Ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện TP. Hồ Chí Minh lần thứ 16 năm 2024

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 07-01 tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Khu đ&ocirc; thị ĐHQG-HCM, </strong><strong>Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ ch&iacute; Minh v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Lễ ra qu&acirc;n Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện </strong><strong>lần thứ 16 - năm 2024</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;:</span></span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-size:10.5pt">&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Nguyễn Phạm Duy Trang - B&iacute; thư BCH Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Hồ Hồng Nguy&ecirc;n - UVBTV, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n trường học Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam, Nguyễn Thị Bạch Mai - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Trưởng ban Thường trực Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy, Phan Thị Thanh Phương - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Nguyễn Duy T&acirc;n - Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Nội vụ TP. Hồ Ch&iacute; Minh, PGS.TS Nguyễn Minh T&acirc;m - Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh, c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học - Văn ph&ograve;ng Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam,...</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện lần thứ 16 - năm 2024 g&oacute;p phần đẩy mạnh cuộc vận động &ldquo;Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh - Th&agrave;nh phố t&ocirc;i y&ecirc;u&rdquo;, qua đ&oacute; gi&aacute;o dục truyền thống &ldquo;Uống nước nhớ nguồn&rdquo;, &ldquo;L&aacute; l&agrave;nh đ&ugrave;m l&aacute; r&aacute;ch&rdquo; trong thanh ni&ecirc;n, học sinh, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố; kết nối cộng đồng c&ugrave;ng thực hiện những h&agrave;nh động tốt đẹp, lối sống văn minh, sẻ chia, chăm lo cho c&aacute;c đối tượng đặc th&ugrave;, đối tượng c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt trong dịp Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n Gi&aacute;p Th&igrave;n năm 2024.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36802/Anh%20T%E1%BA%A5t%20To%C3%A0n%20tuy%C3%AAn%20b%E1%BB%91%20Ra%20Qu%C3%A2n.jpg" style="height:398px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đồng ch&iacute; Nguyễn Tất To&agrave;n -&nbsp;</span>Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Chỉ huy trưởng Chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện lần thứ 16 năm 2024 tuy&ecirc;n bố ra qu&acirc;n Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện năm 2024</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36802/Ph%E1%BA%A5t%20c%E1%BB%9D.jpg" style="height:398px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nghi thức phất cờ - tuy&ecirc;n bố ra qu&acirc;n Chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện lần thứ 16 năm 2024</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chương tr&igrave;nh năm 2024 gồm 4 chương tr&igrave;nh trọng điểm: Xu&acirc;n bản sắc - đ&acirc;y l&agrave; chương tr&igrave;nh lần đầu ti&ecirc;n triển khai trong Chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện; Xu&acirc;n sẻ chia; Xu&acirc;n chiến sĩ v&agrave; Tết văn minh. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, hai ng&agrave;y hoạt động cao điểm diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 7/1&nbsp; với nội dung &ldquo;Lễ ra qu&acirc;n Chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện lần thứ 16 - năm 2024 c&ugrave;ng chương tr&igrave;nh &ldquo;Xu&acirc;n bản sắc&rdquo; v&agrave; ng&agrave;y 21-01 với nội dung &ldquo;Ng&agrave;y l&agrave;m việc tốt&rdquo; gắn với c&aacute;c hoạt động an sinh x&atilde; hội, hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện, chăm lo cho trẻ em kh&oacute; khăn, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n kh&oacute; khăn kh&ocirc;ng về qu&ecirc; đ&oacute;n Tết, người v&ocirc; gia cư, cơ nhỡ, người gi&agrave; neo đơn, bệnh nhi&hellip;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Chiến dịch năm nay đề ra hệ thống 8 chỉ ti&ecirc;u với nhiều nội dung, phần việc &yacute; nghĩa như: Thực hiện &iacute;t nhất </span><strong>50 </strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)">g&oacute;c xu&acirc;n &ldquo;G&oacute;c xu&acirc;n tuổi trẻ&rdquo; tại c&aacute;c k&yacute; t&uacute;c x&aacute;, khu lưu tr&uacute; c&ocirc;ng nh&acirc;n, chung cư, điểm sinh hoạt d&acirc;n cư tại khu phố, ấp, c&aacute;c trạm, chốt bi&ecirc;n ph&ograve;ng tr&ecirc;n s&ocirc;ng, tuy&ecirc;n truyền văn h&oacute;a Tết Việt đến thanh thiếu nhi v&agrave; người d&acirc;n Th&agrave;nh phố; tổ chức &iacute;t nhất </span><strong>15 </strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)">&ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh 09/01&rdquo; đến với c&aacute;c địa chỉ đỏ, kh&ocirc;ng gian truyền thống gắn với phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định - TP.