Sân chơi tư duy mới cho mầm non trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Cuộc thi t&agrave;i năng To&aacute;n tư duy - Math Championship 2023 th&uacute;c đẩy phong tr&agrave;o thi đua học tập, ham học hỏi, tư duy s&aacute;ng tạo, qua đ&oacute; tạo s&acirc;n chơi l&agrave;nh mạnh, bổ &iacute;ch về To&aacute;n học v&agrave; IQ cho c&aacute;c bạn nhỏ</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">S&aacute;ng 22/8, tại </span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trung t&acirc;m Mathnasium Lạc Long Qu&acirc;n (Quận 11 -&nbsp;</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">TP. Hồ Ch&iacute; Minh), Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ phối hợp c&ugrave;ng Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;tổ chức Hội nghị triển khai cuộc thi t&agrave;i năng To&aacute;n tư duy - Math Championship 2023.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36381/t%E1%BA%ADp%20th%E1%BB%83.JPG" style="height:330px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội nghị triển khai cuộc thi t&agrave;i năng To&aacute;n tư duy - Math Championship 2023</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36381/ph%C3%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng.JPG" style="height:406px; width:600px" /></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Nghi thức ph&aacute;t động cuộc thi</span>&nbsp;t&agrave;i năng To&aacute;n tư duy - Math Championship 2023</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Cuộc thi d&agrave;nh cho đội vi&ecirc;n, thiếu nhi từ lớp </span><span style="color:rgb(37, 37, 37)">1 đến lớp 6 tr&ecirc;n to&agrave;n quốc. Th&iacute; sinh khi tham gia phải trả lời c&aacute;c c&acirc;u hỏi chủ đề như: đếm c&aacute;ch đều, h&igrave;nh học, đếm h&igrave;nh; c&acirc;u hỏi về t&iacute;nh nhanh, t&iacute;nh nhẩm, tư duy số; c&acirc;u hỏi logic về giải quyết vấn đề. C&oacute; tất cả 6 bảng đấu v&agrave; bắt đầu từ ng&agrave;y 18/9 đến hết 12/11/2023.</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> Th&ocirc;ng qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn th&uacute;c đẩy phong tr&agrave;o thi đua học tập, ham học hỏi v&agrave; tư duy s&aacute;ng tạo cho học sinh. Đồng thời, tạo s&acirc;n chơi l&agrave;nh mạnh, bổ &iacute;ch về To&aacute;n học v&agrave; IQ d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho học sinh từ lớp 1 - 6, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao kiến thức, nu&ocirc;i dưỡng niềm đam m&ecirc; To&aacute;n học. Tăng cường ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin như một phương thức học tập t&iacute;ch cực, chủ động v&agrave; th&acirc;n thiện d&agrave;nh cho học sinh tr&ecirc;n cả nước.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36381/ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u.JPG" style="height:420px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">&Ocirc;ng Đo&agrave;n Kim Th&agrave;nh - Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ ph&aacute;t động cuộc thi&nbsp;</span>To&aacute;n tư duy - Math Championship 2023</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&Ocirc;ng Đo&agrave;n Kim Th&agrave;nh - Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ khẳng định: &ldquo;Tư duy tốt đ&oacute;ng vai tr&ograve; quan trọng, l&agrave; tiền đề cho th&agrave;nh c&ocirc;ng của mỗi học sinh. Cuộc thi vừa l&agrave; s&acirc;n chơi cho c&aacute;c em học sinh giao lưu kiến thức, vừa l&agrave; nơi để BTC ph&aacute;t hiện những thi&ecirc;n t&agrave;i to&aacute;n học, tạo điều kiện bồi dưỡng v&agrave; ph&aacute;t triển năng khiếu của c&aacute;c em&quot;.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36381/k%C3%BD%20k%E1%BA%BFt.JPG" style="height:379px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="color:rgb(102, 102, 102); font-family:roboto,arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:#FFFFFF">Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ k&yacute; kết với Hệ thống To&aacute;n tư duy Mathnasium Việt Nam về Hội thi</span></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">V&ograve;ng chung kết v&agrave; lễ trao giải dự kiến ng&agrave;y 5/11 tại H&agrave; Nội v&agrave; ng&agrave;y 12/11 tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</span></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Th&iacute; sinh đăng k&yacute; tham gia dự thi v&ograve;ng sơ loại trực tuyến tại website: </span><a href="https://toantuduy.khoahoctre.com.vn/" style="text-decoration-line: none;"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 255)">https://toantuduy.khoahoctre.com.vn</span></a></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ban Tổ chức mong muốn cuộc thi sẽ nhận được sự tham gia nhiệt t&igrave;nh v&agrave; đ&ocirc;ng đảo của c&aacute;c bạn nhỏ thiếu nhi tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Qua đ&oacute;, lan tỏa hơn nữa về một s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch, ph&aacute;t triển tư duy s&aacute;ng tạo của thiếu nhi Th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c.</span></span></span></p> <div class="content " style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;"> <div class="txtbox-content" style="max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border-width: 2px 2px 2px 10px; border-style: solid; border-color: rgb(159, 34, 78); border-image: initial; background: rgb(255, 238, 244);"> <h4 style="text-align:center"><span style="font-size:18px"><span style="color:#FF0000"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>TH&Ocirc;NG TIN VỀ MATHNASIUM VIỆT NAM</strong></span></span></span></h4> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mathnasium l&agrave; hệ thống trung t&acirc;m To&aacute;n Tư duy xuất xứ từ Hoa Kỳ d&agrave;nh cho trẻ từ 3-15 tuổi, gi&uacute;p trẻ r&egrave;n luyện tư duy, tr&iacute; th&ocirc;ng minh th&ocirc;ng qua To&aacute;n học do Gi&aacute;o sư Larry Martinek nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ph&aacute;t triển từ năm 1974.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với hơn 45 năm kinh nghiệm, phương ph&aacute;p Mathnasium đ&atilde; được chứng minh hiệu quả tại hơn 20 quốc gia với hơn 5 triệu lượt học vi&ecirc;n đang theo học tại hơn 1.200 trung t&acirc;m tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhận được sự tin tưởng của h&agrave;ng triệu phụ huynh khi lựa chọn nơi đ&agrave;o tạo To&aacute;n Tư duy cho con em m&igrave;nh, phương ph&aacute;p Mathnasium đ&atilde; v&agrave; đang gi&uacute;p cho c&aacute;c em học sinh y&ecirc;u th&iacute;ch học tập hơn, cải thiện năng lực v&agrave; từ đ&oacute; h&igrave;nh th&agrave;nh th&oacute;i quen Tư duy v&agrave; ph&aacute;t triển kỹ năng một c&aacute;ch to&agrave;n diện. Với nền tảng Tư duy sắc b&eacute;n, c&aacute;c em sẽ tự tin kh&aacute;m ph&aacute; tri thức, định h&igrave;nh t&agrave;i năng v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng ở tương lai.</span></span></p> </div> </div> <p dir="ltr" style="text-align:right">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><strong>B&Iacute;CH THẢO</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;