Không gian tỏa sáng dấu ấn 30 năm tuổi xuân tình nguyện

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong>C&aacute;c&nbsp;đại biểu tham dự&nbsp;đ&atilde; tham quan kh&ocirc;ng gian triển l&atilde;m về 30 năm c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (1994 - 2023) tại Hội trường Thống Nhất s&aacute;ng 06-9-2023.</strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Triển l&atilde;m đ&atilde; n&ecirc;u bật l&ecirc;n những khoảnh khắc nh&acirc;n văn, &yacute; nghĩa trong suốt h&agrave;nh tr&igrave;nh 30 năm c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; gồm Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh, Chương tr&igrave;nh Tiếp sức m&ugrave;a thi, Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ, Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng, Chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh qu&acirc;n xanh v&agrave; Chương tr&igrave;nh Gia sư &aacute;o xanh.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36434/1.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> <em><span style="font-size:12px">Một chiến sĩ đời đầu của chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh đang xem lại những h&igrave;nh ảnh gợi nhớ về kỷ niệm m&ugrave;a h&egrave; t&igrave;nh nguyện</span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36434/DSC_9838.JPG" style="height:399px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Hai thế hệ chiến sĩ c&ugrave;ng xem lại những dấu ấn nổi bật trong suốt&nbsp;chặng đường 30 năm của c&aacute;c chiến dịch</em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Dịp n&agrave;y, Chủ tịch nước V&otilde; Văn Thưởng c&ugrave;ng c&aacute;c đại biểu v&agrave; c&aacute;c thế hệ chiến sĩ t&igrave;nh nguyện, gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p, gắn b&oacute; với c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; đ&atilde; c&oacute; dịp để gặp gỡ, giao lưu, cũng như nh&igrave;n lại những dấu ấn, gi&aacute; trị tốt đẹp m&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p cho đời sống an sinh x&atilde; hội trong 30 năm vừa qua.&nbsp; Đ&acirc;y cũng l&agrave; cơ hội để gắn kết c&aacute;c thế hệ t&igrave;nh nguyện với nhau, để chiến sĩ c&aacute;c chương tr&igrave;nh học hỏi v&agrave; chia sẻ kinh nghiệm để c&ugrave;ng nhau tiếp tục h&agrave;nh tr&igrave;nh dựng x&acirc;y c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, lan tỏa c&aacute;c gi&aacute; trị tốt đẹp đến thế hệ sau.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Sau buổi triển l&atilde;m, c&aacute;c đại biểu tham dự c&ugrave;ng đồng ch&iacute; V&otilde; Văn Thưởng - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Chủ tịch nước Cộng h&ograve;a X&atilde; hội Chủ nghĩa Việt Nam đ&atilde; c&ugrave;ng nhau chụp ảnh lưu niệm, đ&aacute;nh dấu dịp gặp gỡ đầy &yacute; nghĩa n&agrave;y. </span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36434/Tập thể (2).jpg" style="height:451px; width:600px" /><br /> <span style="font-size:12px"><em>Chủ tịch nước V&otilde; Văn Thưởng chụp h&igrave;nh c&ugrave;ng c&aacute;c đại biểu tham dự</em></span></p> <div style="text-align: right;"><strong>Tin, b&agrave;i: HỒNG ANH<br /> Ảnh: TRUNG NGUY&Ecirc;N - HỒNG PHONG</strong></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 12-10 tại cơ sở cai nghiệm ma túy Nhị Xuân huyện Hóc Môn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình “Hành trình của niềm tin”, tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ hỗ trợ thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai tái hòa nhập cộng đồng”. Cũng trong dịp này Ban thư ký Hội Liên hiệp thanh niên thành phố tuyên dương các gương “thanh niên tiến bộ”, các mô hình câu lạc bộ tiêu biểu.

Agile Việt Nam
;