Tuyên dương 47 gương “Người con hiếu thảo” năm 2023

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Phong tr&agrave;o &quot;Người con hiếu thảo&quot; do Hội Li&ecirc;n hiệp Phụ nữ Việt Nam Th&agrave;nh phố v&agrave; Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố ph&aacute;t động, tiếp nối truyền thống, lan tỏa một lối sống đẹp trong người d&acirc;n Th&agrave;nh phố.&nbsp;</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">S&aacute;ng 07/10, tại nh&agrave; thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố phối hợp Hội Li&ecirc;n hiệp phụ nữ Th&agrave;nh phố tổ chức chương tr&igrave;nh Tuy&ecirc;n dương Gương &ldquo;Người con hiếu thảo&rdquo; năm 2023.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36504/%E1%BA%A3nh%20t%E1%BB%95ng.jpg" style="height:359px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chương tr&igrave;nh Tuy&ecirc;n dương Gương &ldquo;Người con hiếu thảo&rdquo; năm 2023</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Nhằm thiết thực tổ chức c&aacute;c hoạt động ch&agrave;o mừng kỷ niệm 93 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Hội Li&ecirc;n hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023), kỷ niệm 67 năm Ng&agrave;y truyền thống Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2023) v&agrave; hướng đến ch&agrave;o mừng Đại hội Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam c&aacute;c cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố lần thứ IX v&agrave; Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Nguyễn Hồ Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh; Dương Anh Đức - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch Uỷ ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố; Nguyễn Thị Bạch Mai - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Trưởng Ban Thường trực Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy; Nguyễn Trần Phượng Tr&acirc;n - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Phụ nữ Th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; trong Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Thường vụ Hội Li&ecirc;n Hiệp Phụ nữ Việt Nam Th&agrave;nh phố, Ban Thư k&yacute; Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Thường trực Hội Li&ecirc;n Hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam th&agrave;nh phố Thủ Đức v&agrave; 21 Quận, Huyện,&nbsp; Hội&nbsp;Li&ecirc;n hiệp Phụ nữ Bộ tư lệnh Th&agrave;nh phố, c&aacute;c cơ quan th&ocirc;ng tấn b&aacute;o ch&iacute; v&agrave; đặc biệt l&agrave; 47 gương Người con hiếu thảo cấp Th&agrave;nh phố năm 2023.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Trải qua 28 năm tổ chức, phong tr&agrave;o &ldquo;Người con hiếu thảo&rdquo; được triển khai v&agrave; nh&acirc;n rộng bằng nhiều h&igrave;nh thức phong ph&uacute;, nội dung cụ thể, g&oacute;p sức c&ugrave;ng với gia đ&igrave;nh, nh&agrave; trường, x&atilde; hội gi&aacute;o dục v&agrave; h&igrave;nh th&agrave;nh nh&acirc;n c&aacute;ch sống đẹp của mỗi người trong cộng đồng v&agrave; đ&atilde; trở th&agrave;nh một phong tr&agrave;o quần ch&uacute;ng mang &yacute; nghĩa nh&acirc;n văn s&acirc;u sắc v&agrave; nhận được sự hưởng ứng t&iacute;ch cực, lan tỏa mạnh mẽ, s&acirc;u rộng trong c&aacute;c tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Trong năm 2023, Hội Li&ecirc;n hiệp Phụ nữ - Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam c&aacute;c cấp đ&atilde; tiến h&agrave;nh b&igrave;nh x&eacute;t v&agrave; tuy&ecirc;n dương </span><strong>3.715</strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)"> gương (tăng </span><strong>21,1%</strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)"> về số gương tuy&ecirc;n dương so với năm 2021), trong đ&oacute; </span><strong>3.106</strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)"> gương cấp phường, x&atilde;, thị trấn; </span><strong>562 </strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)">gương cấp Th&agrave;nh phố Thủ Đức, quận, huyện v&agrave; </span><strong>47</strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)"> gương cấp th&agrave;nh phố.