&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh, thăm, tặng qu&agrave; ba m&aacute; phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n; tổ chức thăm, tặng qu&agrave; cho </span><strong>15</strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)"> k&yacute; t&uacute;c x&aacute; sinh vi&ecirc;n, </span><strong>51</strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)"> khu lưu tr&uacute; văn h&oacute;a, khu nh&agrave; trọ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n; hỗ trợ kh&aacute;m, tư vấn sức khỏe, ph&aacute;t thuốc miễn ph&iacute; cho </span><strong>3.000</strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)"> người d&acirc;n, thanh thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; tặng qu&agrave; Tết cho </span><strong>2.000</strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)"> bệnh nhi, bệnh nh&acirc;n ngh&egrave;o điều trị tại c&aacute;c bệnh viện; trao tặng </span><strong>10.000 </strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)">b&aacute;nh chưng, b&aacute;nh t&eacute;t; trồng mới &iacute;t nhất </span><strong>2.000</strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)"> c&acirc;y xanh tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố; </span><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Vận động &iacute;t nhất </span><strong>1.500 </strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)">đơn vị m&aacute;u; tổ chức </span><strong>22 </strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)">đội h&igrave;nh trực chốt, điều phối giao th&ocirc;ng tại 22 Quận - Huyện, TP.&nbsp;Thủ Đức; vận động &iacute;t nhất </span><strong>50.000</strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)"> chiến sĩ tham gia Chiến dịch.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Ngo&agrave;i c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u tr&ecirc;n, Ban Chỉ huy Chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện cấp Th&agrave;nh tập trung tham gia thực hiện c&oacute; hiệu quả c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u được x&aacute;c lập theo Kế hoạch&nbsp;của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n về việc tổ chức chăm lo Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n Gi&aacute;p Th&igrave;n năm 2024.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36802/COX_7458.JPG" style="height:398px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Đồng ch&iacute;&nbsp;</span></span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trần Thu H&agrave; -&nbsp;</span><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t biểu tại buổi lễ</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - </span><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh cho rằng: </span><span style="background-color:transparent; color:rgb(5, 5, 5)">Năm 2023 kh&eacute;p lại với nhiều bản sắc, nguồn cảm hứng với Đại hội Đại biểu Hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam c&aacute;c cấp, kỷ niệm 30 năm c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố. Chủ đề 2024 được x&aacute;c lập gắn với kỷ niệm 10 năm Ban B&iacute; thư Trung ương Đảng đồng &yacute; chọn năm 2014 l&agrave; &quot;Năm Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&quot;, 25 năm &quot;Chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&egrave;&quot; được triển khai trong cả nước. T&igrave;nh nguyện đ&atilde; th&ocirc;i th&uacute;c h&agrave;ng triệu bước ch&acirc;n &quot;Đi để chia sẻ - Đi để r&egrave;n luyện - Đi để cống hiến - Đi để trưởng th&agrave;nh&quot;&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(5, 5, 5)">Để khởi động cho hoạt động t&igrave;nh nguyện s&ocirc;i nổi của Đo&agrave;n vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố, Th&agrave;nh Đo&agrave;n - Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện lần thứ 16 - năm 2024 để ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, dấn th&acirc;n, t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố, tạo m&ocirc;i trường để r&egrave;n luyện nh&acirc;n c&aacute;ch, năng lực, kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội v&agrave; hội nhập quốc tế.