Vai trò phụ huynh đối với sự phát triển của đội viên, thiếu nhi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trong giai đoạn 2018 - 2023, C&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi th&agrave;nh phố đ&atilde; đạt được nhiều kết quả t&iacute;ch cực, từng bước n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động, khẳng định vai tr&ograve; của tổ chức Đo&agrave;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục, chăm s&oacute;c, bảo vệ thiếu ni&ecirc;n nhi đồng. Qua qu&aacute; tr&igrave;nh đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng c&aacute;c em đội vi&ecirc;n v&agrave; thiếu nhi, vai tr&ograve; quan trọng của phụ huynh trong sự ph&aacute;t triển của c&aacute;c em đ&atilde; được nh&igrave;n nhận r&otilde; r&agrave;ng hơn. Do đ&oacute;, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố v&agrave; Hội đồng Đội c&aacute;c cấp đ&atilde; thiết lập mối li&ecirc;n kết chặt chẽ với gia đ&igrave;nh để đảm bảo c&ocirc;ng t&aacute;c chăm s&oacute;c v&agrave; gi&aacute;o dục trẻ em được thực hiện một c&aacute;ch tốt nhất.</span></span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tổ chức hoạt động kh&ocirc;ng chỉ d&agrave;nh cho đội vi&ecirc;n, thiếu nhi</strong></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tạo điều kiện cho phụ huynh c&ugrave;ng c&aacute;c em thiếu nhi tham gia v&agrave;o c&aacute;c hoạt động v&agrave; sự kiện của trường, Đội, v&agrave; cộng đồng cũng l&agrave; một phần quan trọng gi&uacute;p c&aacute;c bậc cha mẹ tăng sự tương t&aacute;c với con trẻ.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36391/Ph%E1%BB%A5%20huynh%20-%20B%C4%90HCC.jpg" style="height:375px; width:500px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="color:#000000"><span style="font-size:11px"><span style="font-family:ubuntu,sans-serif">Chương tr&igrave;nh &ldquo;Phụ huynh &ndash; Bạn đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng con&rdquo; được tổ chức&nbsp;tại C&ocirc;ng ty Cổ phần Trường học C&ocirc;ng nghệ MindX (Nguồn ảnh: ĐVCC)</span></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Vừa qua, chương tr&igrave;nh &ldquo;Phụ huynh &ndash; Bạn đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng con&rdquo; đ&atilde; được tổ chức tại C&ocirc;ng ty Cổ phần Trường học C&ocirc;ng nghệ MindX với c&aacute;c hoạt động gắn kết giữa phụ huynh v&agrave; đội vi&ecirc;n học sinh, c&ugrave;ng c&aacute;c hoạt động trải nghiệm s&aacute;ng tạo cho phụ huynh v&agrave; đội vi&ecirc;n học sinh c&ugrave;ng kết nối v&agrave; trải nghiệm c&ugrave;ng nhau. Song song đ&oacute;, trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh, c&aacute;c chuy&ecirc;n đề như &ldquo;Định hướng con trong thời đại số&rdquo; v&agrave; &ldquo;Thấu hiểu con trong thời đại số&rdquo; cũng được tổ chức, hỗ trợ phụ huynh nắm bắt, trao đổi v&agrave; gần gũi hơn với con em m&igrave;nh, trở th&agrave;nh một người bạn, một người cha, người mẹ hiểu, lắng nghe v&agrave; định hướng con m&igrave;nh một c&aacute;ch ph&ugrave; hợp trong thời đại số. Bằng c&aacute;ch học hỏi, chia sẻ th&ocirc;ng tin v&agrave; kinh nghiệm, phụ huynh c&oacute; thể tham khảo những gợi &yacute; v&agrave; &yacute; kiến nhận được từ những người kh&aacute;c để đưa ra quyết định tốt nhất cho sự ph&aacute;t triển của con trẻ.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:#FF0000"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>T&ocirc;n vinh vai tr&ograve; của gia đ&igrave;nh trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&ugrave;ng trẻ ph&aacute;t triển</strong></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Hưởng ứng Th&aacute;ng h&agrave;nh động v&igrave; trẻ em năm 2023, Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp c&ugrave;ng Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Nh&agrave; Thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Lễ hội Thiếu nhi Kids Fest lần I - 2023. Điểm nhấn của lễ hội l&agrave; c&aacute;c kh&ocirc;ng gian tăng t&iacute;nh trải nghiệm, tương t&aacute;c của thiếu nhi v&agrave; gia đ&igrave;nh, gồm: &ldquo;Gia đ&igrave;nh c&ugrave;ng vui&rdquo;, &ldquo;C&ocirc;ng nghệ số - Em y&ecirc;u khoa học&rdquo;, &ldquo;C&ugrave;ng em đọc s&aacute;ch&rdquo;,... Dịp n&agrave;y, c&aacute;c gia đ&igrave;nh kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; cơ hội tạo ra những kỷ niệm đ&aacute;ng nhớ c&ugrave;ng nhau m&agrave; c&ograve;n kh&aacute;m ph&aacute;, trải nghiệm v&agrave; tương t&aacute;c với nhau th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động vui chơi v&agrave; học hỏi.