Tổng kết công tác Đoàn - Hội tại các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm học 2022 - 2023

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong năm học 2022-2023, c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o Thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng với c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o Sinh vi&ecirc;n tại TP.Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đạt nhiều th&agrave;nh tựu nổi bật. Tuy nhi&ecirc;n, trước những kh&oacute; khăn th&aacute;ch thức như hiện nay th&igrave; cần phải c&oacute; nhiều giải ph&aacute;p mang t&iacute;nh s&aacute;ng tạo, đột ph&aacute;</span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">S&aacute;ng ng&agrave;y 19-9-2023 tại trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&ugrave;ng với Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức Hội nghị tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n khu vực trường học trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n, c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n 2022 - 2023&nbsp;v&agrave; triển khai kế hoạch năm học 2023 - 2024.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36470/TĐ1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">To&agrave;n cảnh&nbsp;</span></span></span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">chương tr&igrave;nh hội nghị tổng kết.</span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đến tham dự hội nghị c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Hải Nam - UVBCH,&nbsp;Ph&oacute; Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Trung ương Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Đo&agrave;n - Trưởng</span><span style="color:rgb(0, 0, 0)"> ph&ograve;ng Ph&ograve;ng Khoa gi&aacute;o Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - </span><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.Hồ Ch&iacute; Minh, </span><span style="color:rgb(0, 0, 0)">đồng ch&iacute; Trần Thị Thu H&agrave; - </span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n,&nbsp;</span></span></span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Chủ tịch&nbsp;</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Min.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong>Những th&agrave;nh t&iacute;ch ấn tượng trong năm học 2022-2023</strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Năm học 2022 - 2023 diễn ra với nhiều sự đổi mới, C&ocirc;ng t&aacute;c c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n khu vực trường học c&ugrave;ng với c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố đều tổ chức được nhiều hoạt động, chương tr&igrave;nh ph&ugrave; hợp thu h&uacute;t được đ&ocirc;ng đảo học sinh, sinh vi&ecirc;n tham gia v&agrave; đạt được th&agrave;nh quả ấn tượng.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&aacute;t biểu tại hội nghị, </span><span style="color:rgb(0, 0, 0)">đồng ch&iacute; Trần Thị Thu H&agrave; - </span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n,&nbsp;</span></span></span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Chủ tịch&nbsp;</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">TP.Hồ Ch&iacute; Minh cho biết: C&aacute;c kết quả đạt được h&ocirc;m nay l&agrave; th&agrave;nh quả của những th&aacute;ng ng&agrave;y c&ugrave;ng nhau cố gắng, c&ugrave;ng nhau t&igrave;m t&ograve;i s&aacute;ng tạo v&agrave; nỗ lực kh&ocirc;ng biết mệt mỏi của </span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;học sinh, sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36470/TĐ7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Trần Thị Thu H&agrave; -&nbsp;</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n,&nbsp;</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chủ tịch&nbsp;</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam&nbsp;</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">TP.Hồ Ch&iacute; Minh p</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">h&aacute;t biểu tại hội nghị.</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Cụ thể, trong năm học đ&atilde; c&oacute; 1.028 đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; được kết nạp Đảng v&agrave; c&oacute; 16,782 đo&agrave;n vi&ecirc;n mới được kết nạp. Ngo&agrave;i ra, th&agrave;nh phố c&oacute; 14 c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; 8 tập thể được tuy&ecirc;n dương Sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp Trung ương, 236 c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; 10 tập thể được tuy&ecirc;n dương Sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp Th&agrave;nh. Về gương Học sinh 3 r&egrave;n luyện c&oacute; 51 c&aacute; nh&acirc;n được tuy&ecirc;n dương cấp th&agrave;nh v&agrave; 2 c&aacute; nh&acirc;n được tuy&ecirc;n dương cấp Trung ương.