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(5, 5, 5)">Chiến dịch l&agrave; m&ocirc;i trường tốt để cụ thể ho&aacute; cuộc vận động &quot; Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh - Th&agrave;nh phố t&ocirc;i y&ecirc;u&quot; v&agrave; gi&aacute;o dục c&aacute;i truyền thống tốt đẹp trong thanh ni&ecirc;n, học sinh, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh Phố.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(5, 5, 5)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36802/DV%20L%C3%A2m%20Thanh%20M%E1%BB%B9.jpg" style="height:398px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(5, 5, 5)">Diễn vi&ecirc;n L&acirc;m Thanh Mỹ - Đại sứ Chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện lần thứ 16 năm 2024 phấn khởi c&ugrave;ng c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n tại lễ ra qu&acirc;n</span></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện lần thứ 16 l&agrave; hoạt động nhằm ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VII v&agrave; Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; ch&agrave;o mừng Đại hội, Hội nghị Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam c&aacute;c cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029; kỷ niệm 74 năm ng&agrave;y truyền thống học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (09-01-1950 - 09-01-2024), 93 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930 - 03-02-2024); thiết thực hưởng ứng chủ đề c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi năm 2024 &ldquo;Năm thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo;, tiếp tục ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, dấn th&acirc;n, t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố, tạo m&ocirc;i trường để r&egrave;n luyện nh&acirc;n c&aacute;ch, năng lực, kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội v&agrave; hội nhập quốc tế.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đặc biệt l&agrave; điểm mới trong đối tượng tham gia Chiến dịch l&agrave; việc đẩy mạnh phối hợp với c&aacute;c Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam ở ngo&agrave;i nước th&ocirc;ng tin về Chiến dịch cho cộng đồng du học sinh Th&agrave;nh phố tại nước ngo&agrave;i dự kiến về nước đ&oacute;n Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n được biết, kết nối nhu cầu tham gia c&aacute;c hoạt động của Chiến dịch. Nghi&ecirc;n cứu th&agrave;nh lập đội h&igrave;nh chiến sĩ l&agrave; du học sinh để tập hợp, mời tham gia c&aacute;c hoạt động khi về nước; mời văn nghệ sĩ trẻ, nh&acirc;n vật c&oacute; sức ảnh hưởng đặc biệt l&agrave; sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố l&agrave;m đại sứ của Chiến dịch, tham gia lan tỏa c&aacute;c tr&agrave;o lưu v&agrave; c&aacute;c sản phẩm tuy&ecirc;n truyền gi&aacute; trị, &yacute; nghĩa của c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ngo&agrave;i ra, điểm mới trong việc đăng k&yacute; Chiến sĩ của Chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện lần thứ 16 năm 2024 l&agrave; việc triển khai chiến sĩ </span><strong>đăng k&yacute; trực tuyến th&ocirc;ng qua hệ thống chatbot messenger</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> của Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Chỉ trong </span><strong>06 ng&agrave;y</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> triển khai (từ ng&agrave;y 30-12-2023 đến ng&agrave;y 04-01-2024) đ&atilde; ghi nhận </span><strong>hơn 35.000 người đăng k&yacute;</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> trở th&agrave;nh chiến sĩ của Chiến dịch. B&agrave;i viết triển khai đăng k&yacute; ghi nhận lượt tương t&aacute;c rất cao của thanh ni&ecirc;n, học sinh, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; tiếp cận </span><strong>hơn 450.000 người</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">, </span><strong>hơn 240.000 người</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> tương t&aacute;c, </span><strong>hơn 21.000</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> lượt th&iacute;ch, </span><strong>hơn 78.000</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> b&igrave;nh luận, </span><strong>hơn 46.000</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> lượt chia sẻ.