Nâng cao việc bồi dưỡng, chăm sóc thanh thiếu nhi Thành phố trong giai đoạn mới

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">S&aacute;ng ng&agrave;y 17-8, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức Hội nghị Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2018 - 2023 được diễn ra tại Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh với mục đ&iacute;ch đ&aacute;nh gi&aacute; những kết quả đạt được, những hạn chế c&ograve;n đang tồn đọng trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; nhằm đưa ra những giải ph&aacute;p, c&ocirc;ng tr&igrave;nh, chương tr&igrave;nh mới ph&ugrave; hợp với Đội vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố trong giai đoạn mới.</span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36374/IMG_1.jpg" style="height:385px; width:600px" /></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:12px">C&aacute;c đồng ch&iacute; trong Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố tại&nbsp;buổi Hội nghị</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Tham dự v&agrave; chủ tr&igrave; Hội nghị c&oacute; đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố, c&ugrave;ng với c&aacute;c đồng ch&iacute; Ủy vi&ecirc;n Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố giai đoạn 2018 - 2023.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Hội nghị, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o Kết quả c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2018 - 2022. Từ đ&oacute; Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố cũng đ&atilde; n&ecirc;u&nbsp;ra được phương hướng hoạt động C&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2023 - 2028.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến với Hội nghị Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố, với những kết quả đạt được v&agrave; c&ograve;n hạn chế trong giai đoạn 2018 - 2023. Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố cũng đ&atilde; thảo luận v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến về dự thảo Chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trong giai đoạn mới.&nbsp;</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong buổi Hội nghị, đồng ch&iacute; Trương Tấn Nghiệp - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động, Ủy vi&ecirc;n Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố cũng c&oacute; chia sẻ g&oacute;p &yacute; về vấn đề giao lưu trong nội dung &quot;Đo&agrave;n kết tốt, kỷ luật tốt&quot; rằng n&ecirc;n mở rộng, kết nối, quan hệ giao lưu với thiếu nhi quốc tế kh&ocirc;ng chỉ ri&ecirc;ng với cộng đồng Campuchia, L&agrave;o m&agrave; c&ograve;n c&oacute; thể mở rộng đến c&aacute;c quốc gia kh&aacute;c trong cộng đồng ASEAN.</span></span></p> <div style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36374/IMG_2.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:12px">Đồng ch&iacute; Trương Tấn Nghiệp -&nbsp;Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động, Ủy vi&ecirc;n Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố</span></em><em><span style="font-size:12px"> chia sẻ g&oacute;p &yacute; tại Hội nghị</span></em></span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Để c&oacute; thể đ&aacute;p ứng kịp thời v&agrave; nắm bắt được c&aacute;c th&ocirc;ng tin về&nbsp;những&nbsp;hạn chế, kh&oacute; khăn&nbsp;của c&aacute;c đồng ch&iacute; Tổng phụ tr&aacute;ch Đội v&agrave; c&aacute;c em thanh thiếu nhi trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội. Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội đồng Đội, Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo Th&agrave;nh phố cũng c&oacute; những chia sẻ đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o&nbsp;phương hướng hoạt động trong giai đoạn sắp tới, tạo điều kiện cho c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, học sinh c&oacute;&nbsp;được sự quan t&acirc;m, hỗ trợ trong hoạt động Đội.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đồng thời gi&uacute;p c&aacute;c em ph&aacute;t huy sức s&aacute;ng tạo trẻ,&nbsp;gắn kết hội nhập quốc tế v&agrave; đặt biệt l&agrave; t&igrave;m ra những mầm non nhỏ c&oacute; tiềm năng cho sự nghiệp hội nhập quốc tế, x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển v&agrave; bảo vệ Tổ quốc.&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36374/IMG_3.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c đồng ch&iacute; trong Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố giai đoạn 2018 - 2023</em></span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>CHẤN HẢI - TUẤN DANH</strong></span></span></div> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;