Phong trào sinh viên trong giai đoạn chuyển đổi số cần có nhiều sự đổi mới

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Chiều 8-9, Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam đ&atilde; tổ chức Hội nghị lấy &yacute; kiến g&oacute;p &yacute; Dự thảo B&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Hội nghị đ&atilde; nhận được nhiều &yacute; kiến, đề xuất c&oacute; gi&aacute; trị từ c&aacute;c cựu c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Hội; Hội đồng cố vấn v&agrave; c&aacute;c chuy&ecirc;n gia khu vực miền Nam.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội nghị được diễn ra tại Hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh với sự đồng chủ tr&igrave; của đồng ch&iacute;<span style="color:rgb(41, 41, 41)">&nbsp;Nguyễn Minh Triết -</span><span style="color:rgb(41, 41, 41)">&nbsp;B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch&nbsp;Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam v&agrave; đồng ch&iacute; Hồ Hồng Nguy&ecirc;n - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Trung ương&nbsp;Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam. C&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; sự tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p, x&acirc;y dựng của c&aacute;c chuy&ecirc;n gia v&agrave; c&aacute;c đại diện đến từ trường học, sở, ban ng&agrave;nh tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(41, 41, 41)"><img alt="Đồng chí Nguyễn Minh Triết phát biểu khai mạc Hội nghị" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36453/hht.jpg" style="height:800px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center">Đồng ch&iacute; Nguyễn Minh Triết ph&aacute;t biểu khai mạc Hội nghị</p> <p style="text-align:justify">Về vấn đề lao động v&agrave;&nbsp;việc l&agrave;m, đồng ch&iacute;&nbsp;<span style="color:rgb(31, 31, 31)">Lương Thị Tới - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh&nbsp;v&agrave; X&atilde; hội&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;n&ecirc;u &yacute; kiến rằng phải thu h&uacute;t c&aacute;c du học sinh&nbsp;quay trở về cống hiến cho đất nước trong bối cảnh c&aacute;c Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam tại nước ngo&agrave;i đang ph&aacute;t triển về cả số lượng lẫn lực lượng: &quot;Hiện nay&nbsp;</span>cơ hội ở lại l&agrave;m việc ở nước ngo&agrave;i với&nbsp;thu nhập cao, đ&atilde; ngộ tốt khiến nhiều bạn du học sinh lựa chọn ở lại định cư v&agrave; ph&aacute;t triển. Vậy ch&uacute;ng ta phải c&oacute;&nbsp;giải ph&aacute;p để thu h&uacute;t&nbsp;lực lượng chất x&aacute;m&nbsp;n&agrave;y về nước. Cần phải c&oacute; sự phối hợp giữa Bộ Gi&aacute;o dục - Đ&agrave;o tạo, Bộ <span style="color:rgb(31, 31, 31)">Lao động - Thương binh</span><span style="color:rgb(31, 31, 31)">&nbsp;v&agrave; X&atilde; hội v&agrave;</span>&nbsp;Bộ Ngoại giao để n&acirc;ng cao hiệu quả thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c n&agrave;y. Cấp Trung ương cần&nbsp;phối hợp chỉ đạo xuy&ecirc;n suốt, tạo điều kiện việc l&agrave;m cho du học sinh v&agrave; gi&uacute;p c&aacute;c bạn&nbsp;ph&aacute;t huy kiến thức đ&atilde; học để c&oacute; cơ hội việc l&agrave;m tốt hơn sau khi ra trường&quot;.&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="Bà Lương Thị Tới" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36453/sa.jpg" style="height:800px; width:600px" /></p> <p>Đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn, Nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, Nguy&ecirc;n&nbsp;Ph&oacute; Chủ tịch Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam cũng khẳng định rằng cần phải c&oacute; biện ph&aacute;p ph&aacute;t triển nguồn nh&acirc;n lực chất lượng cao ở c&aacute;c ng&agrave;nh nghề, đặc biệt l&agrave; những ng&agrave;nh chủ lực trong thời đại 4.0. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; cần phải c&oacute; sự định hướng v&agrave; quan t&acirc;m s&aacute;t sao với nh&oacute;m sinh vi&ecirc;n l&agrave;m Nh&agrave; s&aacute;ng tạo nội dung - một lĩnh vực&nbsp;mới nhưng rất s&ocirc;i động trong thời đại c&ocirc;ng nghệ số.