Hội Thảo Khoa Học: “Thúc Đẩy Nghiên Cứu Khoa Học Trong Sinh Viên, Nâng Tầm Giải Thưởng Sinh Viên Nghiên Cứu Euréka ” tại TP.Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ng&agrave;y 12/10/2023, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n, ĐHQG-HCM, Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; phối hợp với Đại học Quốc gia Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Hội thảo Khoa học &quot;Th&uacute;c đẩy nghi&ecirc;n cứu khoa học trong sinh vi&ecirc;n, n&acirc;ng tầm Giải thưởng Sinh vi&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu khoa học &ndash; Eur&eacute;ka&rdquo; nh&acirc;n dịp ch&agrave;o mừng kỷ niệm 25 năm tổ chức Giải thưởng.</strong><br /> <br /> Với mong muốn mở ra cơ hội để c&aacute;c đơn vị gi&aacute;o dục, c&aacute;c nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu c&ugrave;ng sinh vi&ecirc;n giao lưu, chia sẻ quan điểm v&agrave; đưa ra c&aacute;c giải ph&aacute;p g&oacute;p phần th&uacute;c đẩy phong tr&agrave;o nghi&ecirc;n cứu khoa học trong sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường Đại học, Học viện, Cao đẳng. Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp Đại học Quốc gia Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Hội thảo Khoa học &ldquo;Th&uacute;c đẩy nghi&ecirc;n cứu khoa học trong sinh vi&ecirc;n, n&acirc;ng tầm Giải thưởng Sinh vi&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu khoa học - Eur&eacute;ka&rdquo;. Đơn vị thường trực Ban tổ chức l&agrave; Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ. Hội thảo được sự đồng h&agrave;nh, phối hợp của Sở Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ TP. Hồ Ch&iacute; Minh, C&acirc;u lạc bộ C&aacute;c nh&agrave; Khoa học Trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Quỹ X&atilde; hội Từ thiện T&acirc;m Nguyện việt, Quỹ Đổi mới S&aacute;ng tạo VinGroup, SIFT Analytics Group Việt Nam, Trường Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn, ĐHQG-HCM v&agrave; được đăng cai tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n, ĐHQG-HCM.</span></span></p> <p style="text-align:center"><br /> <br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Các đồng chí lãnh đạo điều hành phần trao đổi và thảo luận về các giải pháp thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong sinh viên" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36525/Thảo luận giải pháp thúc đẩy hoạt động NCKH.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đồng ch&iacute;&nbsp;l&atilde;nh đạo&nbsp;điều h&agrave;nh phần trao đổi v&agrave; thảo luận về c&aacute;c giải ph&aacute;p th&uacute;c đẩy nghi&ecirc;n cứu khoa học trong sinh vi&ecirc;n</span></span><br /> &nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự Hội thảo c&oacute; đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Th&agrave;nh uỷ vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; Chủ tịch T.Ư Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Đo&agrave;n Kim Th&agrave;nh - Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Eur&eacute;ka v&agrave; sự quan t&acirc;m tham gia của hơn 100 t&aacute;c giả, nh&oacute;m t&aacute;c giả đến từ 37 đơn vị tr&ecirc;n khắp cả nước, với 40 b&agrave;i tham luận.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="PGS.TS. Trần Minh Triết - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM báo cáo tham luận tại Hội thảo" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36525/PGS.TS TRẦN MINH TRIẾT.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">PGS.TS. Trần Minh Triết - Ph&oacute; Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n, ĐHQG-HCM b&aacute;o c&aacute;o tham luận tại Hội thảo</span></span></p> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;B&aacute;o c&aacute;o tham luận tại Hội Thảo, PGS.TS. Trần Minh Triết - Ph&oacute; Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n, ĐHQG-HCM nhấn mạnh:<strong><em> &quot;Ch&uacute;ng ta n&ecirc;n tạo điều kiện cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n, c&aacute;c bạn trẻ c&oacute; cơ hội để&nbsp;giao lưu v&agrave; hội nhập với c&aacute;c cộng đồng nghi&ecirc;n cứu khoa học tr&ecirc;n thế giới. V&igrave; khi đ&oacute; c&aacute;c bạn sẽ c&oacute; thể tiếp cận được nhiều &yacute; tưởng mới v&agrave; tạo ra được những kết nội ph&ugrave; hợp, mở rộng mạng lưới của những hợp t&aacute;c trong v&agrave; ngo&agrave;i nước&quot;</em></strong>.</span></span><br /> &nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="TS. Lê Hoàng Việt Lâm - Trường Đại học An ninh nhân dân báo cáo tham luận tại Hội thảo" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36525/TS, LÊ HOÀNG VIỆT LÂM.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TS. L&ecirc; Ho&agrave;ng Việt L&acirc;m - Trường Đại học An ninh nh&acirc;n d&acirc;n b&aacute;o c&aacute;o tham luận tại Hội thảo</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau thời gian l&agrave;m việc nghi&ecirc;m t&uacute;c v&agrave; hiệu quả, Hội thảo đ&atilde; diễn ra th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp với nhiều chia sẻ bổ &iacute;ch về m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p đẩy mạnh nghi&ecirc;n cứu khoa học trong sinh vi&ecirc;n, g&oacute;p phần n&acirc;ng tầm Giải thưởng Sinh vi&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu khoa học Eur&eacute;ka, đồng thời th&uacute;c đẩy nghi&ecirc;n cứu khoa học của sinh vi&ecirc;n tại c&aacute;c đơn vị trong thời gian tới.</span></span><br /> &nbsp;</p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGỌC ĐỨC<br /> ẢNH: Trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n, ĐHQG-HCM</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;