Tổng kết công tác Đoàn - Hội tại các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm học 2022 - 2023

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong năm học 2022-2023, c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o Thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng với c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o Sinh vi&ecirc;n tại TP.Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đạt nhiều th&agrave;nh tựu nổi bật. Tuy nhi&ecirc;n, trước những kh&oacute; khăn th&aacute;ch thức như hiện nay th&igrave; cần phải c&oacute; nhiều giải ph&aacute;p mang t&iacute;nh s&aacute;ng tạo, đột ph&aacute;</span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">S&aacute;ng ng&agrave;y 19-9-2023 tại trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&ugrave;ng với Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức Hội nghị tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n khu vực trường học trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n, c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n 2022 - 2023&nbsp;v&agrave; triển khai kế hoạch năm học 2023 - 2024.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36470/TĐ1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">To&agrave;n cảnh&nbsp;</span></span></span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">chương tr&igrave;nh hội nghị tổng kết.</span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đến tham dự hội nghị c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Hải Nam - UVBCH,&nbsp;Ph&oacute; Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Trung ương Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Đo&agrave;n - Trưởng</span><span style="color:rgb(0, 0, 0)"> ph&ograve;ng Ph&ograve;ng Khoa gi&aacute;o Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - </span><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.Hồ Ch&iacute; Minh, </span><span style="color:rgb(0, 0, 0)">đồng ch&iacute; Trần Thị Thu H&agrave; - </span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n,&nbsp;</span></span></span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Chủ tịch&nbsp;</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Min.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong>Những th&agrave;nh t&iacute;ch ấn tượng trong năm học 2022-2023</strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Năm học 2022 - 2023 diễn ra với nhiều sự đổi mới, C&ocirc;ng t&aacute;c c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n khu vực trường học c&ugrave;ng với c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố đều tổ chức được nhiều hoạt động, chương tr&igrave;nh ph&ugrave; hợp thu h&uacute;t được đ&ocirc;ng đảo học sinh, sinh vi&ecirc;n tham gia v&agrave; đạt được th&agrave;nh quả ấn tượng.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&aacute;t biểu tại hội nghị, </span><span style="color:rgb(0, 0, 0)">đồng ch&iacute; Trần Thị Thu H&agrave; - </span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n,&nbsp;</span></span></span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Chủ tịch&nbsp;</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">TP.Hồ Ch&iacute; Minh cho biết: C&aacute;c kết quả đạt được h&ocirc;m nay l&agrave; th&agrave;nh quả của những th&aacute;ng ng&agrave;y c&ugrave;ng nhau cố gắng, c&ugrave;ng nhau t&igrave;m t&ograve;i s&aacute;ng tạo v&agrave; nỗ lực kh&ocirc;ng biết mệt mỏi của </span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;học sinh, sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36470/TĐ7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Trần Thị Thu H&agrave; -&nbsp;</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n,&nbsp;</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chủ tịch&nbsp;</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam&nbsp;</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">TP.Hồ Ch&iacute; Minh p</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">h&aacute;t biểu tại hội nghị.</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Cụ thể, trong năm học đ&atilde; c&oacute; 1.028 đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; được kết nạp Đảng v&agrave; c&oacute; 16,782 đo&agrave;n vi&ecirc;n mới được kết nạp. Ngo&agrave;i ra, th&agrave;nh phố c&oacute; 14 c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; 8 tập thể được tuy&ecirc;n dương Sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp Trung ương, 236 c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; 10 tập thể được tuy&ecirc;n dương Sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp Th&agrave;nh. Về gương Học sinh 3 r&egrave;n luyện c&oacute; 51 c&aacute; nh&acirc;n được tuy&ecirc;n dương cấp th&agrave;nh v&agrave; 2 c&aacute; nh&acirc;n được tuy&ecirc;n dương cấp Trung ương.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36470/TĐ15.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh trao tặng bằng khen của T</span>rung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam cho c&aacute;c đơn vị trường đại học, trường cao đẳng c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36470/TĐ23.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c đại biểu c&ugrave;ng chụp ảnh lưu niệm với c&aacute;c đơn vị c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc, nhận cờ lu&acirc;n lưu do Ban chấp h&agrave;nh Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh trao tặng.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Ch&iacute;nh v&igrave; c&aacute;c c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch lu&ocirc;n tạo điều kiện về mọi mặt cho học sinh, sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố thỏa sức tham gia nghi&ecirc;n cứu khoa học v&agrave; đưa ra nhiều những &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo. Trong năm học vừa qua đ&atilde; c&oacute; 961 &yacute; tưởng s&aacute;ng kiến đề t&agrave;i của Đo&agrave;n vi&ecirc;n Thanh ni&ecirc;n đ&atilde; được hiện thực h&oacute;a, g&oacute;p phần gi&uacute;p cho th&agrave;nh phố ph&aacute;t triển kinh tế, văn h&oacute;a x&atilde; hội.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c hoạt động chăm lo sức khỏe v&agrave; đời sống tinh thần trong học sinh, sinh vi&ecirc;n cũng được đẩy mạnh. Cụ thể trong năm học 2022-2023 đ&atilde; vận động 28,5 tỷ đồng hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n. Đồng thời, tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng 228 ng&agrave;y hội việc l&agrave;m, 374 hoạt động trang bị kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội v&agrave; 82 ng&agrave;y hội sinh vi&ecirc;n khỏe.