Giải pháp phát huy chỉ huy Đội trưởng thành tiếp tục tham gia đóng góp cho tổ chức Đội, phấn đấu trở thành Đoàn viên, cán bộ Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trong giai đoạn 2018 - 2023, gắn với kỷ niệm c&aacute;c sự kiện ch&iacute;nh trị quan trọng của đất nước, của Đảng, của tổ chức Đo&agrave;n, Đội, c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục lịch sử, truyền thống d&acirc;n tộc, lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam v&agrave; Đảng bộ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, truyền thống của tổ chức Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh, tổ chức Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh được Hội đồng Đội th&agrave;nh phố triển khai v&agrave; tổ chức hiệu quả</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bồi dưỡng kỹ năng thực h&agrave;nh, nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đội trong giai đoạn 2018 &ndash; 2023</span></strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Nhằm g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động Đội, t&iacute;nh tự quản trong lực lượng Chỉ huy Đội, H&ocirc;̣i đ&ocirc;̀ng Đ&ocirc;̣i Thành ph&ocirc;́ phối hợp với Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng t&ocirc;̉ chức t&acirc;̣p hu&acirc;́n trực tuyến cho Ban Chỉ huy Li&ecirc;n đ&ocirc;̣i kh&ocirc;́i Trung học cơ sở, thực hiện 06 đoạn phim tập huấn theo chuy&ecirc;n đề v&agrave; cung cấp cho c&aacute;c đơn vị để tập huấn cho c&aacute;c em khối Tiểu học, đồng thời phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c giảng dạy v&agrave; sinh hoạt Đội tại c&aacute;c Quận - Huyện, Th&agrave;nh phố Thủ Đức; tham mưu Th&agrave;nh Đo&agrave;n li&ecirc;n &shy;&shy;tịch với Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo Th&agrave;nh phố tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội giỏi Th&agrave;nh phố.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tổ chức các lớp t&acirc;̣p hu&acirc;́n Ban Chỉ huy chi đ&ocirc;̣i, li&ecirc;n đ&ocirc;̣i kh&ocirc;́i Ti&ecirc;̉u học, Trung học cơ sở với nhi&ecirc;̀u n&ocirc;̣i dung sinh đ&ocirc;̣ng gắn với thực ti&ecirc;̃n tại đơn vị. Hoạt động của c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ Chỉ huy đội tại c&aacute;c Nh&agrave; Thiếu nhi quận, huyện, th&agrave;nh phố Thủ Đức được quan t&acirc;m, đổi mới h&igrave;nh thức v&agrave; chất lượng sinh hoạt g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng đội ngũ Chỉ huy Đội, x&acirc;y dựng Đội vững mạnh; thực hiện kết nối Chỉ huy Đội Th&agrave;nh phố th&ocirc;ng qua nh&oacute;m zalo &ldquo;CHỈ HUY ĐỘI TP.HCM&rdquo;, trang cộng đồng Chỉ huy Đội giỏi TP. Hồ Ch&iacute; Minh; phối hợp với Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội giỏi lần thứ 25 v&agrave; họp mặt, ra mắt Ban li&ecirc;n lạc Chỉ huy Đội giỏi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; Phối hợp với Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố, Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng tiếp tục nghi&ecirc;n cứu v&agrave; bi&ecirc;n soạn khung chương tr&igrave;nh r&egrave;n luyện Chỉ huy Đội Th&agrave;nh phố, định kỳ giới thiệu v&agrave; cung cấp c&aacute;c t&agrave;i liệu trực tuyến cho Chỉ huy Đội th&agrave;nh phố th&ocirc;ng qua Sổ tay Chỉ huy Đội trực tuyến; định hướng việc chuyển giao, ph&aacute;t huy Chỉ huy Đội giỏi, Chỉ huy Đội trưởng th&agrave;nh tại c&aacute;c trường học.