễn Hồ Hải, Phan Thị Thanh Phương, L&ecirc; Minh Phương, Huỳnh Minh Thức, Nguyễn Minh Ngọc - Huyện ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Huyện ủy T&acirc;n Hồng&nbsp;cắt băng kh&aacute;nh th&agrave;nh tuyến đường</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36271/thanh%20uy%20tang%20qua.JPG" style="height:337px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Hồ Hải v&agrave; đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương trao tặng c&aacute;c phần qu&agrave; động vi&ecirc;n chiến sĩ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh Khoa Cơ kh&iacute; - Trường Đại học B&aacute;ch Khoa (<span style="color:rgb(0, 0, 0)">ĐHQG - HCM</span>)</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36271/mo%20bang%20ten%20duong%201.JPG" style="height:364px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c đồng ch&iacute;: Nguyễn Hồ Hải, L&ecirc; Minh Phương, Nguyễn Minh Ngọc&nbsp;thực hiện nghi thức mở bảng t&ecirc;n đường</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36271/mo%20bang%20ten%20duong%202.JPG" style="height:404px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương v&agrave; đồng ch&iacute; Huỳnh Minh Thức thực hiện nghi thức mở bảng t&ecirc;n đường</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36271/tro%20chuyen%20voi%20chien%20si.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c đồng ch&iacute; Nguyễn Hồ Hải, Phan Thị Thanh Phương, L&ecirc; Minh Phương, Huỳnh Minh Thức thăm hỏi, động vi&ecirc;n chiến sĩ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh Trường Đại học B&aacute;ch Khoa</em></span></span></p> <div style="text-align: justify;"><em><span style="font-size:16px">* C</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-size:14px">hiều c&ugrave;ng ng&agrave;y, đo&agrave;n đ&atilde; dự Lễ Kết nạp đảng vi&ecirc;n cho 14 chiến sĩ t&igrave;nh nguyện (gồm 1 c&aacute;n bộ&nbsp;v&agrave; 13 sinh vi&ecirc;n) tại Đền tưởng niệm c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ huyện T&acirc;n Hồng, do Đảng bộ Trường Đại học B&aacute;ch Khoa phối hợp Tỉnh Đo&agrave;n Đồng Th&aacute;p v&agrave; Huyện ủy T&acirc;n Hồng tổ chức.&nbsp;</span><span style="font-size:14px">Được biết, 14 đảng vi&ecirc;n l&agrave; con số ấn tượng v&agrave; l&agrave; số lượng lớn nhất m&agrave; Đảng bộ Trường Đại học B&aacute;ch Khoa từng tổ chức kết nạp đảng vi&ecirc;n cho c&aacute;n bộ, sinh vi&ecirc;n của trường.</span></em></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại buổi lễ, c&aacute;c đồng ch&iacute; B&iacute; thư Chi bộ Tổ chức - H&agrave;nh ch&iacute;nh, c&aacute;c đồng ch&iacute; B&iacute; thư&nbsp;Chi bộ Sinh vi&ecirc;n đ&atilde; đọc v&agrave; trao quyết định kết nạp cho c&aacute;c đảng vi&ecirc;n mới. Ph&aacute;t biểu giao nhiệm vụ cho c&aacute;c đảng vi&ecirc;n, đồng ch&iacute; L&ecirc; Minh Phương - B&iacute; thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đ&atilde; nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh: &ldquo;V&agrave;o Đảng để phục vụ Tổ quốc, phục vụ Đảng, phục vụ Nh&acirc;n d&acirc;n&rdquo;. Đồng ch&iacute; Phương kỳ vọng c&aacute;c đảng vi&ecirc;n mới sẽ t&iacute;ch cực tu dưỡng, r&egrave;n luyện để xứng đ&aacute;ng l&agrave; đảng vi&ecirc;n Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></span></span></div> <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36271/dong%20chi%20le%20minh%20phuong%20phat%20bieu%20giao%20nhiem%20vu.JPG" style="height:354px; width:600px" /></div> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; L&ecirc; Minh