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong>Cần phải c&oacute; nhiều giải ph&aacute;p &ldquo;đột ph&aacute;&rdquo; trong năm học sắp tới</strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trong năm học 2022-2023, c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o Thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng với c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o Sinh vi&ecirc;n tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đạt nhiều th&agrave;nh tựu nổi bật. Tuy nhi&ecirc;n, trước những kh&oacute; khăn th&aacute;ch thức như hiện nay th&igrave; cần phải c&oacute; nhiều giải ph&aacute;p mang t&iacute;nh s&aacute;ng tạo, đột ph&aacute;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&aacute;t biểu tại hội nghị, </span><span style="color:rgb(0, 0, 0)">đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.Hồ Ch&iacute; Minh cho biết: Hiện nay TP. Hồ Ch&iacute; Minh rất ch&uacute; trọng việc cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh v&agrave; cần nhiều ứng dụng để giải quyết c&aacute;c b&agrave;i to&aacute;n kh&oacute; cho người d&acirc;n như kẹt xe, ngập nước,...Tất cả những vấn đề n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ đặt ra cho to&agrave;n thể c&aacute;c sở ban ng&agrave;nh th&agrave;nh phố m&agrave; n&oacute; c&ograve;n l&agrave; những vấn đề được đặt ra cho Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n khu vực trường học.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36470/TĐ8.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.Hồ Ch&iacute; Minh y&ecirc;u cầu&nbsp;Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n khu vực trường học c&ugrave;ng chung tay&nbsp;t&igrave;m lời giải cho nhiều&nbsp;vấn đề nan giải của th&agrave;nh phố.</span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&ldquo;Nếu c&oacute; nhiều giải ph&aacute;p mang t&iacute;nh &ldquo;đột ph&aacute;&rdquo; th&igrave; c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n - Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n khu vực trường học sẽ vươn l&ecirc;n mạnh mẽ&rdquo;, </span><span style="color:rgb(0, 0, 0)">đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương nhấn mạnh.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Do đ&oacute;, tại hội nghị c&aacute;c đại biểu đ&atilde; tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, những m&ocirc; h&igrave;nh hay, c&aacute;ch l&agrave;m s&aacute;ng tạo, hiệu quả trong tổ chức c&aacute;c phong tr&agrave;o Đo&agrave;n - Hội trong trường học. Đồng thời, c&aacute;c đại biểu thẳng thắn chỉ r&otilde; những hạn chế, điểm cần r&uacute;t kinh nghiệm trong qu&aacute; tr&igrave;nh chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai c&ocirc;ng việc từ cấp th&agrave;nh phố đến cơ sở v&agrave; đề xuất những giải ph&aacute;p tối ưu để ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c nhiệm vụ trọng t&acirc;m, c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u được thống nhất v&agrave; đưa ra trong năm học 2023 - 2024.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Điển h&igrave;nh như c&aacute;c giải ph&aacute;p chuyển đổi số bằng c&aacute;ch &aacute;p dụng c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ hiện đại v&agrave;o thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n, trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n - Hội. Nhờ chuyển đổi số, nhiều tổ chức c&aacute;n cấp c&aacute;n bộ Đo&agrave;n -Hội trong khu vực trường học đ&atilde; tiết kiệm thời gian, n&acirc;ng cao năng suất c&ocirc;ng việc v&agrave; đạt nhiều hiệu quả trong việc tổ chức c&aacute;c sự kiện, hoạt động cho học sinh, sinh vi&ecirc;n.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36470/TĐ4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em>C&aacute;c đại biểu tr&igrave;nh b&agrave;y tham luận &quot;Chuyển đổi số trong c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n - Hội&quot;.</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Do t&iacute;nh đặc th&ugrave; của khu vực trường học thường xuy&ecirc;n c&oacute; nhiều biến động, ch&iacute;nh v&igrave; thế m&agrave; c&aacute;c vị tr&iacute; trong ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n - Hội của nhiều đơn vị thường lu&ocirc;n bị khuyết đi nhiều nh&acirc;n sự. Do đ&oacute;, giải ph&aacute;p &ldquo;X&acirc;y dựng đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n - Hội từ nguồn c&aacute;n bộ Đo&agrave;n học sinh THPT, học sinh 3 tốt&rdquo; l&agrave; sự lựa tối ưu v&agrave; đ&atilde; được nhiều đơn vị &aacute;p dụng.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&ldquo;Hầu hết c&aacute;c giải ph&aacute;p được c&aacute;c đơn vị trong khu vực trường học thực hiện đều mang t&iacute;nh đột ph&aacute;. Nhưng c&aacute;i hay của khu vực trường học l&agrave; khi một đơn vị l&agrave;m được những m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p sẽ kh&ocirc;ng bao giờ s&agrave;i ri&ecirc;ng một m&igrave;nh m&agrave; thay v&agrave;o đ&oacute; sẽ ch&uacute; trọng v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c nh&acirc;n rộng, sẵn s&agrave;ng chia sẻ những m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p đ&oacute; đến với hoạt động Đo&agrave;n - Hội của cả th&agrave;nh phố. Rất mong điều n&agrave;y sẽ tiếp tục được c&aacute;c đơn vị ph&aacute;t huy trong c&aacute;c năm học sắp tới&rdquo; </span><span style="color:rgb(0, 0, 0)">đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.Hồ Ch&iacute; Minh chia sẻ tại hội nghị.</span></span></span></p> <div> <div class="content " style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;"> <div class="txtbox-content" style="max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border-width: 2px 2px 2px 10px; border-style: solid; border-color: rgb(159, 34, 78); border-image: initial; background: rgb(255, 238, 244);"> <p><em><span style="background-color:rgb(255, 238, 244); color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,sans-serif; font-size:11.5pt">Với nhiều nỗ lực v&agrave; sự chung tay của c&aacute;c tập thể v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n, trong năm học 2022 - 2023, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh được Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam đ&aacute;nh gi&aacute; xếp loại Ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu thi đua to&agrave;n quốc trong C&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n cả nước.</span></em></p> </div> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>HỒNG PHONG</strong></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;