Đoàn viên, thanh niên Quận 3 tranh tài biểu diễn các ca khúc cách mạng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Quận 3&nbsp;biểu diễn c&aacute;c c&aacute;c ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng - n</span></span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">hằm gi&aacute;o dục truyền thống c&aacute;ch mạng, tinh thần y&ecirc;u nước, l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, l&ograve;ng tự h&agrave;o về truyền thống đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, gi&aacute;o dục đạo đức, lối sống trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">.&nbsp;</span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36312/bi%E1%BB%83u%20di%E1%BB%85n%202.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Tiết mục dự thi&nbsp;Li&ecirc;n hoan&nbsp;tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng năm 2023 -&nbsp;Ảnh: Th&agrave;nh&nbsp;Ph&aacute;t</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36312/bi%E1%BB%83u%20di%E1%BB%85n.JPG" style="height:399px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Tiết mục dự thi&nbsp;Li&ecirc;n hoan&nbsp;tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng năm 2023 - Ảnh: Th&agrave;nh Ph&aacute;t</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiều 28/7, tại hội trường A Quận uỷ (Quận 3) đ&atilde; tổ chức li&ecirc;n hoan tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng năm 2023 với chủ đề &quot;Tuổi trẻ B&agrave;n Cờ tiếp bước anh h&ugrave;ng&quot; v&agrave; Chương tr&igrave;nh Kỷ niệm 76 năm Ng&agrave;y thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023).&nbsp;</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Nhằm gi&aacute;o dục truyền thống c&aacute;ch mạng, tinh thần y&ecirc;u nước, l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, l&ograve;ng tự h&agrave;o về truyền thống đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, gi&aacute;o dục đạo đức, lối sống trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Thiết thực tổ chức c&aacute;c hoạt động hướng đến kỷ niệm 325 năm th&agrave;nh lập th&agrave;nh phố S&agrave;i G&ograve;n - Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (1698 - 2023), 47 năm Ng&agrave;y Th&agrave;nh phố S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định ch&iacute;nh thức, vinh dự mang t&ecirc;n Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (02/7/1976-02/7/2023), 76 năm ng&agrave;y Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947- 7/7/2023); Ban thường vụ Quận Đo&agrave;n 3 tổ chức Li&ecirc;n hoan tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng năm 2023 với chủ đề &ldquo;Tuổi trẻ B&agrave;n cờ tiếp bước truyền thống anh h&ugrave;ng&rdquo;&nbsp; v&agrave; chương tr&igrave;nh Kỷ niệm 76 năm ng&agrave;y Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023).&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36312/Ban%20gi%C3%A1m%20kh%E1%BA%A3o.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Ban gi&aacute;m khảo Li&ecirc;n hoan&nbsp;tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng năm 2023 -&nbsp;Ảnh: Th&agrave;nh&nbsp;Ph&aacute;t</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, đồng ch&iacute; Vũ Tố Quy&ecirc;n - Uỷ vi&ecirc;n Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận uỷ Quận 3, Uỷ vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Uỷ vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n, nhạc sĩ Trần Xu&acirc;n Tiến, đạo diễn Tiến Nam - Hội nghệ sĩ S&acirc;n Khấu Việt Nam l&agrave; ban gi&aacute;m khảo chương tr&igrave;nh. Đặc biệt l&agrave; với sự tham gia của 10 đội thi v&agrave; hơn 300 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia cỗ vũ.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại chương tr&igrave;nh, nhạc sĩ Trần Xu&acirc;n Tiến chia sẻ rằng: &ldquo;Đ&acirc;y đồng thời cũng l&agrave; một s&acirc;n chơi d&agrave;nh cho thanh thiếu ni&ecirc;n đam m&ecirc; về nghệ thuật, tạo cơ hội giao lưu học hỏi, trau dồi kinh nghiệm giữa c&aacute;c khu vực đo&agrave;n cơ sở. C&aacute;c đội thi đ&atilde; tr&igrave;nh diễn c&aacute;c ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng rất c&ocirc;ng phu v&agrave; độc đ&aacute;o, thể hiện được t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương đất nước, tinh thần c&aacute;ch mạng ki&ecirc;n cường, bất khuất của nh&acirc;n d&acirc;n trong chiến đấu, lao động v&agrave; kh&aacute;t vọng cống hiến vươn l&ecirc;n của tuổi trẻ.&rdquo;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Kết quả Li&ecirc;n hoan tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng với giải A cho c&aacute;c nh&oacute;m thi Đo&agrave;n Trung t&acirc;m Y tế Quận 3, Nh&oacute;m 1 (Đo&agrave;n Phường 2, 5, 10, V&otilde; Thị S&aacute;u), Nh&oacute;m 2 (Đo&agrave;n Phường 1, 3, 4, 14), Nh&oacute;m 3 (Đo&agrave;n Phường 9, 11, 12, 13), giải B cho c&aacute;c nh&oacute;m thi Đo&agrave;n C&ocirc;ng an Quận 3, Đo&agrave;n trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Đo&agrave;n trường THPT Marie Curie, Đo&agrave;n trường THPT L&ecirc; Thị Hồng Gấm.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36312/gi%E1%BA%A3i%20a.JPG" style="height:405px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Giải A&nbsp;tiết mục dự thi&nbsp;Li&ecirc;n hoan&nbsp;tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng năm 2023 -&nbsp;Ảnh: Th&agrave;nh&nbsp;Ph&aacute;t</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ngo&agrave;i ra, chương tr&igrave;nh đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh Kỷ niệm 76 năm ng&agrave;y Thương binh Liệt Sĩ (27/7/1947-27/7/2023). Trong buổi giao lưu, hai nh&acirc;n chứng lịch sử đ&oacute; l&agrave; &ocirc;ng Trần Minh Dũng -&nbsp;Ph&oacute; Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Quận 3 v&agrave; &ocirc;ng Nguyễn Tấn Hiếu - Chi hội ph&oacute; Chi hội Cựu Thanh ni&ecirc;n Xung phong Phường 5 c&ugrave;ng &ocirc;n lại những k&yacute; ức đ&aacute;ng nhớ trong thời kỳ chiến tranh kh&oacute; khăn cho hơn 300 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đang c&oacute; mặt tại hội trường. Đồng thời, cũng trong dịp n&agrave;y đ&atilde; tặng qu&agrave; cho Hội Cựu Chiến binh Quận v&agrave; Hội Cựu Thanh ni&ecirc;n Xung phong Quận.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36312/Giao%20l%C6%B0u%202.jpg" style="height:480px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Chương tr&igrave;nh Giao lưu Nh&acirc;n chứng lịch sử -&nbsp;Ảnh: Th&agrave;nh&nbsp;Ph&aacute;t</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36312/T%E1%BB%95ng%20k%E1%BA%BFt.jpg" style="height:385px; width:600px" /></span></span></em><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Li&ecirc;n hoan tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng năm 2023 với chủ đề &quot;Tuổi trẻ B&agrave;n Cờ tiếp bước anh h&ugrave;ng&quot; v&agrave; Chương tr&igrave;nh Kỷ niệm 76 năm Ng&agrave;y thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023)</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tin, B&agrave;i: L&Ecirc; THIỆN - B&Iacute;CH THẢO</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;