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36504/Giao%20l%C6%B0u%202%20g%C6%B0%C6%A1ng%20ti%C3%AAu%20bi%E1%BB%83u.jpg" style="height:408px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Buổi giao lưu trực tiếp 02 gương mặt điển h&igrave;nh &ldquo;Người con hiếu thảo&rdquo;&nbsp;</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Tại chương tr&igrave;nh, Anh Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; b&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố nhấn mạnh: &ldquo;Hiếu thảo v&agrave; phong tr&agrave;o </span><em>&ldquo;Người con hiếu thảo&rdquo;</em><span style="color:rgb(0, 0, 0)"> trong giai đoạn hiện nay kh&ocirc;ng chỉ g&oacute;i gọn, hiểu theo nghĩa hẹp trong việc tuy&ecirc;n dương v&agrave; nh&acirc;n rộng gương hiếu k&iacute;nh, lễ nghĩa với &ocirc;ng, b&agrave;, cha, mẹ; m&agrave; phải hướng đến việc việc gi&aacute;o dục c&aacute;n bộ hội, đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, phụ nữ hướng đến lối sống đẹp nh&acirc;n &aacute;i, sự bao dung, sống c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm với gia đ&igrave;nh v&agrave; x&atilde; hội; l&agrave; việc tập trung c&aacute;c giải ph&aacute;p hỗ trợ hoạt động gương Người con hiếu thảo c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn với phương ch&acirc;m </span><em>&ldquo;tất cả gương Người con hiếu thảo phải lu&ocirc;n được hỗ trợ, quan t&acirc;m, vươn l&ecirc;n trong cuộc sống&rdquo;,&nbsp; </em><span style="color:rgb(0, 0, 0)">l&agrave; việc thực hiện tốt chức năng gi&aacute;m s&aacute;t, nghi&ecirc;m khắc l&ecirc;n &aacute;n những h&agrave;nh vi đối xử kh&ocirc;ng tốt với c&aacute;c bậc cha mẹ đến c&aacute;c cơ quan thẩm quyền, để kh&ocirc;ng c&oacute; bất kỳ sự việc đ&aacute;ng tiếc n&agrave;o xảy ra tr&ecirc;n địa b&agrave;n&rdquo;.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36504/Anh%20H%E1%BA%A3i%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u.jpg" style="height:394px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Anh Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; b&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Mỗi điển h&igrave;nh được tuy&ecirc;n dương c&oacute; một ho&agrave;n cảnh kh&aacute;c nhau, thế nhưng c&aacute;c bạn đều c&oacute; điểm chung l&agrave; t&igrave;nh y&ecirc;u thương, tinh thần tr&aacute;ch nhiệm, vẫn lu&ocirc;n khắc phục kh&oacute; khăn, vươn l&ecirc;n trong cuộc sống. T&ugrave;y v&agrave;o ho&agrave;n cảnh, mỗi người lại thể hiện l&ograve;ng hiếu thảo theo những c&aacute;ch kh&aacute;c nhau, v&agrave; c&oacute; một số người đ&atilde; khiến người xung quanh hết sức ngưỡng mộ v&igrave; sự tận tụy v&agrave; y&ecirc;u thương hiếm c&oacute; của m&igrave;nh mặc cho cuộc sống của họ gặp mu&ocirc;n v&agrave;n kh&oacute; khăn như l&agrave; chị Nguyễn Thị B&eacute; Tư - Chi hội Ph&oacute; Phụ nữ khu phố 4, ki&ecirc;m Tổ trưởng Tổ d&acirc;n phố lu&ocirc;n chấp h&agrave;nh tốt chủ trương của Đảng, ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước. Bản th&acirc;n chị l&agrave; một gương điển h&igrave;nh trong c&ocirc;ng t&aacute;c hoạt động của Hội v&agrave; của ch&iacute;nh quyền, được hội vi&ecirc;n phụ nữ y&ecirc;u mến v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n trong tổ t&iacute;n nhiệm, mỗi nhiệm kỳ chị đều được nh&acirc;n d&acirc;n trong tổ bầu l&agrave;m Tổ trưởng tổ d&acirc;n phố để gi&uacute;p đỡ nh&acirc;n d&acirc;n khi c&oacute; nhu cầu, c&ocirc;ng việc chị l&agrave;m đến nay đ&atilde; hơn 10 năm, sự gắn b&oacute; đ&oacute; đ&atilde; tạo động lực cho chị tham gia t&iacute;ch cực v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c của Hội phụ nữ phường v&agrave; của khu phố. Trong giai đoạn dịch Covid b&ugrave;ng ph&aacute;t, chị c&ugrave;ng chồng kh&ocirc;ng quản kh&oacute; khăn, nguy hiểm hỗ trợ cung cấp nhu yếu phẩm, đem lương thực ph&aacute;t cho từng hộ d&acirc;n, đem b&igrave;nh oxy cho những người hiện đang thở oxy v&igrave; nhiễm bệnh, l&aacute;i xe chở thực phẩm đi khắp phường để cung cấp cho những hộ kh&oacute; khăn nhất, cũng ch&iacute;nh v&igrave; thế m&agrave; chồng chị nhiễm bệnh rồi qua đời kh&ocirc;ng l&acirc;u sau đ&oacute;. Sau khi chồng mất đi trong đại dịch Bản th&acirc;n chị một m&igrave;nh gồng g&aacute;nh, vừa l&agrave;m việc, kinh doanh để kiếm th&ecirc;m thu nhập, ổn định cuộc sống gia đ&igrave;nh, vừa nu&ocirc;i dạy 03 người con, trong đ&oacute; c&oacute; 02 b&eacute; trong độ tuổi ăn học, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; chị cũng trực tiếp chăm s&oacute;c, lo ăn uống, tắm rửa, phụng dưỡng mẹ chồng gi&agrave; yếu.