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/oUzDX7gSxaDPasBnLbiAhjskSNwvioJrUhlLi_9431eAHH9yqn2FM0pFUsPo_X2F55M0Fy5xftBt7NQd51HXKuj1uE8xeW3EBN2mT6Jm0lwP8WoJz91r5dw-o0yuHMLYADM9PUwBnZCzHLxBKc20blY" style="height:401px; margin-left:0px; margin-top:0px; width:602px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chương tr&igrave;nh tập huấn Ban Chỉ huy Li&ecirc;n đội Khối THCS Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, năm học 2022 &ndash; 2023.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36389/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chương tr&igrave;nh tập huấn Ban Chỉ huy Li&ecirc;n đội Khối THCS Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, năm học 2022 &ndash; 2023</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Thực hiện định hướng của Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, 100% Hội đồng th&agrave;nh,... huyện, th&agrave;nh phố Thủ Đức triển khai c&aacute;c h&igrave;nh thức tập huấn ph&ugrave; hợp cho lực lượng Chỉ huy Đội tại đơn vị, phối hợp với Nh&agrave; Thiếu nhi Quận, Huyện v&agrave; Th&agrave;nh phố Thủ Đức duy tr&igrave; c&aacute;c h&igrave;nh thức sinh hoạt ph&ugrave; hợp đối với C&acirc;u lạc bộ Chỉ huy Đội tr&ecirc;n địa b&agrave;n, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng đội ngũ Chỉ huy Đội, x&acirc;y dựng Đội vững mạnh, đồng thời tổ chức c&aacute;c hoạt động giao lưu, kết nối v&agrave; ph&aacute;t huy lực lượng Chỉ huy Đội tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&ocirc;ng qua Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp Huyện, chương tr&igrave;nh giao lưu v&agrave; tiếp lửa truyền thống, trao danh s&aacute;ch Chỉ huy Đội trưởng th&agrave;nh,...</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36389/3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Chương tr&igrave;nh &ldquo;Tiếp nối - Truyền lửa&rdquo; giao lưu giữa Chỉ huy Đội với C&aacute;n bộ Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36389/4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Chương tr&igrave;nh &ldquo;Tiếp nối - Truyền lửa&rdquo; giao lưu giữa Chỉ huy Đội với C&aacute;n bộ Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">B&ecirc;n cạnh việc duy tr&igrave; thường xuy&ecirc;n c&aacute;c buổi sinh hoạt ban chỉ huy chi đội, li&ecirc;n đội định kỳ h&agrave;ng th&aacute;ng, Hội đồng Đội cấp tổ chức kiểm tra ch&eacute;o tại c&aacute;c li&ecirc;n đội, ngo&agrave;i những nội dung trao đổi qua b&aacute;o c&aacute;o kết quả tổ chức hoạt động Đội. C&aacute;c anh chị Tổng phụ tr&aacute;ch, Hội đồng Đội, c&aacute;n bộ đo&agrave;n chuy&ecirc;n tr&aacute;ch nắm bắt kịp thời những nhu cầu, t&acirc;m tư, nguyện vọng của c&aacute;c bạn trong ban chỉ huy li&ecirc;n đội để từ đ&oacute; x&acirc;y dựng những m&ocirc; h&igrave;nh, định hướng nội dung cho ph&ugrave; hợp với từng đơn vị trong c&ocirc;ng t&aacute;c bồi dưỡng, đ&agrave;o tạo Ban chỉ huy Đội.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giai đoạn 2023 - 2028&nbsp;</span></span></strong></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tuy nhi&ecirc;n, vấn đề đặt ra trong chuy&ecirc;n đề n&agrave;y đ&oacute; l&agrave; &ldquo;Ph&aacute;t huy chỉ huy Đội trưởng th&agrave;nh trong tiếp tục tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p cho tổ chức Đội, phấn đấu trở th&agrave;nh Đo&agrave;n vi&ecirc;n, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n giai đoạn 2023 &ndash; 2028&rdquo;. Việc đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng cho bất kỳ một đối tượng n&agrave;o cũng cần đến những yếu tố cơ bản như: nội dung, phương ph&aacute;p, cơ sở vật chất v&agrave; kể cả trong c&ocirc;ng t&aacute;c bồi dưỡng, Ban Chỉ huy li&ecirc;n, chi đội trong thời gian tới cần tập trung v&agrave;o một số nội dung v&agrave; giải ph&aacute;p như sau:</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Thứ nhất, n&acirc;ng cao năng lực Chỉ huy Đội.