Phong trào sinh viên trong giai đoạn chuyển đổi số cần có nhiều sự đổi mới

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Chiều 8-9, Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam đ&atilde; tổ chức Hội nghị lấy &yacute; kiến g&oacute;p &yacute; Dự thảo B&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Hội nghị đ&atilde; nhận được nhiều &yacute; kiến, đề xuất c&oacute; gi&aacute; trị từ c&aacute;c cựu c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Hội; Hội đồng cố vấn v&agrave; c&aacute;c chuy&ecirc;n gia khu vực miền Nam.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội nghị được diễn ra tại Hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh với sự đồng chủ tr&igrave; của đồng ch&iacute;<span style="color:rgb(41, 41, 41)">&nbsp;Nguyễn Minh Triết -</span><span style="color:rgb(41, 41, 41)">&nbsp;B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch&nbsp;Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam v&agrave; đồng ch&iacute; Hồ Hồng Nguy&ecirc;n - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Trung ương&nbsp;Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam. C&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; sự tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p, x&acirc;y dựng của c&aacute;c chuy&ecirc;n gia v&agrave; c&aacute;c đại diện đến từ trường học, sở, ban ng&agrave;nh tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(41, 41, 41)"><img alt="Đồng chí Nguyễn Minh Triết phát biểu khai mạc Hội nghị" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36453/hht.jpg" style="height:800px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center">Đồng ch&iacute; Nguyễn Minh Triết ph&aacute;t biểu khai mạc Hội nghị</p> <p style="text-align:justify">Về vấn đề lao động v&agrave;&nbsp;việc l&agrave;m, đồng ch&iacute;&nbsp;<span style="color:rgb(31, 31, 31)">Lương Thị Tới - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh&nbsp;v&agrave; X&atilde; hội&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;n&ecirc;u &yacute; kiến rằng phải thu h&uacute;t c&aacute;c du học sinh&nbsp;quay trở về cống hiến cho đất nước trong bối cảnh c&aacute;c Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam tại nước ngo&agrave;i đang ph&aacute;t triển về cả số lượng lẫn lực lượng: &quot;Hiện nay&nbsp;</span>cơ hội ở lại l&agrave;m việc ở nước ngo&agrave;i với&nbsp;thu nhập cao, đ&atilde; ngộ tốt khiến nhiều bạn du học sinh lựa chọn ở lại định cư v&agrave; ph&aacute;t triển. Vậy ch&uacute;ng ta phải c&oacute;&nbsp;giải ph&aacute;p để thu h&uacute;t&nbsp;lực lượng chất x&aacute;m&nbsp;n&agrave;y về nước. Cần phải c&oacute; sự phối hợp giữa Bộ Gi&aacute;o dục - Đ&agrave;o tạo, Bộ <span style="color:rgb(31, 31, 31)">Lao động - Thương binh</span><span style="color:rgb(31, 31, 31)">&nbsp;v&agrave; X&atilde; hội v&agrave;</span>&nbsp;Bộ Ngoại giao để n&acirc;ng cao hiệu quả thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c n&agrave;y. Cấp Trung ương cần&nbsp;phối hợp chỉ đạo xuy&ecirc;n suốt, tạo điều kiện việc l&agrave;m cho du học sinh v&agrave; gi&uacute;p c&aacute;c bạn&nbsp;ph&aacute;t huy kiến thức đ&atilde; học để c&oacute; cơ hội việc l&agrave;m tốt hơn sau khi ra trường&quot;.&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="Bà Lương Thị Tới" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36453/sa.jpg" style="height:800px; width:600px" /></p> <p>Đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn, Nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, Nguy&ecirc;n&nbsp;Ph&oacute; Chủ tịch Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam cũng khẳng định rằng cần phải c&oacute; biện ph&aacute;p ph&aacute;t triển nguồn nh&acirc;n lực chất lượng cao ở c&aacute;c ng&agrave;nh nghề, đặc biệt l&agrave; những ng&agrave;nh chủ lực trong thời đại 4.0. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; cần phải c&oacute; sự định hướng v&agrave; quan t&acirc;m s&aacute;t sao với nh&oacute;m sinh vi&ecirc;n l&agrave;m Nh&agrave; s&aacute;ng tạo nội dung - một lĩnh vực&nbsp;mới nhưng rất s&ocirc;i động trong thời đại c&ocirc;ng nghệ số.