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Cũng trong tại buổi lễ đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Bạch Mai - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Trưởng ban Thường trực Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy ph&aacute;t biểu tuy&ecirc;n dương c&aacute;c điển h&igrave;nh &ldquo;Người con hiếu thảo&rdquo; với nhiều c&acirc;u chuyện về l&ograve;ng hiếu thảo v&agrave; ghi nhận, biểu dương c&aacute;c kết quả m&agrave; phong tr&agrave;o &ldquo;Người con hiếu thảo&rdquo; đ&atilde; đạt được trong suốt thời gian vừa qua.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36504/l%C3%A3nh%20%C4%91%E1%BA%A1o%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u.jpg" style="height:386px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Bạch Mai - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Trưởng ban Thường trực Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy ph&aacute;t biểu tuy&ecirc;n dương c&aacute;c điển h&igrave;nh &ldquo;Người con hiếu thảo&rdquo;</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">V&agrave; kết quả đạt được từ phong tr&agrave;o &ldquo;Người con hiếu thảo&rdquo; trong 28 năm qua, để phong tr&agrave;o ng&agrave;y c&agrave;ng lan tỏa s&acirc;u rộng trong c&aacute;c tầng lớp Nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố trong thời gian tới, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Bạch Mai đ&atilde; c&oacute; những đề nghị:</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Một l&agrave;, cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong triển khai thực hiện phong tr&agrave;o &ldquo;Người con hiếu thảo&rdquo; bằng nhiều h&igrave;nh thức, nội dung, c&aacute;ch l&agrave;m phong ph&uacute;, ph&ugrave; hợp, đi s&acirc;u v&agrave;o từng địa phương, từng người d&acirc;n để phong tr&agrave;o ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển rộng khắp.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Hai l&agrave;, Kh&ocirc;ng chỉ dừng lại ở việc tuy&ecirc;n dương, biểu dương điển h&igrave;nh theo định kỳ h&agrave;ng năm m&agrave; hai tổ chức Hội cần quan t&acirc;m kịp thời ph&aacute;t hiện, tuy&ecirc;n dương nh&acirc;n rộng đối với c&aacute;c điển h&igrave;nh con ch&aacute;u hiếu thảo với những th&agrave;nh t&iacute;ch ti&ecirc;u biểu đột xuất, qua đ&oacute; động vi&ecirc;n, khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c gương điển h&igrave;nh vượt qua kh&oacute; khăn, nỗ lực vươn l&ecirc;n trong cuộc sống.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Ba l&agrave;, bằng nhiều h&igrave;nh thức, giải ph&aacute;p cụ thể để đẩy mạnh hơn nữa c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền, vận động c&aacute;c tầng lớp Nh&acirc;n d&acirc;n c&ugrave;ng tham gia thực hiện phong tr&agrave;o &ldquo;Người con hiếu thảo&rdquo; nhằm n&acirc;ng cao nhận thức, đề cao gi&aacute; trị truyền thống tốt đẹp về l&ograve;ng hiếu thảo của người Việt Nam, qua đ&oacute; định hướng v&agrave; gi&aacute;o dục lối sống đẹp trong cộng đồng d&acirc;n cư, đặc biệt l&agrave; thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Bốn l&agrave;, hai đơn vị cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, c&oacute; những hoạt động g&oacute;p phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW về x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển văn h&oacute;a, con người Việt Nam đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu ph&aacute;t triển bền vững đất nước v&agrave; Bộ ti&ecirc;u ch&iacute; x&acirc;y dựng gia đ&igrave;nh hạnh ph&uacute;c tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Qua nhiều năm tổ chức, phong tr&agrave;o Người con hiếu thảo đ&atilde; được ph&aacute;t động đến từng khu phố, x&oacute;m ấp tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, h&ograve;a c&ugrave;ng hơi thở cuộc sống. Từ đ&oacute; đ&atilde; ph&aacute;t hiện, vinh danh gương người con hiếu thảo ở khắp nơi v&agrave; phong tr&agrave;o đ&atilde; thật sự lan tỏa rộng khắp.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36504/tuy%C3%AAn%20d%C6%B0%C6%A1ng.jpg" style="height:403px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Tuy&ecirc;n dương Gương &ldquo;Người con hiếu thảo&rdquo;</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>B&Iacute;CH THẢO</strong></span></span></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng ngày 24-02, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố phối hợp với Ban an toàn giao thông Thành phố và nhãn hàng Toyota Việt Nam tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hoá giao thông” năm 2024 với chủ đề “Ứng dụng chuyển đổi số vào tuyên truyền văn hoá giao thông”

Agile Việt Nam
;