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36802/Sinh%20vi%C3%AAn%201.jpg" style="height:398px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:12px">C&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n đầy phấn khởi trong lễ ra&nbsp;qu&acirc;n&nbsp;</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36802/SINh%20vi%C3%AAn%203.jpg" style="height:398px; width:600px" /></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Chiến dịch diễn ra từ ng&agrave;y 07-01-</span>2024<span style="color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;đến ng&agrave;y 07-02-</span>2024<span style="color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;trải d&agrave;i tr&ecirc;n địa b&agrave;n</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> c&aacute;c quận, huyện v&agrave; Th&agrave;nh phố Thủ Đức; c&aacute;c bệnh viện, viện dưỡng l&atilde;o, m&aacute;i ấm, nh&agrave; mở, c&aacute;c trường chuy&ecirc;n biệt, c&aacute;c cơ sở x&atilde; hội tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh; c&aacute;c k&yacute; t&uacute;c x&aacute; sinh vi&ecirc;n, khu lưu tr&uacute;, khu trọ c&ocirc;ng nh&acirc;n, sinh vi&ecirc;n; C&aacute;c cơ sở cai nghiện ma t&uacute;y thuộc Sở Lao động - Thương binh v&agrave; X&atilde; hội Th&agrave;nh phố v&agrave; Lực lượng Thanh ni&ecirc;n Xung phong Th&agrave;nh phố; X&atilde; đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ v&agrave; c&aacute;c địa phương c&oacute; bi&ecirc;n giới, biển, đảo; c&aacute;c trạm, chốt bi&ecirc;n ph&ograve;ng tr&ecirc;n s&ocirc;ng trực thuộc Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng Th&agrave;nh phố.&nbsp;</span></span></span></p> <div class="content " style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;"> <div class="txtbox-content" style="max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border-width: 2px 2px 2px 10px; border-style: solid; border-color: rgb(159, 34, 78); border-image: initial; background: rgb(255, 238, 244);"> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>N</em></span></span><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>gay sau Lễ ra qu&acirc;n Chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện lần thứ 16 năm 2024, từ cấp Th&agrave;nh đến cấp cơ sở sẽ tổ chức c&aacute;c hoạt động &ldquo;Xu&acirc;n bản sắc&rdquo; ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, ph&aacute;t động hưởng ứng chủ đề năm 2024 &ldquo;Năm Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo; trong cả ng&agrave;y 07/01/2024 gắn với cao điểm c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục truyền thống phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam, c&aacute;c &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh 9/1&rdquo;, &ldquo;Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh - Th&agrave;nh phố t&ocirc;i y&ecirc;u&rdquo;, &ldquo;S&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n - con s&ocirc;ng của Th&agrave;nh phố t&ocirc;i&rdquo;, c&aacute;c hoạt động thăm hỏi, chăm lo ba m&aacute; phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n,&hellip; tổ chức c&aacute;c hoạt động trồng c&acirc;y xanh, ph&aacute;t động thực hiện tr&agrave;o lưu &ldquo;Xu&acirc;n bẳn sắc&rdquo; tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội.&nbsp;</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Một số hoạt động cấp Th&agrave;nh sẽ được tổ chức tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Thủ Đức với c&aacute;c hoạt động như: trồng c&acirc;y xanh tại th&agrave;nh phố Thủ Đức, trải nghiệm &ldquo;Tết Việt: - Triển l&atilde;m trang phục c&aacute;c d&acirc;n tộc Việt Nam; Khu vực chụp ảnh Ng&agrave;y Tết Việt, Hoạt động &ldquo;Qu&agrave; Xu&acirc;n cho em&rdquo;, phối hợp với C&ocirc;ng ty Cổ phần Sữa Quốc tế IDP tổ chức c&aacute;c gian h&agrave;ng tr&ograve; chơi, tương t&aacute;c với chủ đề &ldquo;Tết vui khi l&agrave;m người m&igrave;nh thương vui&rdquo;, tổ chức c&aacute;c gian h&agrave;ng tr&ograve; chơi d&acirc;n gian, giới thiệu văn h&oacute;a Tết đến sinh vi&ecirc;n quốc tế đang học tập tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh, chương tr&igrave;nh tầm so&aacute;t sức khỏe cho học sinh, sinh vi&ecirc;n; chương tr&igrave;nh tư vấn sức khỏe dịp Tết với chủ đề &ldquo;Gen Z với sức khỏe ăn uống - đừng xem l&agrave; chuyện nhỏ&rdquo;,...</em></span></span></p> </div> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tin: B&Iacute;CH THẢO - Ảnh: ĐỨC DUY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;