</em></span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ch&uacute; trọng n&acirc;ng cao năng lực Chỉ huy Đội th&ocirc;ng qua việc thực hiện hiệu quả khung Chương tr&igrave;nh r&egrave;n luyện Chỉ huy Đội Th&agrave;nh phố; ph&aacute;t huy vai tr&ograve;, bản lĩnh, t&iacute;nh chủ động, tự quản của Chỉ huy Đội trong c&aacute;c hoạt động của Chi đội, Li&ecirc;n đội v&agrave; tuy&ecirc;n dương, nh&acirc;n rộng c&aacute;c gương ti&ecirc;u biểu. C&oacute; giải ph&aacute;p ph&aacute;t hiện v&agrave; đ&agrave;o tạo bồi dưỡng Chỉ huy Đội, đội vi&ecirc;n n&ograve;ng cốt ti&ecirc;u biểu.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tổ chức c&aacute;c hoạt động n&acirc;ng cao năng lực Chỉ huy Đội qua việc huấn luyện, tập huấn định kỳ; r&egrave;n luyện kỹ năng, bản lĩnh, t&iacute;nh chủ động, tự quản của Chỉ huy Đội trong c&aacute;c hoạt động của Chi đội, Li&ecirc;n đội.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Thứ hai, từ Chỉ huy Đội trưởng th&agrave;nh đến c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Hội.</em></span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&aacute;t huy chỉ huy Đội trưởng th&agrave;nh trong tiếp tục tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p cho tổ chức Đội, phấn đấu trở th&agrave;nh Đo&agrave;n vi&ecirc;n, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, trước hết cần ch&uacute; trọng đến việc lựa chọn đội ngũ c&aacute;n bộ Ban chỉ huy chi đội, li&ecirc;n đội kh&ocirc;ng mang t&iacute;nh &aacute;p đặt, h&igrave;nh thức m&agrave; cần dựa tr&ecirc;n nguy&ecirc;n tắc tự nguyện, ph&aacute;t huy tinh thần tập thể v&agrave; t&iacute;nh tự gi&aacute;c của mỗi đội vi&ecirc;n khi tham gia v&agrave;o ban chỉ huy, th&ocirc;ng thường c&aacute;c đối tượng được bồi dưỡng, đ&agrave;o tạo chủ yếu tập trung v&agrave;o ban chỉ huy Đội được c&aacute;c tập thể chi đội, li&ecirc;n đội bầu ra sau khi tổ chức Đại hội Đội. </span><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Kiện to&agrave;n nh&acirc;n sự v&agrave; ph&aacute;t huy c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ - Đề xuất ban h&agrave;nh quy chế chuyển giao BCH li&ecirc;n đội c&aacute;c cấp.</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> Quan t&acirc;m v&agrave; tạo điều kiện cho c&aacute;c em Ban chỉ huy Li&ecirc;n đội chuyển cấp từ lớp 9 l&ecirc;n lớp 10 tham gia c&aacute;c hoạt động.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Giới thiệu kết nạp v&agrave;o tổ chức Đo&agrave;n, Hội, theo d&otilde;i qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển Đo&agrave;n của đội vi&ecirc;n trưởng th&agrave;nh; n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động đ&agrave;o tạo, r&egrave;n luyện bồi dưỡng Chỉ huy Đội, đội vi&ecirc;n n&ograve;ng cốt trưởng th&agrave;nh trở th&agrave;nh c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, phụ tr&aacute;ch Đội tương lai.