Tân Bình: Sôi nổi Hội thi Nghi thức - Điều lệ Hội LHTN Việt Nam, Múa hát tập thể 2023

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 27/8, Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n (LHTN) Việt Nam quận T&acirc;n B&igrave;nh tổ chức Hội thi Nghi thức - Điều lệ Hội LHTN Việt Nam, M&uacute;a h&aacute;t tập thể 2023</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đến tham dự Hội thi c&oacute; anh Do&atilde;n Trường Quang</span></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36410/IMG_8203.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Ch&aacute;nh chủ khảo trao giấy th&ocirc;ng h&agrave;nh cho 15 Chi Hội trưởng c&aacute;c phường</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36410/IMG_8129.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">M&agrave;n diễu h&agrave;nh đến từ c&aacute;c đơn vị</span></span></em></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">H&ocirc;̣i thi Nghi thức &ndash; Đi&ecirc;̀u l&ecirc;̣ H&ocirc;̣i LHTN Vi&ecirc;̣t Nam, múa hát tập thể do Ủy ban Hội LHTN Vi&ecirc;̣t Nam Quận T&acirc;n B&igrave;nh tổ chức được diễn ra 02 năm một lần. Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động nhằm khơi gợi ni&ecirc;̀m tự hào trong lực lượng h&ocirc;̣i vi&ecirc;n v&ecirc;̀ truy&ecirc;̀n th&ocirc;́ng H&ocirc;̣i LHTN Vi&ecirc;̣t Nam, tuy&ecirc;n truy&ecirc;̀n v&ecirc;̀ t&ocirc;̉ chức và hoạt đ&ocirc;̣ng của H&ocirc;̣i LHTN Vi&ecirc;̣t Nam r&ocirc;̣ng rãi đ&ecirc;́n xã h&ocirc;̣i và lực lượng thanh ni&ecirc;n, th&ocirc;ng qua đó, góp ph&acirc;̀n đào tạo đ&ocirc;̣i ngũ cán b&ocirc;̣ H&ocirc;̣i giỏi v&ecirc;̀ ki&ecirc;́n thức l&acirc;̃n kỹ năng. Tạo s&acirc;n chơi l&agrave;nh mạnh; tăng cường mối quan hệ giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa Ủy Ban H&ocirc;̣i LHTN c&aacute;c phường.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36410/IMG_8216.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c bạn Hội vi&ecirc;n s&ocirc;i nổi trước giờ diễn ra Hội thi</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36410/IMG_8139.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trang phục đầu tư s&aacute;ng tạo đến từ c&aacute;c bạn Hội vi&ecirc;n</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36410/IMG_8154.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c Chi Hội trưởng b&aacute;o c&aacute;o sỉ số đến Ch&aacute;nh chủ khảo trước khi bắt đầu Hội thi</em></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">​H&ocirc;̣i thi Nghi thức &ndash; Đi&ecirc;̀u l&ecirc;̣ H&ocirc;̣i LHTN Vi&ecirc;̣t Nam, múa hát tập thể v&agrave; quản tr&ograve; giỏi Quận T&acirc;n B&igrave;nh năm 2023 đ&atilde; diễn ra với c&aacute;c nội dung gồm: Trạm thi: Thực h&agrave;nh Nghi Lễ ch&agrave;o cờ; C&aacute;c động t&aacute;c di động; C&aacute;c động t&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n tại chỗ; M&uacute;a h&aacute;t tập thể; Kiến thức v&agrave; Chi hội trưởng giỏi.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36410/IMG_8388.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội vi&ecirc;n thực hiện c&aacute;c trạm thi&nbsp;</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36410/IMG_8417.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội vi&ecirc;n thực hiện c&aacute;c trạm thi&nbsp;</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36410/IMG_8351.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Trạm thi: Thực h&agrave;nh Nghi Lễ ch&agrave;o cờ</span></span></span></em></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Kết quả, Phần thi Nghi thức &ndash; Điều lệ Hội LHTN Việt Nam: Giải Nhất thuộc về Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Phường 15; Giải Nh&igrave; thuộc về Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Phường 5; Giải Ba thuộc về Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Phường 3 v&agrave; Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Phường 4. Phần thi Trang phục v&agrave; Diễu h&agrave;nh xuất sắc nhất thuộc về Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Phường 9. Phần thi M&uacute;a h&aacute;t tập thể xuất sắc nhất thuộc về Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Phường 6. Phần thi Chỉ huy giỏi thuộc về bạn Trịnh Hồng V&acirc;n - Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Phường 15.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36410/IMG_8534.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trao giải Hội thi Nghi thức - Điều lệ Hội LHTN Việt Nam, M&uacute;a h&aacute;t tập thể 2023 quận T&acirc;n B&igrave;nh</span></span></span></em></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Hội thi nhằm tạo điều kiện cho cơ sở Hội v&agrave; c&aacute;c bạn hội vi&ecirc;n c&oacute; dịp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, học tập, thực h&agrave;nh Nghi thức Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam, giao lưu sinh hoạt qua loại h&igrave;nh kỹ năng m&uacute;a h&aacute;t tập thể v&agrave; thể hiện khả năng, bản lĩnh v&agrave; t&agrave;i năng của hội vi&ecirc;n Hội LHTN Việt Nam quận T&acirc;n B&igrave;nh.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36410/IMG_8547.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trao giải Hội thi Nghi thức - Điều lệ Hội LHTN Việt Nam, M&uacute;a h&aacute;t tập thể 2023 quận T&acirc;n B&igrave;nh</span></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">B&Iacute;CH THẢO - PH&Uacute;C KI&Ecirc;N</span></span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 12-10 tại cơ sở cai nghiệm ma túy Nhị Xuân huyện Hóc Môn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình “Hành trình của niềm tin”, tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ hỗ trợ thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai tái hòa nhập cộng đồng”. Cũng trong dịp này Ban thư ký Hội Liên hiệp thanh niên thành phố tuyên dương các gương “thanh niên tiến bộ”, các mô hình câu lạc bộ tiêu biểu.

Agile Việt Nam
;