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36391/3_kid%20fest%20day%201.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></span><br /> <span style="font-size:11px"><em>C&aacute;c bạn nhỏ tham gia cuộc thi lắp r&aacute;p &amp; lập tr&igrave;nh robot &quot;Kh&ocirc;ng gian xanh&quot;</em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tham gia c&aacute;c sự kiện, hoạt động trong khu&ocirc;n khổ lễ hội c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh gi&uacute;p tạo ra một m&ocirc;i trường t&iacute;ch cực v&agrave; s&ocirc;i nổi, nơi m&agrave; c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; thể ph&aacute;t triển kỹ năng x&atilde; hội, qua đ&oacute; t&ocirc;n vinh, cho thấy tầm quan trọng của gia đ&igrave;nh trong qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển đời sống x&atilde; hội của c&aacute;c em.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:#FF0000"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>C&aacute;c đề xuất đối với giai đoạn 2023-2028</strong></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trong giai đoạn sắp tới,&nbsp;đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ, chăm s&oacute;c v&agrave; gi&aacute;o dục trẻ em, n&acirc;ng cao năng lực số cho trẻ em, đồng thời giới thiệu rộng r&atilde;i c&aacute;c hoạt động Đội đến x&atilde; hội, phụ huynh, mối li&ecirc;n kết giữa Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố, Hội đồng Đội c&aacute;c cấp với phụ huynh cần phải được củng cố th&ecirc;m với&nbsp;một số nội dung, giải ph&aacute;p như sau:</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Thứ nhất, x&acirc;y dựng cộng đồng d&agrave;nh cho phụ huynh.</strong></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Giữa tổ chức v&agrave; c&aacute;c phụ huynh c&oacute; con em l&agrave; đội vi&ecirc;n, thiếu nhi sinh hoạt c&ugrave;ng một m&ocirc;i trường cần thiết c&oacute; một mạng lưới để thắt chặt sợi d&acirc;y li&ecirc;n kết, gi&uacute;p phụ huynh c&oacute; th&ecirc;m kh&ocirc;ng gian chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ v&agrave; tạo ra sự gắn kết, thống nhất giữa c&aacute;c b&ecirc;n trong việc chăm s&oacute;c v&agrave; gi&aacute;o dục trẻ. Qua mạng lưới n&agrave;y, phụ huynh c&oacute; cơ hội gặp gỡ những người c&oacute; c&ugrave;ng quan t&acirc;m, mục ti&ecirc;u v&agrave; c&ugrave;ng nhau t&igrave;m hiểu, chia sẻ v&agrave; hỗ trợ nhau trong h&agrave;nh tr&igrave;nh nu&ocirc;i dưỡng con trẻ. Điều n&agrave;y gi&uacute;p phụ huynh kh&ocirc;ng chỉ nắm bắt t&igrave;nh h&igrave;nh của con m&igrave;nh m&agrave; c&ograve;n c&oacute; thể tạo quan hệ th&acirc;n thiết với những người đi c&ugrave;ng con, nhận biết m&ocirc;i trường xung quanh c&oacute; ph&ugrave; hợp cho sự ph&aacute;t triển của con hay kh&ocirc;ng.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Thứ hai, phối hợp với phụ huynh trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng s&acirc;n chơi cho thiếu nhi.</strong></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Để tạo kh&ocirc;ng gian th&iacute;ch hợp cho c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, thiếu nhi ph&aacute;t triển, chất lượng cơ sở vật chất nơi c&aacute;c em sinh hoạt cũng cần được đặc biệt ch&uacute; trọng. Phụ huynh c&oacute; thể đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng c&aacute;c em thiếu nhi qua việc hỗ trợ tổ chức x&acirc;y dựng, t&acirc;n trang cơ sở vật chất, trang thiết bị gi&uacute;p c&aacute;c em tham gia hoạt động một c&aacute;ch an to&agrave;n. Đ&acirc;y l&agrave; một c&aacute;ch để phụ huynh thể hiện sự quan t&acirc;m v&agrave; ủng hộ đối với sự ph&aacute;t triển của con em m&igrave;nh. Việc cung cấp c&aacute;c trang thiết bị, đồ d&ugrave;ng v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng cơ sở vật chất gi&uacute;p tạo điều kiện thuận lợi để c&aacute;c em thực hiện c&aacute;c hoạt động học tập, tr&ograve; chơi v&agrave; kh&aacute;m ph&aacute; một c&aacute;ch tốt nhất. Từ đ&oacute;, d&ugrave; kh&ocirc;ng thể c&ugrave;ng c&aacute;c em trực tiếp tham gia sinh hoạt, phụ huynh vẫn c&oacute; thể tin tưởng v&agrave; y&ecirc;n t&acirc;m về chất lượng nơi c&aacute;c em hoạt động.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">HỒNG ANH</span></span></span></strong></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;