</p> <p style="text-align:center"><img alt="Ông Quế Sơn" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36453/dg.jpg" style="height:800px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Đồng ch&iacute; Giang Ngọc Phương, Ph&oacute; Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Cổ phần&nbsp;Khu c&ocirc;ng nghiệp Hiệp Phước, Nguy&ecirc;n Ph&oacute; Chủ tịch&nbsp;Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đề xuất Đo&agrave;n - Hội x&acirc;y dựng phong tr&agrave;o &quot;Mentor d&igrave;u dắt mentee&quot; ở nhiều lĩnh vực nghề nghiệp với mong muốn c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n trẻ (mentee)&nbsp;c&oacute; người d&igrave;u dắt, định hướng đ&uacute;ng với chuy&ecirc;n m&ocirc;n&nbsp;(mentor)&nbsp;trong h&agrave;nh tr&igrave;nh x&acirc;y dựng sự nghiệp, ph&aacute;t triển bản th&acirc;n v&agrave; cống hiến cho đất nước. Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động đ&atilde; được một số đơn vị, tổ chức thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; đ&aacute;ng để mở rộng về quy m&ocirc;, h&igrave;nh thức.</p> <p style="text-align:center"><img alt="Ông Giang Ngọc Phương" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36453/y.jpg" style="height:581px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Những đ&oacute;ng g&oacute;p về c&ocirc;ng t&aacute;c sinh vi&ecirc;n trong giai đoạn chuyển đổi số cũng được n&ecirc;u l&ecirc;n tại Hội nghị. PGS.TS Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghi&ecirc;n cứu Đời sống X&atilde; hội, Nguy&ecirc;n Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn - ĐHQG-HCM&nbsp;cho rằng: &quot;Phải hiểu sinh vi&ecirc;n thời đại mới muốn g&igrave;, c&oacute; g&igrave; để thiết kế chương tr&igrave;nh, hoạt động ph&ugrave; hợp v&agrave; đ&aacute;p ứng nhu cầu của c&aacute;c bạn. Nếu kh&ocirc;ng hoạt động Hội sẽ lệch pha với sinh vi&ecirc;n...&quot;</p> <p style="text-align:justify">&quot;C&aacute;c bạn Gen Z hiện nay c&oacute; t&iacute;nh độc lập cao, tư duy phản biện rất tốt v&igrave; vậy ch&uacute;ng ta phải tiệm cận để thấu hiểu c&aacute;c bạn. Chương tr&igrave;nh cho sinh vi&ecirc;n gen Z kh&ocirc;ng cần qu&aacute; lớn lao nhưng phải c&oacute; gi&aacute; trị thiết thực, đ&aacute;nh trực diện v&agrave;o nhu cầu v&agrave; thị hiếu mới c&oacute; thể thu h&uacute;t được sự quan t&acirc;m của sinh vi&ecirc;n. Ta cần triệt để&nbsp;trong c&ocirc;ng t&aacute;c s&agrave;ng lọc hoạt động: chương tr&igrave;nh đang tốt th&igrave; ph&aacute;t huy, chương tr&igrave;nh n&agrave;o c&oacute; độ chững th&igrave; mạnh dạn bỏ ra, địa phương h&oacute;a nếu cần thiết&quot; - PGS.TS Nguyễn Đức Lộc chia sẻ.</p> <p style="text-align:center"><img alt="Ông Nguyễn Đức Lộc" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36453/e.jpg" style="height:800px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam&nbsp;Nguyễn Minh Triết cho biết&nbsp;<span style="color:rgb(41, 41, 41)">điểm mới trong phương hướng nhiệm kỳ XI l&agrave;&nbsp;bổ sung th&ecirc;m th&agrave;nh tố &quot;đồng h&agrave;nh&quot; v&agrave;o chương tr&igrave;nh &quot;Tư vấn, đồng h&agrave;nh, hỗ trợ sinh vi&ecirc;n&quot;. C&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; &nbsp;4 đề &aacute;n mới&nbsp;bao gồm: &quot;Chuyển đổi số c&aacute;c hoạt động Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam&quot;, &quot;Hỗ trợ sinh vi&ecirc;n khởi nghiệp, lập nghiệp&quot;, &quot;N&acirc;ng cao năng lực c&aacute;n bộ Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam&quot;, &quot;N&acirc;ng cao năng lực nghi&ecirc;n cứu khoa học trong sinh vi&ecirc;n&quot;.&nbsp;&nbsp;</span>Đồng ch&iacute; Nguyễn Minh Triết cũng&nbsp;b&agrave;y tỏ sự ghi nhận s&acirc;u sắc những &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p của c&aacute;c đại biểu tại Hội nghị. C<span style="color:rgb(34, 34, 34)">&aacute;c nội dung&nbsp;đ&oacute;ng g&oacute;p sẽ được tổng hợp v&agrave; tiếp thu&nbsp;để đưa v&agrave;o dự thảo b&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị&nbsp;Đại hội sắp tới.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Đồng chí Nguyễn Minh Triết phát biểu tổng kết Hội nghị" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36453/anh-5.jpg" style="height:395px; width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><strong>HO&Agrave;NG NGUY&Ecirc;N</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;