Trường ĐH Lao Động Xã Hội cơ sở II: phát huy sinh viên 5 tốt, xây dựng Hội Sinh viên vững mạnh.

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ng&agrave;y 20-9, Hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam Trường Đại học Lao Động &ndash; X&atilde; Hội cơ sở II đ&atilde; tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n trường với khẩu hiệu h&agrave;nh động &ldquo;</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ti&ecirc;n phong &ndash; Bản lĩnh &ndash; Đạo đức &ndash; S&aacute;ng tạo &ndash; Hội nhập&rdquo;. Đại hội triệu tập 105 đại biểu l&agrave; c&aacute;n bộ Hội, Hội vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n ưu t&uacute; đại diện cho hơn 10000 sinh vi&ecirc;n nh&agrave; trường</span></strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đại hội vinh dự được đ&oacute;n tiếp đồng ch&iacute; Nguyễn Tất To&agrave;n - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; chủ tịch Thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; thầy Tiến sĩ Phạm Ngọc Th&agrave;nh &ndash; B&iacute; thư Đảng ủy bộ phận, Gi&aacute;m đốc cơ sở II, c&aacute;c đồng ch&iacute; trong tổ c&ocirc;ng t&aacute;c chỉ đạo đại hội, qu&yacute; thầy c&ocirc; đại diện c&aacute;c ph&ograve;ng, ban, viện, trung t&acirc;m trực thuộc nh&agrave; trường</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="Đ/c Nguyễn Tất Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn, Phó chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và thầy Tiến sĩ Phạm Ngọc Thành - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc cơ sở II tặng hoa cho Ban chấp hành, Ban kiêm tra Hội sinh viên trường khóa VII (2023 - 2025)" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36480/ULSA3.jpg" style="height:375px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ/c Nguyễn Tất To&agrave;n - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; chủ tịch Thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; thầy Tiến sĩ Phạm Ngọc Th&agrave;nh - B&iacute; thư Đảng ủy, Gi&aacute;m&nbsp; đốc cơ sở II tặng hoa cho Ban chấp h&agrave;nh, Ban ki&ecirc;m tra Hội sinh vi&ecirc;n trường kh&oacute;a VII (2023 - 2025)</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Hội Sinh vi&ecirc;n trường đ&atilde; tổ chức x&eacute;t chọn v&agrave; tuy&ecirc;n dương 48 sinh vi&ecirc;n đạt danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; cấp trường, 62 sinh vi&ecirc;n đạt danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; cấp Li&ecirc;n Chi v&agrave; 67 sinh vi&ecirc;n đạt danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; cấp Chi hội. Nhiều cơ sở Hội trực thuộc quan t&acirc;m đến việc tạo m&ocirc;i trường gi&uacute;p sinh vi&ecirc;n r&egrave;n luyện đạt c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; của danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo;. Trong nhiệm kỳ 2022 &ndash; 2023, đ&atilde; c&oacute; 34 hoạt động giới thiệu v&agrave; hỗ trợ hầu hết c&aacute;c sinh vi&ecirc;n trong việc tiếp cận, phấn đấu đạt danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; c&aacute;c cấp. Hội Sinh vi&ecirc;n trường chỉ đạo điểm Chi hội l&agrave; 02 Chi hội DD19NL1, Đ19BH điển h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu trong phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo;, nh&acirc;n rộng phương thức triển khai phong tr&agrave;o ph&ugrave; hợp với đặc th&ugrave; sinh vi&ecirc;n từng trường, khối ng&agrave;nh đ&agrave;o tạo. Kết quả, đ&atilde; c&oacute; gần 3000</span><strong> </strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">sinh vi&ecirc;n đăng k&yacute; phấn đấu đạt danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo;.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="Đảng ủy, Ban Thường vụ Đoàn trường tặng hoa chúc mừng Đại hội" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36480/ULSA2.jpg" style="height:375px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đảng ủy, Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường tặng hoa ch&uacute;c mừng Đại hội</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trong giai đoạn 2022 &ndash; 2023, Hội Sinh vi&ecirc;n trường lu&ocirc;n cập nhật kịp thời th&ocirc;ng tin v&agrave; triển khai rộng r&atilde;i đến to&agrave;n thể Hội vi&ecirc;n, Sinh vi&ecirc;n trường c&aacute;c khoản vay ưu đ&atilde;i cũng như c&aacute;c học bổng, nguồn hỗ trợ trong v&agrave; ngo&agrave;i Nh&agrave; trường như: Học bổng Tiếp sức đến trường, Học bổng d&agrave;nh cho d&acirc;n tộc thiểu số, .... Ngo&agrave;i ra Li&ecirc;n Chi hội c&aacute;c khoa cũng c&oacute; những phần học bổng hỗ trợ ri&ecirc;ng cho sinh vi&ecirc;n đơn vị m&igrave;nh.