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36470/TĐ15.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh trao tặng bằng khen của T</span>rung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam cho c&aacute;c đơn vị trường đại học, trường cao đẳng c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36470/TĐ23.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c đại biểu c&ugrave;ng chụp ảnh lưu niệm với c&aacute;c đơn vị c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc, nhận cờ lu&acirc;n lưu do Ban chấp h&agrave;nh Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh trao tặng.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Ch&iacute;nh v&igrave; c&aacute;c c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch lu&ocirc;n tạo điều kiện về mọi mặt cho học sinh, sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố thỏa sức tham gia nghi&ecirc;n cứu khoa học v&agrave; đưa ra nhiều những &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo. Trong năm học vừa qua đ&atilde; c&oacute; 961 &yacute; tưởng s&aacute;ng kiến đề t&agrave;i của Đo&agrave;n vi&ecirc;n Thanh ni&ecirc;n đ&atilde; được hiện thực h&oacute;a, g&oacute;p phần gi&uacute;p cho th&agrave;nh phố ph&aacute;t triển kinh tế, văn h&oacute;a x&atilde; hội.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c hoạt động chăm lo sức khỏe v&agrave; đời sống tinh thần trong học sinh, sinh vi&ecirc;n cũng được đẩy mạnh. Cụ thể trong năm học 2022-2023 đ&atilde; vận động 28,5 tỷ đồng hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n. Đồng thời, tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng 228 ng&agrave;y hội việc l&agrave;m, 374 hoạt động trang bị kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội v&agrave; 82 ng&agrave;y hội sinh vi&ecirc;n khỏe.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong>Cần phải c&oacute; nhiều giải ph&aacute;p &ldquo;đột ph&aacute;&rdquo; trong năm học sắp tới</strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trong năm học 2022-2023, c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o Thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng với c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o Sinh vi&ecirc;n tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đạt nhiều th&agrave;nh tựu nổi bật. Tuy nhi&ecirc;n, trước những kh&oacute; khăn th&aacute;ch thức như hiện nay th&igrave; cần phải c&oacute; nhiều giải ph&aacute;p mang t&iacute;nh s&aacute;ng tạo, đột ph&aacute;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&aacute;t biểu tại hội nghị, </span><span style="color:rgb(0, 0, 0)">đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.Hồ Ch&iacute; Minh cho biết: Hiện nay TP. Hồ Ch&iacute; Minh rất ch&uacute; trọng việc cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh v&agrave; cần nhiều ứng dụng để giải quyết c&aacute;c b&agrave;i to&aacute;n kh&oacute; cho người d&acirc;n như kẹt xe, ngập nước,...Tất cả những vấn đề n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ đặt ra cho to&agrave;n thể c&aacute;c sở ban ng&agrave;nh th&agrave;nh phố m&agrave; n&oacute; c&ograve;n l&agrave; những vấn đề được đặt ra cho Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n khu vực trường học.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36470/TĐ8.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.Hồ Ch&iacute; Minh y&ecirc;u cầu&nbsp;Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n khu vực trường học c&ugrave;ng chung tay&nbsp;t&igrave;m lời giải cho nhiều&nbsp;vấn đề nan giải của th&agrave;nh phố.</span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&ldquo;Nếu c&oacute; nhiều giải ph&aacute;p mang t&iacute;nh &ldquo;đột ph&aacute;&rdquo; th&igrave; c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n - Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n khu vực trường học sẽ vươn l&ecirc;n mạnh mẽ&rdquo;, </span><span style="color:rgb(0, 0, 0)">đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương nhấn mạnh.