Câu lạc bộ Lý luận trẻ Thành Đoàn: "Đoàn kết nhất định thắng lợi"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chiều 23-7, tại Nh&agrave; Truyền thống C&aacute;ch mạng người Hoa TP. Hồ Ch&iacute; Minh, C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức sinh hoạt chuy&ecirc;n đề lần 2 năm 2023 với chủ đề &quot;Đo&agrave;n kết nhất định thắng lợi&quot;.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&ugrave;ng c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ v&agrave; đại diện Ban Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ trực thuộc c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n đ&atilde; tham dự buổi sinh hoạt.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36307/A_t%E1%BA%ADp%20th%E1%BB%83.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n tham gia buổi sinh hoạt chuy&ecirc;n đề</em></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T</span>ự nguyện d&ugrave;ng nh&agrave; ở của m&igrave;nh l&agrave;m nơi cất dấu vũ kh&iacute;, nu&ocirc;i dấu c&aacute;n bộ</strong></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mở đầu buổi sinh hoạt, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n đ&atilde; được chị Long Trường Thanh - Phụ tr&aacute;ch Nh&agrave; truyền thống C&aacute;ch mạng người Hoa, Ban D&acirc;n tộc TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tr&igrave;nh b&agrave;y s</span>ự h&igrave;nh th&agrave;nh, ph&aacute;t triển của Ban c&aacute;n sự c&ocirc;ng vận người Hoa, Đảng ủy ki&ecirc;m Ban Hoa vận T4 để tổ chức phong tr&agrave;o đấu tranh c&aacute;ch mạng của đồng b&agrave;o người Hoa Th&agrave;nh phố cũng ph&aacute;t triển li&ecirc;n tục, to&agrave;n diện, đội ngũ c&aacute;n bộ, chiến sĩ, cơ sở c&aacute;ch mạng người Hoa ng&agrave;y một đ&ocirc;ng đảo, rộng khắp từ nh&agrave; m&aacute;y đến trường học, từ chợ đến bệnh viện, từ ngoại &ocirc; đến x&oacute;m lao động.</span></p> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Thuyết minh về di t&iacute;ch, chị Long Trường Thanh cho biết, nhiều cơ sở đ&atilde; tự nguyện d&ugrave;ng nh&agrave; ở của m&igrave;nh l&agrave;m nơi cất dấu vũ kh&iacute;, nu&ocirc;i dấu c&aacute;n bộ, nơi hội họp hoặc nơi huấn luyện qu&acirc;n sự cho c&aacute;n bộ cơ sở Ban Hoa vận T4, bi&ecirc;n soạn t&agrave;i liệu tiếng Hoa tuy&ecirc;n truyền, vận động đồng b&agrave;o d&acirc;n tộc Hoa tham gia c&aacute;ch mạng.Trong những thời kỳ kh&oacute; khăn &aacute;c liệt của c&aacute;ch mạng, Đảng ủy Ban Hoa vận được sự tin cậy của Th&agrave;nh ủy S&agrave;i G&ograve;n -&nbsp;Gia Định, đ&atilde; tổ chức bảo vệ chu đ&aacute;o c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo chủ chốt của Đảng bộ S&agrave;i G&ograve;n -&nbsp;Gia Định v&agrave;o s&acirc;u trong nội th&agrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c. Nơi đ&acirc;y đ&atilde; từng che dấu v&agrave; bảo vệ an to&agrave;n của đồng ch&iacute; Trần Bạch Đằng - Nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy S&agrave;i G&ograve;n, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cứu quốc Nam Bộ, nguy&ecirc;n&nbsp;Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n giải ph&oacute;ng miền Nam,&nbsp;l&agrave; người lu&ocirc;n gắn b&oacute; s&acirc;u sắc với tuổi trẻ miền Nam, với thanh ni&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n -&nbsp;Gia Định - Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></div> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36307/tham%20quan%20kh%C3%B4ng%20gian%20truy%E1%BB%81n%20th%E1%BB%91ng.