Kết nạp Đảng chiến sĩ tình nguyện Kỳ nghỉ hồng là phóng viên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Sáng 04-8-2023, Chi b&ocirc;̣ Phóng vi&ecirc;n 2 thu&ocirc;̣c Đảng b&ocirc;̣ Báo Sài Gòn Giải Phóng đã t&ocirc;̉ chức L&ecirc;̃ k&ecirc;́t nạp đảng vi&ecirc;n&nbsp;đ&ocirc;́i với đ&ocirc;̀ng chí Võ Thị Thắm (b&uacute;t danh Tiểu T&acirc;n) - Bí thư Đoàn Báo Sài Gòn Giải Phóng, Phóng vi&ecirc;n Ban Văn hóa - Văn ngh&ecirc;̣ Báo Sài Gòn Giải Phóng.</span></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36333/ket%20nap%20Dang.jpg" style="height:401px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Đồng ch&iacute; B&ugrave;i Thạch Thảo - Đại diện Chi bộ Ph&oacute;ng vi&ecirc;n 2 trao quyết định kết nạp đảng vi&ecirc;n cho đồng ch&iacute; V&otilde; Thị Thắm&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute;&nbsp;<span style="color:rgb(5, 5, 5)">Ch&acirc;u Ti&ecirc;́n L&ocirc;̣c - Cán b&ocirc;̣ Ban Tuy&ecirc;n giáo - Đối ngoại Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;đồng ch&iacute;&nbsp;</span><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Trần Anh Tiến - Ủy vi&ecirc;n Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; B&iacute; thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Thành ph&ocirc;́,nh&agrave; b&aacute;o Nguyễn Th&agrave;nh Lợi - B&iacute; thư Đảng uỷ, Ph&oacute; Tổng Bi&ecirc;n tập thường trực Báo Sài Gòn Giải Phóng, nh&agrave; b&aacute;o Nguyễn Khắc Văn - Ph&oacute; Tổng bi&ecirc;n tập B&aacute;o S&agrave;i G&ograve;n Giải Ph&oacute;ng cùng các đ&ocirc;̀ng chí trong Đảng ủy, Ban Bi&ecirc;n t&acirc;̣p, đại di&ecirc;̣n lãnh đạo các Chi b&ocirc;̣ cùng t&acirc;̣p th&ecirc;̉ Ban Ch&acirc;́p hành Đoàn Báo Sài Gòn Giải phóng.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36333/Tieu%20Tan.jpg" style="height:352px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; V&otilde; Thị Thắm tham gia Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng trong nhiều năm liền</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Đ&ocirc;̀ng chí Võ Thị Thắm là phóng vi&ecirc;n, cán b&ocirc;̣ Đoàn ti&ecirc;u bi&ecirc;̉u được nh&acirc;̣n nhi&ecirc;̀u danh hi&ecirc;̣u, giải thưởng c&acirc;́p Kh&ocirc;́i, c&acirc;́p Thành ph&ocirc;́ như Danh hiệu &quot;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&quot; </span></span>khối c&aacute;c cơ quan tỉnh, th&agrave;nh phố<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)">&nbsp;cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ năm 2016, năm 2018; Giải thưởng &ldquo;Ng&ograve;i b&uacute;t trẻ&rdquo; c&acirc;́p Thành ph&ocirc;́ c&aacute;c năm 2017, 2019, 2020, 2022; Giải Ba - Giải Báo chí Thành ph&ocirc;́ H&ocirc;̀ Chí Minh các năm 2020, 2021, 2022; Giải Nh&igrave; v&agrave; Giải Khuyến kh&iacute;ch - Giải B&aacute;o ch&iacute; Thành ph&ocirc;́ H&ocirc;̀ Chí Minh năm 2023 do Hội Nh&agrave; b&aacute;o Thành ph&ocirc;́ trao tặng.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36333/KNH03.jpg" style="width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Th&agrave;nh Lợi trao hoa ch&uacute;c mừng đến đảng vi&ecirc;n trẻ</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36333/Dong%20chi%20Loc%20trao.jpg" style="height:350px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Đại diện Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o - Đối ngoại Th&agrave;nh Đo&agrave;n trao tặng thư ch&uacute;c mừng v&agrave; qu&agrave; cho đồng ch&iacute; V&otilde; Thị Thắm</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36333/Dong%20chi%20Anh%20Tien%20trao.jpg" style="height:363px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Đại diện Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh&nbsp; - Đảng Th&agrave;nh phố&nbsp;trao tặng qu&agrave; cho đồng ch&iacute; V&otilde; Thị Thắm</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:rgb(5, 5, 5)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36333/KNH01.jpg" style="width:600px" /></span></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đảng vi&ecirc;n trẻ V&otilde; Thị Thắm nhận hoa ch&uacute;c mừng từ đồng nghiệp</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36333/KNH05.jpg" style="width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đ&acirc;y l&agrave;&nbsp;một niềm tự h&agrave;o to lớn của đồng ch&iacute; V&otilde; Thị Thắm v&agrave; của nhiều bạn b&egrave;, đồng nghiệp</em></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ảnh:&nbsp;B&aacute;o S&Agrave;I G&Ograve;N GIẢI PH&Oacute;NG</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NĐ:&nbsp;T. HƯƠNG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;