Đề xuất và góp ý tài liệu trước thềm Hội nghị công tác Đội và phong trào thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2028

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trước thềm Hội nghị c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2023 - 2028, ng&agrave;y 16-8, Hội nghị g&oacute;p &yacute; phong tr&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; được diễn ra nhằm tiếp nhận &yacute; kiến g&oacute;p &yacute; t&agrave;i liệu cho Hội nghị sắp tới từ c&aacute;c chuy&ecirc;n gia về c&ocirc;ng t&aacute;c trẻ em, gi&aacute;o dục, y tế v&agrave; ph&oacute;ng vi&ecirc;n b&aacute;o đ&agrave;i.</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Hội nghị được chủ tr&igrave; bởi đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh, đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Nhung - Ph&oacute; Ban Thiếu nhi Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đồng ch&iacute; Phạm Thị Thảo Linh - Ủy vi&ecirc;n Ban thường vụ, Trưởng Ban Thiếu nhi Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&ugrave;ng với sự tham gia của c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n l&agrave; chuy&ecirc;n gia về c&ocirc;ng t&aacute;c trẻ em, gi&aacute;o dục, y tế v&agrave; ph&oacute;ng vi&ecirc;n b&aacute;o đ&agrave;i.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trước phi&ecirc;n thảo luận về c&aacute;c nội dung trong Hội nghị, đồng ch&iacute; Phạm Thị Thảo Linh đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o kết quả c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2018-2023 đến c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n tham dự,&nbsp; th&ocirc;ng tin những hoạt động đ&atilde; được tổ chức cũng như đ&uacute;c kết những hạn chế nhận thấy trong qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động v&agrave; những th&agrave;nh tựu quan trọng đ&atilde; đạt được trong giai đoạn vừa qua.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36379/H%E1%BB%99i%20ngh%E1%BB%8B%20ti%E1%BA%BFp%20nh%E1%BA%ADn%20%C3%BD%20ki%E1%BA%BFn.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></span><br /> <em><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban l&atilde;nh đạo lắng nghe &yacute; kiến từ đại diện tổ chức&nbsp;VinaCapital Foundation (VCF)</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại Hội nghị, c&aacute;c kh&iacute;a cạnh trong c&ocirc;ng t&aacute;c triển khai x&acirc;y dựng Đội, c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục, bảo vệ, chăm s&oacute;c thiếu nhi v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Th&agrave;nh phố l&agrave;m theo 5 điều B&aacute;c Hồ dạy trong giai đoạn sắp tới đ&atilde; được đề cập v&agrave; trao đổi. Đa số c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n đều đồng t&igrave;nh về việc thiết kế c&aacute;c chuỗi hoạt động gắn kết c&aacute;c em thiếu nhi v&agrave; c&aacute;c bậc phụ huynh, gi&uacute;p c&aacute;c bậc phụ huynh c&oacute; th&ecirc;m nhiều cơ hội để đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng con tr&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh trưởng th&agrave;nh. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, kh&iacute;a cạnh th&acirc;n-t&acirc;m-tr&iacute; của c&aacute;c em thiếu nhi cũng được c&aacute;c chuy&ecirc;n gia v&agrave; c&aacute;c bậc phụ huynh v&ocirc; c&ugrave;ng quan t&acirc;m. Dịp n&agrave;y, c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; c&ugrave;ng nhau đưa ra giải ph&aacute;p để chăm s&oacute;c c&aacute;c em cũng như ngăn chặn t&igrave;nh trạng ngược đ&atilde;i, b&oacute;c lột trẻ em v&agrave; hỗ trợ trẻ em tương t&aacute;c l&agrave;nh mạnh, đặc biệt l&agrave; tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n cũng chia sẻ rằng trong tương lai Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố sẽ phối hợp với c&aacute;c đơn vị để tổ chức th&ecirc;m c&aacute;c hoạt động tạo điều kiện để&nbsp;thiếu nhi v&agrave; phụ huynh c&ugrave;ng tham gia, gi&uacute;p&nbsp;phụ huynh c&oacute; thể hiểu, chia sẻ, trang bị c&aacute;c kiến thức v&agrave; kỹ năng để l&agrave;m một người bạn đồng h&agrave;nh thật sự, ủng hộ cho sự trưởng th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển của c&aacute;c em thiếu nhi.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36379/%C4%91%E1%BB%93ng%20ch%C3%AD%20Tr%E1%BB%8Bnh%20Th%E1%BB%8B%20Hi%E1%BB%81n%20Tr%C3%A2n%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></span><br /> <em><span style="font-size:11px">Đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n chia sẻ &yacute; kiến&nbsp;sau khi lắng nghe c&aacute;c đề xuất, g&oacute;p &yacute;</span></em></p> <div style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">HỒNG ANH</span></span></strong></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;