Những dấu ấn của làng Đội Thành phố mang tên Bác

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong giai đoạn 2018-2023, c&ocirc;ng t&aacute;c Đội tại th&agrave;nh phố đ&atilde; đạt được những th&agrave;nh t&iacute;ch v&ocirc; c&ugrave;ng tự h&agrave;o. Đ&oacute; l&agrave; những phong tr&agrave;o ti&ecirc;u biểu cấp th&agrave;nh như Đội vi&ecirc;n kh&ocirc;ng xả r&aacute;c, N&oacute;i lời hay - L&agrave;m việc tốt c&ugrave;ng c&aacute;c h&agrave;nh tr&igrave;nh như Em y&ecirc;u Tổ quốc Việt Nam, Em y&ecirc;u Th&agrave;nh phố của em&hellip;</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chị Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n (ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM) cho biết: &quot;Trong 5 năm qua, tổ chức Đội c&aacute;c cấp đ&atilde; triển khai nhiều hoạt động phong tr&agrave;o &yacute; nghĩa.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhất l&agrave; trong m&ugrave;a dịch bệnh Covid-19, thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt kh&oacute; khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch đ&atilde; được Th&agrave;nh Đo&agrave;n - Hội đồng Đội TP.HCM hỗ trợ kịp thời học bổng, phương tiện học tập, kh&aacute;m sức khỏe, tư vấn t&acirc;m l&yacute;&hellip; c&ugrave;ng nhau vượt qua đại dịch&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36384/mt%20(7).jpg" style="height:332px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chị Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n (ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, chủ tịch Hội đồng Đội TP) c&ugrave;ng c&aacute;c bạn đội vi&ecirc;n - Ảnh: NGUYỄN HƯNG</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dưới đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;c hoạt động, m&ocirc; h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu của c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi giai đoạn 2018 - 2023.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Thiếu nhi l&agrave;m theo 5 điều B&aacute;c Hồ dạy:</strong> hoạt động gi&aacute;o dục truyền thống, lịch sử cho Đội vi&ecirc;n, học sinh th&ocirc;ng qua những hội thi, h&agrave;nh tr&igrave;nh &yacute; nghĩa như Em y&ecirc;u Tổ quốc Việt Nam, Em y&ecirc;u Th&agrave;nh phố của em&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36384/mt%20(2).jpg" style="height:332px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn Đội vi&ecirc;n tham gia H&agrave;nh tr&igrave;nh Em y&ecirc;u Th&agrave;nh phố của em do Hội đồng Đội TP.HCM tổ chức - Ảnh: NGUYỄN HƯNG</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Bảo vệ, chăm s&oacute;c v&agrave; gi&aacute;o dục trẻ em:</strong> phối hợp, vận động c&aacute;c nguồn lực chăm lo cho thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, thiếu nhi bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 tại c&aacute;c quận huyện bằng c&aacute;c hoạt động như trao học bổng, bảo trợ học tập, kh&aacute;m chữa bệnh...</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36384/mt%20(3).jpg" style="height:332px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn nhỏ bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nhận qu&agrave; v&agrave; học bổng do Hội đồng Đội TP.HCM trao tặng - Ảnh: NGUYỄN HƯNG</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>X&acirc;y dựng Đội vững mạnh:</strong> phối hợp c&ugrave;ng b&aacute;o Tuổi Trẻ thực hiện v&agrave; tuy&ecirc;n truyền rộng r&atilde;i đến c&aacute;c Chi Đội, Li&ecirc;n Đội, Đội vi&ecirc;n về Chương tr&igrave;nh R&egrave;n luyện Đội vi&ecirc;n mới giai đoạn 2019 - 2023, gi&uacute;p Đội vi&ecirc;n nắm vững c&aacute;c chuy&ecirc;n hiệu một c&aacute;ch thống nhất v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36384/mt%20(4).jpg" style="height:332px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c Li&ecirc;n Đội địa b&agrave;n d&acirc;n cư quận 6 tổ chức thi Nghi thức Đội h&egrave; 2023 - Ảnh: NGUYỄN HƯNG</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Phụ tr&aacute;ch Đội chất lượng:</strong> đ&agrave;o tạo, tập huấn, r&egrave;n luyện, n&acirc;ng cao chất lượng đội ngũ phụ tr&aacute;ch Đội th&agrave;nh phố qua c&aacute;c lớp học về nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đội, chia sẻ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa lực lượng phụ tr&aacute;ch Đội, phụ tr&aacute;ch thiếu nhi.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36384/mt%20(1).jpg" style="height:332px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội đồng Đội TP.HCM tổ chức giao ban với c&aacute;c quận huyện tại trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng (TP.Thủ Đức) - Ảnh: NGUYỄN HƯNG</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ho&agrave;n th&agrave;nh nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh ti&ecirc;u biểu:</strong> Kh&ocirc;ng gian B&aacute;c Hồ với thiếu nhi v&agrave; Kh&ocirc;ng gian tương t&aacute;c sinh hoạt Đội tại Nh&agrave; Thiếu nhi TP.HCM, C&ocirc;ng tr&igrave;nh măng non S&acirc;n chơi tặng thiếu nhi&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36384/mt%20(5).jpg" style="height:332px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đại biểu tham gia kh&aacute;nh th&agrave;nh Kh&ocirc;ng gian B&aacute;c Hồ với thiếu nhi v&agrave; Kh&ocirc;ng gian tương t&aacute;c sinh hoạt Đội tại Nh&agrave; Thiếu nhi TP.HCM năm 2021 - Ảnh: NGUYỄN HƯNG</span></span></em></p> <div class="content " style="color: rgb(38, 38, 38); text-align: justify;"> <div class="txtbox-content" style="max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 15px 20px; border-width: 2px 2px 2px 10px; border-style: solid; border-color: rgb(159, 34, 78); border-image: initial; background: rgb(255, 238, 244);"> <h3><span style="font-size:18px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những con số ấn tượng</span></strong></span></h3> <h3><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#FF0000"><strong>2.826.067</strong></span> Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ c&aacute;c cấp.</span></span></h3> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#FF0000"><strong>2.768.925</strong></span> bạn được tuy&ecirc;n dương ở c&aacute;c lĩnh vực kh&aacute;c.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kinh phí thực hiện chăm lo cho thiếu nhi l&agrave; <span style="color:#FF0000"><strong>60 tỉ đồng</strong></span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#FF0000"><strong>4.105</strong></span> lần tổ chức h&agrave;nh tr&igrave;nh đến bảo t&agrave;ng với gần 2 triệu bạn tham gia.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#FF0000">5.153</span></strong> hoạt động lấy &yacute; kiến trẻ em, ph&aacute;t huy quyền tham gia với hơn 2 triệu bạn tham gia.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#FF0000"><strong>2.558</strong></span> C&aacute;n bộ Đo&agrave;n ph&aacute;t triển từ Chỉ huy Đội.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#FF0000">21,1</span></strong> tỉ đồng d&agrave;nh cho s&acirc;n chơi thiếu nhi được sửa chữa, x&acirc;y dựng mới từ cấp th&agrave;nh đến cơ sở.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thu <span style="color:#FF0000"><strong>39,3 tỉ</strong></span> đồng từ phong tr&agrave;o Kế hoạch nhỏ.</span></span></p> </div> </div> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">Nguồn: CHUY&Ecirc;N TRANG MỰC T&Iacute;M</span></span></span></strong></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">NĐ: Trung Nguy&ecirc;n</span></span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;