Chi đoàn 12, Đoàn bệnh viện Hùng Vương tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 9, tháng 10 với Chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; đầy tự h&agrave;o của những ng&agrave;y m&ugrave;a thu lịch sử, s&aacute;ng ng&agrave;y 28/9/2023, tại Kh&ocirc;ng gian văn ho&aacute; Hồ Ch&iacute; Minh bệnh viện H&ugrave;ng Vương, Chi đo&agrave;n 12 &ndash; Đo&agrave;n cơ sở bệnh viện H&ugrave;ng Vương tổ chức sinh hoạt chủ điểm với Chủ đề &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u Tổ quốc t&ocirc;i&rdquo; với nhiều hoạt động &yacute; nghĩa, s&aacute;ng tạo.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự chương t&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thu&yacute; Hằng - C&aacute;n bộ Văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Mai Thư - C&aacute;n bộ Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Trần Đức Kh&aacute;nh - Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Đo&agrave;n Sở Y Tế Tp.HCM, đồng ch&iacute; L&ecirc; Thị Thảo Nguy&ecirc;n &ndash; UVBTV Đo&agrave;n Sở Y Tế, B&iacute; thư Đo&agrave;n bệnh viện, v&agrave; đồng ch&iacute; Lục Bội Ngọc &ndash; UVBTV Đo&agrave;n bệnh viện.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Các đại biểu khách mời và các bạn Đoàn viên Thanh niên tham gia sinh hoạt chủ điểm" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36493/19.DSC03087.jpg" style="height:600px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đại biểu kh&aacute;ch mời v&agrave; c&aacute;c bạn Đo&agrave;n vi&ecirc;n Thanh ni&ecirc;n tham gia sinh hoạt chủ điểm</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dưới sự chỉ đạo của BTV Đo&agrave;n bệnh viện, Chi đo&agrave;n 12 đ&atilde; tổ chức một buổi sinh hoạt chủ điểm cho th&aacute;ng 9 v&agrave; th&aacute;ng 10, với chủ đề &quot;T&ocirc;i y&ecirc;u Tổ quốc t&ocirc;i.&quot; Buổi sinh hoạt đ&atilde; tổ chức t&igrave;m hiểu về cuộc đời v&agrave; c&aacute;ch mạng của B&aacute;c Hồ tại Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh, c&ugrave;ng việc t&igrave;m hiểu Nghị quyết số 98/2023/QH15 ng&agrave;y 24/6/2023 của Quốc hội về th&iacute; điểm một số cơ chế v&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.<br /> Trong buổi sinh hoạt, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n của Chi đo&agrave;n 12 đ&atilde; được trải nghiệm, t&igrave;m hiểu về Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; lắng nghe những ghi &acirc;m c&acirc;u chuyện cuộc đời của B&aacute;c từ ch&iacute;nh c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n trong Chi đo&agrave;n. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n cũng tham gia tr&ograve; chơi đố vui li&ecirc;n quan đến kiến thức lịch sử v&agrave; nhận được nhiều phần qu&agrave; hấp dẫn.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Các bạn đoàn viên theo dõi về cuộc đời sự nghiệp cách mạng của Bác" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36493/7.DSC03053.jpg" style="height:375px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n theo d&otilde;i về cuộc đời sự nghiệp c&aacute;ch mạng của B&aacute;c</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Các bạn đoàn viên háo hức tham gia tìm hiểu về chủ đề sinh hoạt trên nền tảng trực tuyến" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36493/15.DSC03072.jpg" style="height:600px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n h&aacute;o hức tham gia t&igrave;m hiểu về chủ đề sinh hoạt tr&ecirc;n nền tảng trực tuyến</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt, đồng ch&iacute; L&ecirc; Thị Thảo Nguy&ecirc;n &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n bệnh viện, kh&ocirc;ng khỏi x&uacute;c động khi nghe c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n chia sẻ về t&igrave;nh y&ecirc;u của họ đối với qu&ecirc; hương v&agrave; đất nước. C&ocirc; tin rằng, th&ocirc;ng qua những h&agrave;nh động nhỏ v&agrave; kiến thức đ&uacute;ng đắn về đường lối, ch&iacute;nh s&aacute;ch của Đảng v&agrave; nh&agrave; nước, mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n c&oacute; thể truyền tải v&agrave; lan tỏa t&igrave;nh y&ecirc;u đối với Tổ quốc đến mọi người xung quanh. Đồng ch&iacute; Thảo Nguy&ecirc;n mong muốn rằng với tinh thần đ&oacute;, mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n sẽ đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự ph&aacute;t triển v&agrave; bảo vệ Tổ quốc th&ocirc;ng qua nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt=" Đ/c Nguyễn Thị Thuý Hằng - Cán bộ Văn phòng Thành Đoàn và Đ/c Trần Đức Khánh - Phó bí thư thường trực Đoàn Sở Y Tế Tp.HCM ttrao quà cho các bạn Đoàn viên tham gia xuất sắc tìm hiểu về chủ đề sinh hoạt" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36493/20.DSC03090.jpg" style="height:375px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ/c Nguyễn Thị Thu&yacute; Hằng - C&aacute;n bộ Văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Đ/c Trần Đức Kh&aacute;nh - Ph&oacute; b&iacute; thư thường trực Đo&agrave;n Sở Y Tế Tp.HCM ttrao qu&agrave; cho c&aacute;c bạn Đo&agrave;n vi&ecirc;n tham gia xuất sắc t&igrave;m hiểu về chủ đề sinh hoạt</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chi đo&agrave;n 12 &ndash; Bệnh viện H&ugrave;ng Vương đ&atilde; t&ocirc;n vinh những di sản vĩ đại của chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh th&ocirc;ng qua buổi sinh hoạt chủ điểm đầy bổ &iacute;ch, &yacute; nghĩa. Đồng thời, đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; cơ hội để c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong chi đo&agrave;n được giao lưu, học hỏi kiến thức, n&acirc;ng cao t&iacute;nh chủ động, tự tin, đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh, ph&aacute;t huy những tiềm năng của bản th&acirc;n đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o sự ph&aacute;t triển chung của cơ quan, đơn vị v&agrave; của tổ chức Đo&agrave;n c&aacute;c cấp.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGỌC ĐỨC</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;