Phương ph&aacute;t biểu giao nhiệm vụ cho c&aacute;c đảng vi&ecirc;n mới</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36271/dong%20chi%20ho%20hai%20va%20vinh%20tung%20tang%20qua%20dang%20vien.JPG" style="height:402px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Hồ Hải v&agrave; đồng ch&iacute; Trương Vĩnh T&ugrave;ng - Ph&oacute; Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh ủy tặng qu&agrave; cho c&aacute;c đảng vi&ecirc;n mới</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36271/dong%20chi%20thanh%20phuong%20va%20minh%20thuc%20tang%20qua%20dang%20vien.JPG" style="height:412px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương v&agrave; đồng ch&iacute; Huỳnh Minh Thức tặng qu&agrave; v&agrave; thư ch&uacute;c mừng cho c&aacute;c đảng vi&ecirc;n mới</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36271/chup%20hinh%20tong%20le%20ket%20nap%20dang.JPG" style="height:356px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c đại biểu chụp h&igrave;nh c&ugrave;ng c&aacute;c đảng vi&ecirc;n mới</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Đại diện c&aacute;c quần ch&uacute;ng ưu t&uacute; được kết nạp Đảng ph&aacute;t biểu cảm nghĩ, đồng ch&iacute; Trần Nho&nbsp;</span></span></span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Đức</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;- Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Chi đo&agrave;n C&aacute;n bộ Ph&ograve;ng ban (Đo&agrave;n Khối C&aacute;n bộ trẻ), c&aacute;n bộ Ph&ograve;ng Quản trị thương hiệu - truyền th&ocirc;ng&nbsp;x&uacute;c động:&nbsp;</span></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">&quot;Được đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng l&agrave; th&agrave;nh quả của sự nỗ lực, cố gắng kh&ocirc;ng ngừng&nbsp;của t&ocirc;i v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; được kết nạp c&ugrave;ng h&ocirc;m nay. Nhưng t&ocirc;i tin, tất cả chỉ l&agrave; sự khởi đầu, ch&uacute;ng t&ocirc;i cố gắng kh&ocirc;ng ngừng nghỉ kh&ocirc;ng phải để hưởng thụ th&agrave;nh quả n&agrave;y m&agrave; để tiếp tục c&oacute; những cơ hội để thử th&aacute;ch bản th&acirc;n, để cống hiến cho&nbsp;qu&ecirc; hương, đất nước&nbsp;v&agrave; cho Trường Đại học B&aacute;ch Khoa&quot;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36271/tran%20nho%20duc%20phat%20bieu.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Trần Nho Đức thay mặt c&aacute;c đảng vi&ecirc;n mới ph&aacute;t biểu cảm nghĩ</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Đồng ch&iacute; Trần Ngọc Bảo Duy - Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n trường, Chỉ huy trưởng Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh trường Đại học B&aacute;ch Khoa (ĐHQG - HCM)&nbsp;chia sẻ, chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh của Trường Đại học B&aacute;ch Khoa ch&uacute; trọng c&aacute;c hoạt động x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới. Năm nay Ban Chỉ huy Chiến dịch đ&atilde;&nbsp;thay đổi phương thức x&acirc;y dựng c&aacute;c tuyến đường, c&ocirc;ng tr&igrave;nh&nbsp;để bắt kịp tiến bộ c&ocirc;ng nghệ. C&aacute;c chiến sĩ đ&atilde; sử dụng xe bồn với k&iacute;ch thước v&agrave; c&ocirc;ng suất lớn hơn, b&ecirc; t&ocirc;ng được&nbsp;trộn theo c&ocirc;ng thức ri&ecirc;ng gi&uacute;p&nbsp;đạt kết quả ban đầu kh&aacute; tốt v&agrave; phương ph&aacute;p