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n tham gia buổi sinh hoạt chuy&ecirc;n đề tham quan kh&ocirc;ng gian truyền thống người Hoa TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36307/h%E1%BA%A7m%20tr%C3%BA%20%E1%BA%A9n.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Hầm tr&uacute; ẩn trong nh&agrave; số 91 Phạm Văn Ch&iacute; - nơi từng nu&ocirc;i giấu nhiều c&aacute;n bộ, chiến sĩ c&aacute;ch mạng</em></span></span></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Năm 1949, đồng ch&iacute; Lưu Vinh tham gia Hoa kiều giải ph&oacute;ng Li&ecirc;n hiệp Hội (Hội giải li&ecirc;n) do Xứ ủy Nam kỳ th&agrave;nh lập. Việc sản xuất kinh doanh tại nh&agrave; 91 Phạm Văn Ch&iacute; vừa l&agrave; kế sinh nhai, vừa l&agrave; b&igrave;nh phong che mắt địch để đồng ch&iacute; Lưu Vinh hoạt động c&aacute;ch mạng, x&acirc;y dựng cơ sở b&iacute; mật che giấu c&aacute;n bộ, vận động t&agrave;i ch&iacute;nh, tiếp tế thuốc men, vận chuyển vũ kh&iacute; cho Ban Hoa vận T4, từ đ&oacute; nơi đ&acirc;y đ&atilde; g&oacute;p một phần quan trọng v&agrave;o th&agrave;nh c&ocirc;ng lớn của Cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n năm 1968.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Căn nh&agrave; 91 Phạm Văn Ch&iacute;, Phường 1, Quận 6&nbsp;c&oacute; một vị tr&iacute; hết sức đặc biệt, nằm ngay trước mặt b&oacute;t cảnh s&aacute;t Ngụy Quận 6 v&agrave; b&ecirc;n h&ocirc;ng To&agrave; H&agrave;nh ch&iacute;nh Ngụy Quận 6. Ở tr&ecirc;n tầng g&aacute;c thượng căn nh&agrave; c&oacute; cả một trung đội cảnh s&aacute;t d&atilde; chiến Ngụy chiếm đ&oacute;ng để bảo vệ hai cơ quan đầu n&atilde;o của ch&iacute;nh quyền Ngụy. Thế nhưng tại đ&acirc;y, &ocirc;ng Lưu Vinh đ&atilde; x&acirc;y dựng 02 hầm b&iacute; mật để thực hiện nhiệm vụ nu&ocirc;i giấu c&aacute;n bộ c&aacute;ch mạng với &yacute; tưởng &quot;nơi nguy hiểm nhất cũng l&agrave; nơi an to&agrave;n nhất&quot;. Một hầm được bố tr&iacute; dưới gầm bếp, c&oacute; diện t&iacute;ch 2 m2, miệng hầm l&agrave; chỗ để củi. Một hầm kh&aacute;c được bố tr&iacute; ở tr&ecirc;n g&aacute;c lửng của tầng trệt, ở giữa hai tấm v&aacute;ch ngăn tường, với diện t&iacute;ch 0,54 m2, đủ chỗ cho 02 người tr&uacute; ẩn.</span></p> <div>&nbsp;</div> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36307/qu%C3%A1%20tr%C3%ACnh%20%C4%91%E1%BA%A5u%20tranh%20c%C3%A1ch%20m%E1%BA%A1ng%20c%E1%BB%A7a%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20Hoa.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Những cột mốc đấu tranh c&aacute;ch mang của đồng b&agrave;o người Hoa tại S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định - Chợ Lớn được trưng b&agrave;y tại Nh&agrave; Truyền thống</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đến dấu ấn tuổi trẻ&nbsp;S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định - Chợ Lớn&nbsp;</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Nh&agrave; số 91 Phạm Văn Ch&iacute; c&oacute; lưu giữ những k&yacute; ức về Anh h&ugrave;ng lực lượng Vũ trang nh&acirc;n d&acirc;n Trần Bội Cơ - một&nbsp;trong hơn 221 liệt sĩ của Th&agrave;nh Đo&agrave;n anh dũng hy sinh trong một phần tư thế kỷ (1950 - 1975).&nbsp;</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36307/ch%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A7n%20b%E1%BB%99i%20c%C6%A1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chị Trần Bội Cơ được truy tặng danh hiệu Anh h&ugrave;ng lực lượng vũ&nbsp;trang nh&acirc;n d&acirc;n năm 2000</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hy sinh ở tuổi 18 tr&agrave;n đầy thanh xu&acirc;n, chị Trần Bội Cơ l&agrave; tấm gương ti&ecirc;u biểu cho phong tr&agrave;o đấu tranh của học sinh, sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn những năm 1950.