Đội viên, học sinh không xả rác, lan tỏa thói quen tích cực

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hoạt động &quot;Đội vi&ecirc;n, học sinh kh&ocirc;ng xả r&aacute;c&quot; hưởng ứng c&aacute;c tr&agrave;o lưu sống xanh, x&acirc;y dựng trường, lớp, gia đ&igrave;nh v&agrave; cộng đồng xanh, sạch, đẹp, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố đ&atilde; triển khai thực hiện hiệu quả c&aacute;c hoạt động bảo vệ m&ocirc;i trường kh&ocirc;ng r&aacute;c thải.</span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Với mong muốn&nbsp;n&acirc;ng cao &yacute; thức v&agrave; h&igrave;nh th&agrave;nh th&oacute;i quen cho đội vi&ecirc;n, học sinh giữ g&igrave;n vệ sinh m&ocirc;i trường, kh&ocirc;ng vứt r&aacute;c bừa b&atilde;i, biết bỏ r&aacute;c đ&uacute;ng nơi quy định, đhưởng ứng c&aacute;c tr&agrave;o lưu sống xanh, x&acirc;y dựng trường, lớp, gia đ&igrave;nh v&agrave; cộng đồng xanh, sạch, đẹp, Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; triển khai c&aacute;c li&ecirc;n đội tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố thực hiện v&agrave; vận động đội vi&ecirc;n, học sinh tham gia c&aacute;c hoạt động giữ g&igrave;n vệ sinh m&ocirc;i trường xung quanh.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:#FF0000"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Lan tỏa gi&aacute; trị sống xanh</strong></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trong giai đoạn 2018 - 2022, Hội Đồng đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; ph&aacute;t động hoạt động &ldquo;Đội vi&ecirc;n, học sinh kh&ocirc;ng xả r&aacute;c&rdquo;. Đ&acirc;y l&agrave; một trong những hoạt động trọng t&acirc;m trong Chương tr&igrave;nh C&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trong giai đoạn n&agrave;y nhằm n&acirc;ng cao nhận thức v&agrave; h&igrave;nh th&agrave;nh th&oacute;i quen cho đội vi&ecirc;n, học sinh, giữ g&igrave;n vệ sinh m&ocirc;i trường, biết bỏ r&aacute;c đ&uacute;ng nơi quy định.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36388/10.jpg" style="height:318px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố, Quận Đo&agrave;n, Nh&agrave; Thiếu nhi quận Thủ Đức phối hợp với C&ocirc;ng ty cổ phần Reviral Waste v&agrave; nh&atilde;n h&agrave;ng Milo&nbsp;</em></span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>tổ chức Ng&agrave;y hội &ldquo;Đội vi&ecirc;n, học sinh kh&ocirc;ng xả r&aacute;c&rdquo; năm học 2020 -&nbsp;2021.</em></span></span></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Hoạt động hướng đến việc k&ecirc;u gọi đội vi&ecirc;n, thiếu nhi thực hiện tốt khẩu hiệu &ldquo;Mắt thấy r&aacute;c, tay nhặt liền&rdquo;, giữ g&igrave;n ngăn b&agrave;n sạch, lớp học đẹp, s&acirc;n trường xanh - sạch, tham gia x&acirc;y dựng mảng xanh. Mỗi bạn đội vi&ecirc;n, học sinh l&agrave; tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n vận động gia đ&igrave;nh, bạn b&egrave;, mọi người tham gia giữ g&igrave;n vệ sinh m&ocirc;i trường. Trong đ&oacute;, giải ph&aacute;p ứng dụng c&aacute;c sản phẩm tuy&ecirc;n truyền trực quan được cụ thể h&oacute;a. Nhiều h&igrave;nh ảnh, h&agrave;nh động đẹp được chia sẻ tr&ecirc;n c&aacute;c trang mạng x&atilde; hội nhằm tạo sự lan tỏa cho hoạt động, vận động cũng như hưởng ứng c&aacute;c tr&agrave;o lưu sống xanh hiện nay.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trong năm 2020, Th&agrave;nh Đo&agrave;n - Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố phối hợp với Quỹ Nhi đồng Li&ecirc;n Hiệp Quốc tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh triển khai Chương tr&igrave;nh &ldquo;V&igrave; Việt Nam xanh, sạch v&agrave; an to&agrave;n cho trẻ em&rdquo; năm 2020 tại 24 quận, huyện tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố. Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động cụ thể h&oacute;a Đề &aacute;n &ldquo;S&aacute;ng kiến Th&agrave;nh phố th&acirc;n thiện với trẻ em&rdquo; năm 2020. Chương tr&igrave;nh được diễn ra tại từ ng&agrave;y 19/10 đến 20/11/2020 tại c&aacute;c quận, huyện đo&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố với c&aacute;c nội dung thiết thực nhằm hướng đến một Việt Nam xanh, sạch, an to&agrave;n.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36388/1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Hội đồng đội Th&agrave;nh phố trao tặng Li&ecirc;n đội bộ sản phẩm tuy&ecirc;n truyền về bảo vệ m&ocirc;i trường.</em></span></span></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đến năm 2022, Hội đồng đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp với Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường Th&agrave;nh phố tổ chức S&acirc;n chơi thiếu nhi sống xanh, Hội thi tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n bảo vệ m&ocirc;i trường nhằm hưởng ứng Ng&agrave;y M&ocirc;i trường thế giới v&agrave; h&agrave;nh động v&igrave; m&ocirc;i trường xanh, sạch, đẹp. Hội thi l&agrave; s&acirc;n chơi gi&uacute;p đội vi&ecirc;n, học sinh t&igrave;m hiểu kiến thức về bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; biến đổi kh&iacute; hậu, h&igrave;nh th&agrave;nh lối sống th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chung tay v&igrave; m&ocirc;i trường xanh</strong></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Cạnh đ&oacute;, cấp cơ sở, c&aacute;c li&ecirc;n đội cần th&agrave;nh lập v&agrave; duy tr&igrave; tổ chức c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền giữ g&igrave;n vệ sinh m&ocirc;i trường như hoạt động &ldquo;Học từ thi&ecirc;n nhi&ecirc;n&rdquo;, phong tr&agrave;o &ldquo;30 ph&uacute;t v&igrave; li&ecirc;n đội em xanh, sạch, đẹp&rdquo;, ng&agrave;y hội &ldquo;Em y&ecirc;u m&ocirc;i trường xanh&rdquo;, &ldquo;Em y&ecirc;u thi&ecirc;n nhi&ecirc;n&rdquo;, ph&acirc;n c&ocirc;ng trực nhật, dọn dẹp vệ sinh, trang tr&iacute; lớp học, ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn, vườn c&acirc;y thuốc nam... C&aacute;c hoạt động đ&atilde; được tổ chức thực hiện 111.959 lần, thu h&uacute;t 2.705.470 lượt em tham gia, hưởng ứng. Li&ecirc;n đội tổ chức tuy&ecirc;n dương, nh&acirc;n rộng c&aacute;c gương điển h&igrave;nh tham gia t&iacute;ch cực c&aacute;c hoạt động n&agrave;y.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đối với Hội đồng đội TP. Thủ Đức, quận, huyện cần tổ chức c&aacute;c buổi tọa đ&agrave;m, sinh hoạt chuy&ecirc;n đề để giới thiệu c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p triển khai hiệu quả v&agrave; c&aacute;c hoạt động li&ecirc;n hoan với c&aacute;c C&acirc;u lạc bộ - Đội - Nh&oacute;m tuy&ecirc;n truyền v&agrave; bảo vệ m&ocirc;i trường, thực hiện phương ch&acirc;m kh&ocirc;ng c&oacute; r&aacute;c sau c&aacute;c hoạt động.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36388/1.1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đội vi&ecirc;n, học sinh tạo mảng xanh cho kh&ocirc;ng gian trường.</em></span></span></p> <div><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Việc triển khai c&aacute;c hoạt động giữ g&igrave;n vệ sinh m&ocirc;i trường, x&acirc;y dựng mảng xanh tại trường, lớp, gia đ&igrave;nh, cộng đồng, hưởng ứng c&aacute;c tr&agrave;o lưu sống xanh của đội vi&ecirc;n, học sinh tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; minh lu&ocirc;n được ch&uacute; trọng v&agrave; quan t&acirc;m.</span></span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><strong>QUỲNH NHƯ</strong></span></span></span></div> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;