</p> <p style="text-align:center"><img alt="Ông Quế Sơn" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36453/dg.jpg" style="height:800px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Đồng ch&iacute; Giang Ngọc Phương, Ph&oacute; Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Cổ phần&nbsp;Khu c&ocirc;ng nghiệp Hiệp Phước, Nguy&ecirc;n Ph&oacute; Chủ tịch&nbsp;Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đề xuất Đo&agrave;n - Hội x&acirc;y dựng phong tr&agrave;o &quot;Mentor d&igrave;u dắt mentee&quot; ở nhiều lĩnh vực nghề nghiệp với mong muốn c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n trẻ (mentee)&nbsp;c&oacute; người d&igrave;u dắt, định hướng đ&uacute;ng với chuy&ecirc;n m&ocirc;n&nbsp;(mentor)&nbsp;trong h&agrave;nh tr&igrave;nh x&acirc;y dựng sự nghiệp, ph&aacute;t triển bản th&acirc;n v&agrave; cống hiến cho đất nước. Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động đ&atilde; được một số đơn vị, tổ chức thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; đ&aacute;ng để mở rộng về quy m&ocirc;, h&igrave;nh thức.</p> <p style="text-align:center"><img alt="Ông Giang Ngọc Phương" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36453/y.jpg" style="height:581px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Những đ&oacute;ng g&oacute;p về c&ocirc;ng t&aacute;c sinh vi&ecirc;n trong giai đoạn chuyển đổi số cũng được n&ecirc;u l&ecirc;n tại Hội nghị. PGS.TS Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghi&ecirc;n cứu Đời sống X&atilde; hội, Nguy&ecirc;n Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn - ĐHQG-HCM&nbsp;cho rằng: &quot;Phải hiểu sinh vi&ecirc;n thời đại mới muốn g&igrave;, c&oacute; g&igrave; để thiết kế chương tr&igrave;nh, hoạt động ph&ugrave; hợp v&agrave; đ&aacute;p ứng nhu cầu của c&aacute;c bạn. Nếu kh&ocirc;ng hoạt động Hội sẽ lệch pha với sinh vi&ecirc;n...&quot;</p> <p style="text-align:justify">&quot;C&aacute;c bạn Gen Z hiện nay c&oacute; t&iacute;nh độc lập cao, tư duy phản biện rất tốt v&igrave; vậy ch&uacute;ng ta phải tiệm cận để thấu hiểu c&aacute;c bạn. Chương tr&igrave;nh cho sinh vi&ecirc;n gen Z kh&ocirc;ng cần qu&aacute; lớn lao nhưng phải c&oacute; gi&aacute; trị thiết thực, đ&aacute;nh trực diện v&agrave;o nhu cầu v&agrave; thị hiếu mới c&oacute; thể thu h&uacute;t được sự quan t&acirc;m của sinh vi&ecirc;n. Ta cần triệt để&nbsp;trong c&ocirc;ng t&aacute;c s&agrave;ng lọc hoạt động: chương tr&igrave;nh đang tốt th&igrave; ph&aacute;t huy, chương tr&igrave;nh n&agrave;o c&oacute; độ chững th&igrave; mạnh dạn bỏ ra, địa phương h&oacute;a nếu cần thiết&quot; - PGS.TS Nguyễn Đức Lộc chia sẻ.</p> <p style="text-align:center"><img alt="Ông Nguyễn Đức Lộc" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36453/e.jpg" style="height:800px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam&nbsp;Nguyễn Minh Triết cho biết&nbsp;<span style="color:rgb(41, 41, 41)">điểm mới trong phương hướng nhiệm kỳ XI l&agrave;&nbsp;bổ sung th&ecirc;m th&agrave;nh tố &quot;đồng h&agrave;nh&quot; v&agrave;o chương tr&igrave;nh &quot;Tư vấn, đồng h&agrave;nh, hỗ trợ sinh vi&ecirc;n&quot;. C&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; &nbsp;4 đề &aacute;n mới&nbsp;bao gồm: &quot;Chuyển đổi số c&aacute;c hoạt động Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam&quot;, &quot;Hỗ trợ sinh vi&ecirc;n khởi nghiệp, lập nghiệp&quot;, &quot;N&acirc;ng cao năng lực c&aacute;n bộ Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam&quot;, &quot;N&acirc;ng cao năng lực nghi&ecirc;n cứu khoa học trong sinh vi&ecirc;n&quot;.&nbsp;&nbsp;</span>Đồng ch&iacute; Nguyễn Minh Triết cũng&nbsp;b&agrave;y tỏ sự ghi nhận s&acirc;u sắc những &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p của c&aacute;c đại biểu tại Hội nghị. C<span style="color:rgb(34, 34, 34)">&aacute;c nội dung&nbsp;đ&oacute;ng g&oacute;p sẽ được tổng hợp v&agrave; tiếp thu&nbsp;để đưa v&agrave;o dự thảo b&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị&nbsp;Đại hội sắp tới.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Đồng chí Nguyễn Minh Triết phát biểu tổng kết Hội nghị" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36453/anh-5.jpg" style="height:395px; width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><strong>HO&Agrave;NG NGUY&Ecirc;N</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-4, tại phòng họp C6 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20, 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.

Agile Việt Nam
;