&nbsp;Trong qu&aacute; tr&igrave;nh tham gia gia đấu tranh, chị bị địch bắt. Mặc d&ugrave; bị đ&ograve;n roi, d&ugrave;i cui, chị vẫn giữ vững kh&iacute; tiết anh h&ugrave;ng. Ng&agrave;y 12/5/1950, kiệt sức trước đ&ograve;n th&ugrave; hiểm &aacute;c, chị đ&atilde; hướng về c&aacute;c ph&ograve;ng giam của b&egrave; bạn h&ocirc; lớn những lời t&acirc;m huyết sau c&ugrave;ng: &ldquo;C&aacute;c bạn, h&atilde;y đứng l&ecirc;n!&rdquo; rồi ra đi vĩnh viễn giữa tuổi thanh xu&acirc;n đầy nhiệt huyết. Nh&acirc;n d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn đ&atilde; truyền cho nhau b&agrave;i h&aacute;t: &ldquo;&hellip;H&atilde;y đứng l&ecirc;n! Trần Bội Cơ. Tinh thần của chị k&ecirc;u gọi m&atilde;i ch&uacute;ng t&ocirc;i&rdquo;. T&ecirc;n chị m&atilde;i m&atilde;i gắn liền với ng&ocirc;i trường Phước Kiến, nơi ghi dấu tuổi thanh xu&acirc;n của người nữ chiến sĩ c&aacute;ch mạng. Để ghi nhớ c&ocirc;ng ơn đối với đất nước của một nữ thanh ni&ecirc;n, học sinh v&igrave; độc lập tự do, v&igrave; ước vọng cao cả, v&igrave; ch&acirc;n l&yacute;, Ch&iacute;nh phủ nước Việt Nam D&acirc;n chủ Cộng ho&agrave; đ&atilde; c&ocirc;ng nhận chị Trần Bội Cơ l&agrave; liệt sĩ v&agrave;o ng&agrave;y 09/7/1950. Hu&acirc;n chương kh&aacute;ng chiến Hạng nh&igrave; truy tặng cho nữ liệt sĩ Trần Bội Cơ do Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ k&yacute; ng&agrave;y 02/9/1950 v&agrave; Chủ tịch nước&nbsp;k&yacute; Quyết định số 94KT/CTN ng&agrave;y 22/3/2000 truy tặng danh hiệu &ldquo;Anh h&ugrave;ng Lực lượng vũ trang Nh&acirc;n d&acirc;n&rdquo; cho liệt sĩ Trần Bội Cơ.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đo&agrave;n kết nhất định thắng lợi</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thảo luận tại buổi sinh hoạt, đồng ch&iacute; Ch&acirc;u Tiến Lộc - Th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n dẫn c&acirc;u n&oacute;i của cố Tổng B&iacute; thư Nguyễn Văn Linh: &ldquo;Đồng b&agrave;o lao động, d&ugrave; l&agrave; người Hoa hay người Việt, trước đ&acirc;y c&ugrave;ng nhau đấu tranh, đ&atilde; đổ m&aacute;u, hy sinh để gi&agrave;nh độc lập, tự do. Ng&agrave;y nay tất cả đều đứng ở vị tr&iacute; l&agrave; những người l&agrave;m chủ x&atilde; hội&rdquo; v&agrave; cho biết c</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:pt sans,sans-serif">&aacute;i vĩ đại của Đảng l&agrave; đ&atilde; biến một d&acirc;n tộc n&ocirc; lệ th&agrave;nh l&agrave;m chủ, đưa Việt Nam c&oacute; t&ecirc;n tr&ecirc;n bản đồ thế giới.&nbsp;</span>Trong hai cuộc kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p v&agrave; đế quốc Mỹ cứu nước của d&acirc;n tộc Việt Nam, dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, c&aacute;n bộ, chiến sĩ c&aacute;ch mạng v&agrave;&nbsp;cộng đồng&nbsp;c&aacute;c d&acirc;n tộc Việt Nam&nbsp;đ&atilde; s&aacute;t c&aacute;nh, đồng l&ograve;ng&nbsp;v&ugrave;ng l&ecirc;n đấu tranh quyết liệt, chấp nhận mọi gian khổ v&agrave; sẵn s&agrave;ng hy sinh v&igrave; nền độc lập tự do của Tổ quốc, tạo n&ecirc;n m&ugrave;a xu&acirc;n lịch sử năm 1975.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36307/%C4%91%E1%BB%93ng%20ch%C3%AD%20ch%C3%A2u%20ti%E1%BA%BFn%20l%E1%BB%99c.