</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> </span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đặt b&agrave;n giới thiệu ph&ograve;ng trọ, ph&ograve;ng K&yacute; t&uacute;c x&aacute; cho sinh vi&ecirc;n năm nhất khi nhập học. Tổ chức th&agrave;nh lập đội h&igrave;nh &ldquo;Tiếp sức tới trường&rdquo; hỗ trợ đưa đ&oacute;n t&acirc;n sinh vi&ecirc;n v&agrave; gia đ&igrave;nh đến c&aacute;c ph&ograve;ng trọ uy t&iacute;n, chất lượng với gi&aacute; cả hợp l&yacute;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="margin-right:1pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại đại hội, thầy Tiến sĩ Phạm Ngọc Th&agrave;nh &ndash; B&iacute; thư Đảng ủy bộ phận, Gi&aacute;m đốc cơ sở II mong rằng </span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ - đội - nh&oacute;m cấp trường phải c&oacute; th&ecirc;m những m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p mới để bảo đảm việc tham gia sinh hoạt tại c&acirc;u lạc bộ kh&ocirc;ng ảnh hưởng đến th&agrave;nh t&iacute;ch học tập c&aacute; nh&acirc;n của hội vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n.</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> </span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tổ chức thường xuy&ecirc;n c&aacute;c cuộc điều tra, khảo s&aacute;t sinh vi&ecirc;n để c&oacute; đ&aacute;nh gi&aacute; kh&aacute;ch quan về thực trạng, nhu cầu sinh vi&ecirc;n qua từng giai đoạn. Từ đ&oacute; c&oacute; những điều chỉnh hoạt động ph&ugrave; hợp. Tiếp tục đổi mới hệ thống đ&aacute;nh gi&aacute; chất lượng hoạt động của cơ sở Hội theo hướng ch&uacute; trọng hiệu quả hoạt động thực tiễn, khuyến kh&iacute;ch t&iacute;nh s&aacute;ng tạo của cơ sở Hội ph&ugrave; hợp với điều kiện đặc th&ugrave; của đơn vị v&agrave; định hướng chung của Hội Sinh vi&ecirc;n trường</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="margin-right:1pt; text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="Trong năm học vừa qua, Hội Sinh viên trường đã tăng cường hoạt động giáo dục truyền thống &quot;uống nước nhớ nguồn&quot; được đông đảo cán bộ Hội, Hội viên, sinh viên tham gia hưởng ứng" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36480/ULSA4.jpg" style="height:603px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="margin-right:1pt; text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong nhiệm kỳ&nbsp;vừa qua, Hội Sinh vi&ecirc;n trường đ&atilde; tăng cường hoạt động gi&aacute;o dục truyền thống &quot;uống nước nhớ nguồn&quot; được đ&ocirc;ng đảo c&aacute;n bộ Hội, Hội vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n tham gia hưởng ứng</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="margin-right:1pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đại hội cũng nhất tr&iacute; hiệp thương 15 đồng ch&iacute; tham gia Ban chấp h&agrave;nh, Ban kiểm tra Hội Sinh vi&ecirc;n trường nhiệm kỳ VII (2023 &ndash; 2025). Đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Uy&ecirc;n Như - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường đắc cử T&acirc;n Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Trường, 2 ph&oacute; chủ tịch l&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Ngọc Ch&acirc;u c&ugrave;ng đồng ch&iacute; Hồ Minh Phương. Đại hội cũng thống nhất danh s&aacute;ch đo&agrave;n đại biểu tham dự đại hội Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh kh&oacute;a VII (2023 &ndash; 2025)</span></span></span></p> <div style="text-align: center;"><img alt="Đồng chí Nguyễn Ngọc Uyên Như - Tân chủ tịch Hội Sinh viên trường cùng tập thể Ban chấp hành, ban kiểm tra Hội Sinh viên trường khóa VII phát biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36480/ULSA1.jpg" style="height:375px; width:600px" /></div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Uy&ecirc;n Như - T&acirc;n chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n trường c&ugrave;ng tập thể Ban chấp h&agrave;nh, ban kiểm tra Hội Sinh vi&ecirc;n trường kh&oacute;a VII ph&aacute;t biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội</span></span></em></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">KIM PHỤNG</span></strong></span></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;