Lộ diện 72 Thủ lĩnh tham gia Chung kết Hội thi Bí thư Đoàn giỏi Toàn quốc năm 2023

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Tối 13/10, 72 th&iacute; sinh tranh t&agrave;i tại V&ograve;ng Chung kết Hội thi B&iacute; thư Đo&agrave;n giỏi To&agrave;n quốc năm 2023 đ&atilde; c&oacute; mặt tại Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng (Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh) tham gia chương tr&igrave;nh gặp gỡ, họp mặt.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36510/DSC09558.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:11px"><em>C&aacute;c thi sinh bốc thăm thứ tự v&ograve;ng thi</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Hội thi B&iacute; thư Đo&agrave;n giỏi to&agrave;n quốc lần thứ I năm 2023 với mục đ&iacute;ch n&acirc;ng cao chất lượng c&aacute;n bộ Đo&agrave;n cơ sở. Hội thi sẽ tạo s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch để c&aacute;n bộ Đo&agrave;n cơ sở thể hiện sự hiểu biết, năng lực của bản th&acirc;n, g&oacute;p phần đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ B&iacute; thư Đo&agrave;n th&ocirc;ng qua c&aacute;c v&ograve;ng thi. Từ đ&oacute; ph&aacute;t hiện, t&ocirc;n vinh, biểu dương c&aacute;c B&iacute; thư Đo&agrave;n&nbsp;xuất sắc, ti&ecirc;u biểu; n&acirc;ng cao chất lượng đội ngũ B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu của c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36510/DSC09275.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:11px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; B&ugrave;i Minh Tuấn ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại chương tr&igrave;nh gặp gỡ th&iacute; sinh, đồng ch&iacute; B&ugrave;i Minh Tuấn - Uỷ vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đo&agrave;n đ&atilde; c&oacute; ph&aacute;t biểu ch&uacute;c mừng, động vi&ecirc;n c&aacute;c th&iacute; sinh. Đồng thời Ban Tổ chức Hội thi đ&atilde; triển khai c&aacute;c hoạt động, nội dung thi sẽ diễn ra tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trong 02 ng&agrave;y 14 v&agrave; 15/10.&nbsp;</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36510/DSC09561.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:11px"><em>C&aacute;c th&iacute; sinh trao đổi ph&acirc;n chia nhiệm vụ cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong nh&oacute;m</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">V&ograve;ng chung kết với 72 th&iacute; sinh xuất sắc sẽ trải qua phần thi C&ocirc;ng nghệ, Trải nghiệm để chọn ra 20 th&iacute; sinh c&oacute; tổng điểm cao nhất để tiếp tục tham gia phần thi Đối kh&aacute;ng s&acirc;n khấu (gồm 3 phần thi: th&ocirc;ng th&aacute;i, nhạy b&eacute;n v&agrave; bản lĩnh). Nội dung c&aacute;c phần thi tập trung kiểm tra kiến thức về c&aacute;c chủ trương lớn của &ETH;ảng, Nh&agrave; nước về thanh thiếu nhi; Nghị quyết &ETH;ại hội đại biểu to&agrave;n quốc &ETH;o&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; kiến thức ch&iacute;nh trị, kinh tế, x&atilde; hội; kỹ năng, nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c d&agrave;nh cho c&aacute;n bộ &ETH;o&agrave;n cấp cơ sở, c&aacute;c phong tr&agrave;o, kế hoạch, chương tr&igrave;nh, cuộc vận động lớn của &ETH;o&agrave;n qua c&aacute;c thời kỳ.&nbsp;</span></span></span></p> <div style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong>Trung Nguy&ecirc;n</strong></span></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng ngày 24-02, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố phối hợp với Ban an toàn giao thông Thành phố và nhãn hàng Toyota Việt Nam tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hoá giao thông” năm 2024 với chủ đề “Ứng dụng chuyển đổi số vào tuyên truyền văn hoá giao thông”

Agile Việt Nam
;