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Ch&acirc;u Tiến Lộc ph&aacute;t biểu tại buổi sinh hoạt chuy&ecirc;n đề</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng t&igrave;nh với &yacute; kiến tr&ecirc;n, đồng ch&iacute; Đặng Nguyễn Kiều Vy - Th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n chia sẻ, năm 1939, Đảng đ&atilde; quan t&acirc;m đến việc đo&agrave;n kết người Hoa trong c&ocirc;ng cuộc đấu tranh c&aacute;ch mạng, Hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng lần thứ 3, kh&oacute;a III năm 1961 đ&atilde; quyết định th&agrave;nh lập Trung ương Cục miền Nam v&agrave; th&agrave;nh lập Ban Hoa vận. Đồng ch&iacute; nhấn mạnh sự đo&agrave;n kết c&aacute;c d&acirc;n tộc thiểu số, kể cả c&aacute;c d&acirc;n tộc, nh&acirc;n d&acirc;n thế giới như L&agrave;o v&agrave; Campuchia để c&oacute; tinh thần &ldquo;đo&agrave;n kết nhất định thắng lợi&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36307/b%E1%BA%A3ng%20th%C3%B4ng%20tin.jpg" style="height:517px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Những tấm gương hy sinh ti&ecirc;u biểu, đại diện cho h&agrave;ng vạn người Hoa đ&atilde; ng&atilde; xuống v&igrave; độc lập, tự do của Tổ quốc Việt Nam</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">N&oacute;i về tư tưởng đại đo&agrave;n kết, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Đan T&acirc;m - Ph&oacute; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n, Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Huyện Củ Chi nhận định rằng chiến thắng lịch sử Điện Bi&ecirc;n Phủ v&agrave; c&ocirc;ng cuộc chống dịch COVID-19 như l&agrave; kết quả tất yếu của sự đo&agrave;n kết trong thế trận l&ograve;ng d&acirc;n. Theo đồng ch&iacute;, đo&agrave;n kết l&agrave; &ldquo;bỏ c&aacute;i ri&ecirc;ng để v&igrave; c&aacute;i chung&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36307/%C4%91%E1%BB%93ng%20ch%C3%AD%20nguy%E1%BB%85n%20th%E1%BB%8B%20%C4%91an%20t%C3%A2m.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Đan T&acirc;m trao đổi tại buổi sinh hoạt chuy&ecirc;n đề</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tương tự, đồng ch&iacute; V&otilde; Ngọc Minh Ch&acirc;u - đại diện Ban Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Huyện Nh&agrave; B&egrave; cho rằng, đại đo&agrave;n kết l&agrave; nh&acirc;n tố quyết định sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển đất nước, cần giải quyết h&agrave;i h&ograve;a vấn đề lợi &iacute;ch giữa c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong x&atilde; hội, củng cố khối đại đo&agrave;n kết d&acirc;n tộc.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36307/%C4%91%E1%BB%93ng%20ch%C3%AD%20v%C3%B5%20ng%E1%BB%8Dc%20minh%20ch%C3%A2u.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; V&otilde; Ngọc Minh Ch&acirc;u chia sẻ tại buổi sinh hoạt chuy&ecirc;n đề</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những &yacute; kiến của c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n tham gia sinh hoạt đều thống nhất rằng, cần c&oacute; sự đồng l&ograve;ng vượt qua kh&oacute; khăn trong thời chiến cũng như thời b&igrave;nh. Thanh ni&ecirc;n hiện nay cần c&oacute; sự r&egrave;n luyện về nhận thức v&agrave; kỹ năng, dấn th&acirc;n trong thực hiện nhiệm vụ với tinh thần qu&ecirc;n m&igrave;nh v&agrave; đo&agrave;n kết v&igrave; mục ti&ecirc;u chung. B&ecirc;n cạnh việc đo&agrave;n kết c&aacute;c d&acirc;n tộc, c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n kết t&ocirc;n gi&aacute;o cũng cần được quan t&acirc;m hơn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đặt vấn đề về việc đo&agrave;n kết to&agrave;n d&acirc;n tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội, đồng ch&iacute; L&ecirc; Quang Thạch Anh - Th&agrave;nh vi&ecirc;n Đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện Ng&ograve;i B&uacute;t trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n cho rằng, ở mọi thời điểm&nbsp;tổ chức Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố cần c&oacute; sự tập kết lực lượng thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng một c&aacute;ch ch&iacute;nh quy v&agrave; s&acirc;u rộng để kh&ocirc;ng chỉ tham gia lan tỏa những gi&aacute; trị t&iacute;ch cực m&agrave; c&ograve;n cần đấu tranh phản b&aacute;c v&agrave; loại bỏ những th&ocirc;ng tin xấu, sai sự thật, những luận điệu xuy&ecirc;n tạc của c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch, chống ph&aacute;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36307/%C4%91%E1%BB%93ng%20ch%C3%AD%20l%C3%AA%20quang%20th%E1%BA%A1ch%20anh.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; L&ecirc; Quang Thạch Anh trao đổi &yacute; kiến tại buổi sinh hoạt chuy&ecirc;n đề</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bổ sung c&aacute;c &yacute; kiến tr&ecirc;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Ho&agrave;ng Yến - Ph&oacute; Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o - Đối ngoại Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n cho rằng, c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị - tư tưởng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n cũng cần sự đo&agrave;n kết v&agrave; ki&ecirc;n tr&igrave; của c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n; việc đo&agrave;n kết v&agrave; tập hợp thanh ni&ecirc;n v&agrave;o c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m để thực hiện c&aacute;c phần việc &yacute; nghĩa cũng cần được quan t&acirc;m hơn, đ&ograve;i hỏi những đổi mới về phương thức v&agrave; nội dung. Theo đồng ch&iacute;, muốn đo&agrave;n kết quần ch&uacute;ng, tổ chức Đo&agrave;n cần thể hiện vai tr&ograve; định hướng r&otilde; n&eacute;t hơn, đặc biệt l&agrave; tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36307/%C4%91%E1%BB%93ng%20ch%C3%AD%20nguy%E1%BB%85n%20th%E1%BB%8B%20ho%C3%A0ng%20y%E1%BA%BFn.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Ho&agrave;ng Yến ph&aacute;t biểu tại buổi sinh hoạt chuy&ecirc;n đề</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tăng &ldquo;sức đề kh&aacute;ng&rdquo; cho thanh ni&ecirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n đề nghị&nbsp;c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ&nbsp;cần tiếp tục ph&aacute;t huy tr&iacute; tuệ, t&iacute;ch cực t&igrave;m t&ograve;i, nghi&ecirc;n cứu dưới g&oacute;c độ lịch sử kết hợp với l&yacute; luận v&agrave; kh&ocirc;ng ngừng n&acirc;ng cao nhận thức, khả năng l&yacute; luận của m&igrave;nh để &ldquo;tăng sức đề kh&aacute;ng&rdquo; cho bản th&acirc;n v&agrave; những người xung quanh trước những luận điệu xuy&ecirc;n tạc, th&ugrave; địch.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36307/%C4%91%E1%BB%93ng%20ch%C3%AD%20tr%E1%BB%8Bnh%20th%E1%BB%8B%20hi%E1%BB%81n%20tr%C3%A2n.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n ph&aacute;t biểu kết luận buổi sinh hoạt chuy&ecirc;n đề</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đồng ch&iacute;, sự đo&agrave;n kết cần hướng tới mục ti&ecirc;u chung v&agrave; cuối c&ugrave;ng l&agrave; lợi &iacute;ch của quốc gia, d&acirc;n tộc; cần l&ecirc;n &aacute;n những tư tưởng cục bộ, chia rẽ, đi ngược với Chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh về quan niệm đo&agrave;n kết d&acirc;n tộc.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tin, b&agrave;i: THẠCH ANH<br /> Ảnh: HẢI ANH</strong></span></p> </div> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;