n&agrave;y&nbsp;sẽ&nbsp;được d&ugrave;ng cho c&aacute;c năm&nbsp;tiếp theo để phục vụ b&agrave; con tốt hơn. </span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36271/dong%20chi%20tran%20ngoc%20bao%20duy.JPG" style="height:464px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Trần Ngọc Bảo Duy</span></em></span></p> <blockquote> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:36px"><span style="color:#FF0000"><strong><span style="background-color:#FFFFFF">&quot;</span></strong></span></span><span style="font-size:18px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><span style="background-color:#FFFFFF">Trường Đại học B&aacute;ch Khoa tự h&agrave;o l&agrave; đơn vị c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n cao trong lĩnh vực khoa học - c&ocirc;ng nghệ, v&igrave; thế trường sẽ&nbsp;hướng đến việc&nbsp;chuyển giao c&ocirc;ng nghệ cho b&agrave; con&nbsp;v&agrave; Ban Chỉ huy Chiến dịch kỳ vọng&nbsp;năm 2024&nbsp;sẽ c&oacute; đội h&igrave;nh x&acirc;y dựng ứng dụng, phần mềm phục vụ việc ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội của người d&acirc;n.</span></span></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="color:#000000"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong><span style="background-color:#FFFFFF">Đồng ch&iacute; Trần Ngọc Bảo Duy&nbsp;</span></strong></span></span></span></p> </blockquote> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Chuẩn bị c&ugrave;ng c&aacute;c chiến sĩ r&uacute;t qu&acirc;n v&agrave;o 21-7, Bảo Duy c&ugrave;ng c&aacute;c sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện B&aacute;ch Khoa đều mang cảm gi&aacute;c luyến tiếc sau 1 th&aacute;ng ăn, ở c&ugrave;ng nhau b&ecirc;n người d&acirc;n. &ldquo;Mặc d&ugrave; đ&acirc;y l&agrave; năm đầu ti&ecirc;n ch&uacute;ng m&igrave;nh đến t&igrave;nh nguyện tại huyện T&acirc;n Hồng nhưng ch&uacute;ng m&igrave;nh rất cảm ơn sự gi&uacute;p đỡ nhiệt t&igrave;nh của ch&iacute;nh quyền địa phương v&agrave; b&agrave; con gi&uacute;p chiến sĩ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh B&aacute;ch Khoa ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ. Chắc chắn trong thời gian tới ch&uacute;ng m&igrave;nh sẽ quay trở lại địa b&agrave;n huyện T&acirc;n Hồng&rdquo;, Bảo Duy n&oacute;i.</span></p> <div> <div class="content " style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;"> <div class="txtbox-content" style="max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border-width: 2px 2px 2px 10px; border-style: solid; border-color: rgb(159, 34, 78); border-image: initial; background: rgb(255, 238, 244);"> <p><span style="color:#cc0099"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Năm 2023 l&agrave; năm thứ 4 Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh Trường Đại học B&aacute;ch Khoa&nbsp;đ&oacute;ng qu&acirc;n tại tỉnh Đồng Th&aacute;p v&agrave; l&agrave; năm đầu ti&ecirc;n đ&oacute;ng qu&acirc;n tại huyện T&acirc;n Hồng, với 450 chiến sĩ đến từ 13 khoa, trung t&acirc;m, văn ph&ograve;ng đ&oacute;ng qu&acirc;n tại 8 x&atilde;. C&aacute;c chiến sĩ đ&atilde; xứng đ&aacute;ng với 9 chữ th&acirc;n thương: &ldquo;Ở d&acirc;n thương, l&agrave;m d&acirc;n tin, đi d&acirc;n nhớ&rdquo;, tiếp tục khẳng định thương hiệu M&ugrave;a h&egrave; xanh của Trường.</span></span></p> </div> </div> </div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THẠCH ANH</strong></span></span></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;