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đổi mới n&acirc;ng cao chất lượng Hội thi &ldquo;Chỉ huy Đội giỏi&rdquo; từ cấp th&agrave;nh đến cơ sở v&agrave; tiếp tục ph&aacute;t huy c&aacute;c nh&acirc;n tố ti&ecirc;u biểu từ Hội thi. Ch&uacute; trọng c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n dương, nh&acirc;n rộng c&aacute;c gương Li&ecirc;n đội trưởng, Chỉ huy Đội ti&ecirc;u biểu về c&aacute;c hoạt động ch&iacute;nh trị x&atilde; hội; hoạt động tiếp cận khoa học - c&ocirc;ng nghệ v&agrave; hướng nghiệp, hoạt động vui chơi giải tr&iacute;, hoạt động lao động c&ocirc;ng &iacute;ch v&agrave; thực h&agrave;nh nghi thức Đội&hellip;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Thứ ba, kết nối - chuyển giao Chỉ huy Đội, đội vi&ecirc;n n&ograve;ng cốt.</em></span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Thực hiện chuyển giao, tiếp nhận Chỉ huy Đội, đội vi&ecirc;n n&ograve;ng cốt trưởng th&agrave;nh giữa c&aacute;c bậc học, qua đ&oacute; tạo m&ocirc;i trường r&egrave;n luyện, tạo nguồn kế thừa li&ecirc;n tiếp c&oacute; thực tiễn, t&igrave;nh cảm đối với tổ chức Đội.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Thực hiện giải ph&aacute;p &ldquo;Kết nối v&agrave; ph&aacute;t huy Chỉ huy Đội, đội vi&ecirc;n n&ograve;ng cốt trưởng th&agrave;nh&rdquo;. 100% Quận, Huyện, Th&agrave;nh phố Thủ Đức th&agrave;nh lập, duy tr&igrave; hoạt động của c&aacute;c C&acirc;u lạc bộ, Ban Li&ecirc;n lạc Chỉ huy Đội c&aacute;c thời kỳ để tiếp tục tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi, x&acirc;y dựng lực lượng phụ tr&aacute;ch thiếu nhi tại địa b&agrave;n d&acirc;n cư, c&acirc;u lạc bộ Chỉ huy Đội tại c&aacute;c Li&ecirc;n đội trường THCS.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><strong><em>Một, </em></strong>cấp Th&agrave;nh tổ chức tuy&ecirc;n dương Li&ecirc;n đội trưởng ti&ecirc;u biểu 02 năm/lần.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><em><strong>Hai,&nbsp;</strong></em>ban h&agrave;nh khung Chương tr&igrave;nh r&egrave;n luyện Chỉ huy Đội Th&agrave;nh&nbsp;<span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">phố.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><em><strong>Ba, </strong></em>tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh &ldquo;Tiếp nối &ndash; Truyền lửa&rdquo; cho Ban Chỉ huy Li&ecirc;n&nbsp;</span></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">đội khối Trung học cơ sở với c&aacute;n bộ Đo&agrave;n xuất th&acirc;n l&agrave; Chỉ huy Đội.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Th&ocirc;ng qua việc tổ chức cho c&aacute;c bạn tham gia r&egrave;n luyện l&agrave; cung cấp cho c&aacute;c bạn những kiến thức cơ bản, những kỹ năng, th&aacute;i độ, t&igrave;nh cảm, tinh thần tr&aacute;ch nhiệm trong qu&aacute; tr&igrave;nh tham gia hoạt động Đội, để hướng tới mục đ&iacute;ch cao hơn đ&oacute; l&agrave; gi&uacute;p c&aacute;c bạn ho&agrave;n thiện nh&acirc;n c&aacute;ch, trưởng th&agrave;nh trong học tập v&agrave; r&egrave;n luyện, xứng đ&aacute;ng l&agrave; con ngoan, tr&ograve; giỏi, c&aacute;n bộ chỉ huy Đội tốt, để từ đ&oacute; c&ocirc;ng t&aacute;c bồi dưỡng, đ&agrave;o tạo ban chỉ huy chi đội, li&ecirc;n đội trở th&agrave;nh chiếc cầu nối vững chắc cho việc g&oacute;p phần tạo nguồn c&aacute;n bộ cho Đo&agrave;n, Hội, Đội v&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n tốt cho đất nước mai sau.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&Iacute;CH THẢO - VĨNH THUẬN</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;