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Do đ&oacute;, tại hội nghị c&aacute;c đại biểu đ&atilde; tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, những m&ocirc; h&igrave;nh hay, c&aacute;ch l&agrave;m s&aacute;ng tạo, hiệu quả trong tổ chức c&aacute;c phong tr&agrave;o Đo&agrave;n - Hội trong trường học. Đồng thời, c&aacute;c đại biểu thẳng thắn chỉ r&otilde; những hạn chế, điểm cần r&uacute;t kinh nghiệm trong qu&aacute; tr&igrave;nh chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai c&ocirc;ng việc từ cấp th&agrave;nh phố đến cơ sở v&agrave; đề xuất những giải ph&aacute;p tối ưu để ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c nhiệm vụ trọng t&acirc;m, c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u được thống nhất v&agrave; đưa ra trong năm học 2023 - 2024.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Điển h&igrave;nh như c&aacute;c giải ph&aacute;p chuyển đổi số bằng c&aacute;ch &aacute;p dụng c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ hiện đại v&agrave;o thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n, trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n - Hội. Nhờ chuyển đổi số, nhiều tổ chức c&aacute;n cấp c&aacute;n bộ Đo&agrave;n -Hội trong khu vực trường học đ&atilde; tiết kiệm thời gian, n&acirc;ng cao năng suất c&ocirc;ng việc v&agrave; đạt nhiều hiệu quả trong việc tổ chức c&aacute;c sự kiện, hoạt động cho học sinh, sinh vi&ecirc;n.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36470/TĐ4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em>C&aacute;c đại biểu tr&igrave;nh b&agrave;y tham luận &quot;Chuyển đổi số trong c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n - Hội&quot;.</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Do t&iacute;nh đặc th&ugrave; của khu vực trường học thường xuy&ecirc;n c&oacute; nhiều biến động, ch&iacute;nh v&igrave; thế m&agrave; c&aacute;c vị tr&iacute; trong ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n - Hội của nhiều đơn vị thường lu&ocirc;n bị khuyết đi nhiều nh&acirc;n sự. Do đ&oacute;, giải ph&aacute;p &ldquo;X&acirc;y dựng đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n - Hội từ nguồn c&aacute;n bộ Đo&agrave;n học sinh THPT, học sinh 3 tốt&rdquo; l&agrave; sự lựa tối ưu v&agrave; đ&atilde; được nhiều đơn vị &aacute;p dụng.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&ldquo;Hầu hết c&aacute;c giải ph&aacute;p được c&aacute;c đơn vị trong khu vực trường học thực hiện đều mang t&iacute;nh đột ph&aacute;. Nhưng c&aacute;i hay của khu vực trường học l&agrave; khi một đơn vị l&agrave;m được những m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p sẽ kh&ocirc;ng bao giờ s&agrave;i ri&ecirc;ng một m&igrave;nh m&agrave; thay v&agrave;o đ&oacute; sẽ ch&uacute; trọng v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c nh&acirc;n rộng, sẵn s&agrave;ng chia sẻ những m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p đ&oacute; đến với hoạt động Đo&agrave;n - Hội của cả th&agrave;nh phố. Rất mong điều n&agrave;y sẽ tiếp tục được c&aacute;c đơn vị ph&aacute;t huy trong c&aacute;c năm học sắp tới&rdquo; </span><span style="color:rgb(0, 0, 0)">đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.Hồ Ch&iacute; Minh chia sẻ tại hội nghị.</span></span></span></p> <div> <div class="content " style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;"> <div class="txtbox-content" style="max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border-width: 2px 2px 2px 10px; border-style: solid; border-color: rgb(159, 34, 78); border-image: initial; background: rgb(255, 238, 244);"> <p><em><span style="background-color:rgb(255, 238, 244); color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,sans-serif; font-size:11.5pt">Với nhiều nỗ lực v&agrave; sự chung tay của c&aacute;c tập thể v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n, trong năm học 2022 - 2023, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh được Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam đ&aacute;nh gi&aacute; xếp loại Ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu thi đua to&agrave;n quốc trong C&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n cả nước.</span></em></p> </div> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>HỒNG PHONG</strong></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng ngày 24-02, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố phối hợp với Ban an toàn giao thông Thành phố và nhãn hàng Toyota Việt Nam tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hoá giao thông” năm 2024 với chủ đề “Ứng dụng chuyển đổi số vào tuyên truyền văn hoá giao thông”

Agile Việt Nam
;