Hàng trăm cặp đôi tham gia chạy bộ gây quỹ làm chương trình lễ cưới tập thể

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><strong>Nhiều cặp đ&ocirc;i tham gia chương tr&igrave;nh Đường chạy cặp đ&ocirc;i Couple Run 2023 nhằm g&acirc;y quỹ để tổ chức lễ cưới tập thể cho c&aacute;c cặp đ&ocirc;i l&agrave; thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36404/TD 8.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif; font-size:16px">S&aacute;ng 27-8 tại khu chế xuất T&acirc;n Thuận (quận 7), chương tr&igrave;nh Đường chạy cặp đ&ocirc;i Couple Run 2023 đ&atilde; diễn ra với sự tham gia của h&agrave;ng trăm cặp đ&ocirc;i v&agrave; sinh vi&ecirc;n đến từ&nbsp;c&aacute;c trường đại học tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36404/TD 11.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif; font-size:12pt">Đường chạy cặp đ&ocirc;i Couple Run 2023 l&agrave; hoạt động nằm trong chuỗi chương tr&igrave;nh &quot;Lễ cưới tập thể năm 2023&quot; do Trung t&acirc;m Hỗ trợ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Đo&agrave;n trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 phối hợp thực hiện&nbsp;nhằm g&acirc;y quỹ để tổ chức lễ cưới tập thể cho c&aacute;c cặp đ&ocirc;i l&agrave; thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.&nbsp;</span></p> <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36404/TD 9.jpg" style="height:400px; width:600px" /></div> <div style="text-align: center;"> <p style="text-align: justify;"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif; font-size:12pt">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh, </span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif; font-size:12pt">đồng ch&iacute; L&ecirc; Ho&agrave;ng Minh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif; font-size:12pt"> cho biết: Với chủ đề &ldquo;T&ocirc;n vinh n&eacute;t đẹp văn h&oacute;a Việt&rdquo;, chương tr&igrave;nh mang &yacute; nghĩa x&atilde; hội v&agrave; t&iacute;nh nh&acirc;n văn to lớn, ph&aacute;t huy tinh thần tương th&acirc;n tương &aacute;i &ldquo;l&aacute; l&agrave;nh đ&ugrave;m l&aacute; r&aacute;ch&rdquo; chia sẻ y&ecirc;u thương, n&acirc;ng cao t&iacute;nh cộng đồng, tạo s&acirc;n chơi cho c&aacute;c bạn trẻ đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng nhau vượt qua thử th&aacute;ch, chia sẻ cảm x&uacute;c y&ecirc;u thương.</span></p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36404/TD 1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36404/TD 2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif; font-size:12pt">Đường chạy cặp đ&ocirc;i Couple Run 2023 c&oacute; lộ tr&igrave;nh thi đấu 5km, tr&ecirc;n đường chạy, Ban tổ chức sẽ cho&nbsp;bố tr&iacute; 3 trạm thử th&aacute;ch gồm: cặp đ&ocirc;i c&otilde;ng v&agrave; bồng nhau chạy qua qu&atilde;ng đường 10m, cặp đ&ocirc;i nắm tay nhau nhảy qua sợi d&acirc;y chướng ngại vật, cặp đ&ocirc;i nắm tay nhau về đ&iacute;ch.</span></p> <p><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif; font-size:12pt"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36404/TD 3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif; font-size:12pt"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36404/TD 4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif; font-size:12pt">Ghi nhận tại c&aacute;c trạm thử th&aacute;ch, c&aacute;c cặp đ&ocirc;i đ&atilde; tạo n&ecirc;n những h&igrave;nh ảnh gắn kết v&agrave; nhiều khoảnh khắc đ&aacute;ng nhớ bằng những c&aacute;i nắm tay ấm &aacute;p.&nbsp;</span></p> <p dir="ltr"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36404/TD 5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36404/TD 16.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif; font-size:12pt">Sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh lộ tr&igrave;nh thi đấu, c&aacute;c cặp đ&ocirc;i đ&atilde; ghi những lời y&ecirc;u thương cho nhau rồi sau đ&oacute; treo l&ecirc;n c&acirc;y ch&uacute;c ph&uacute;c của chương tr&igrave;nh hoặc trao cho nhau những nụ h&ocirc;n hạnh ph&uacute;c</span></p> <p dir="ltr"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36404/TD 7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif; font-size:12pt">Trải qua những gi&acirc;y ph&uacute;t đua tranh quyết liệt tr&ecirc;n đường chạy, ban tổ chức đ&atilde; trao tổng cộng 7 giải thưởng gồm: 3 giải nhất, 1 giải nh&igrave;, 1 giải ba v&agrave; 2 giải khuyến kh&iacute;ch.</span></p> <div> <div class="content " style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;"> <div class="txtbox-content" style="max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border-width: 2px 2px 2px 10px; border-style: solid; border-color: rgb(159, 34, 78); border-image: initial; background: rgb(255, 238, 244);"> <p dir="ltr"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif; font-size:12pt">Chương tr&igrave;nh &quot;Lễ cưới tập thể năm 2023&quot; sẽ được tổ chức&nbsp;v&agrave;o ng&agrave;y 15/10/2023 tại&nbsp;</span><span style="background-color:rgb(255, 238, 244); color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif; font-size:16px">Trung t&acirc;m Hội nghị tiệc cưới.&nbsp;</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif; font-size:12pt">Trước chương tr&igrave;nh lễ cưới, c&aacute;c cặp đ&ocirc;i sẽ thực hiện nghi thức d&acirc;ng hoa l&ecirc;n tượng đ&agrave;i Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;</span><span style="background-color:rgb(255, 238, 244); color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif; font-size:16px">tại phố đi bộ Nguyễn Huệ&nbsp;v&agrave; diễu h&agrave;nh xe hoa qua c&aacute;c tuyến đường trung t&acirc;m th&agrave;nh phố.</span></p> </div> </div> </div> <div style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">HỒNG PHONG</span></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> </div> <br /> &nbsp;</div> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;