32 tác phẩm xuất sắc đạt giải thưởng Ngòi bút Trẻ 2023

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 09-01, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh tổng kết v&agrave; trao giải thưởng Ng&ograve;i B&uacute;t Trẻ cho 32 t&aacute;c phẩm b&aacute;o ch&iacute; ti&ecirc;u biểu viết về c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n - Hội - Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố năm 2023.</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36808/NBT08308.jpg" style="width:500px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Mạnh Cường Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy v&agrave; đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trao giải A đến c&aacute;c t&aacute;c giả, nh&oacute;m t&aacute;c giả đạt Giải thưởng &quot;Ng&ograve;i b&uacute;t trẻ&quot; năm 2023</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Giải thưởng Ng&ograve;i b&uacute;t Trẻ năm 2023 đ&atilde; thu h&uacute;t sự tham gia của đ&ocirc;ng đảo ph&oacute;ng vi&ecirc;n, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n, cộng t&aacute;c vi&ecirc;n tại c&aacute;c cơ quan b&aacute;o ch&iacute; ở 4 loại h&igrave;nh: B&aacute;o in, b&aacute;o điện tử, b&aacute;o n&oacute;i, b&aacute;o h&igrave;nh, với <strong>110 </strong>t&aacute;c phẩm đến từ <strong>16</strong> cơ quan, đơn vị b&aacute;o, đ&agrave;i.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C&aacute;c t&aacute;c phẩm tham gia giải thưởng đều thể hiện r&otilde; n&eacute;t những th&agrave;nh tựu của tuổi trẻ th&agrave;nh phố đ&atilde; đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đảng, Nghị quyết Đo&agrave;n c&aacute;c cấp, phản &aacute;nh được những giải ph&aacute;p,s&aacute;ng tạo, c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu của tuổi trẻ th&agrave;nh phố trong gắn liền với chủ đề &ldquo;Năm chuyển đổi số c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n&rdquo;. Ngo&agrave;i ra c&aacute;c t&aacute;c phẩm đ&atilde; khẳng định vai tr&ograve; của thanh ni&ecirc;n trong c&aacute;c lĩnh vực học tập, nghi&ecirc;n cứu khoa học, chuyển đổi số, lao động s&aacute;ng tạo, chăm lo đời sống an sinh x&atilde; hội,...</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Qua qu&aacute; tr&igrave;nh b&igrave;nh x&eacute;t từ c&aacute;c chuy&ecirc;n gia v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng b&igrave;nh x&eacute;t Giải thưởng Ng&ograve;i b&uacute;t trẻ, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; quyết định trao tặng Giải thưởng cho <strong>32</strong> t&aacute;c phẩm của <strong>13</strong> nh&oacute;m t&aacute;c giả v&agrave; <strong>19</strong> t&aacute;c giả c&aacute; nh&acirc;n ở 4 loại h&igrave;nh B&aacute;o in, B&aacute;o điện tử, B&aacute;o h&igrave;nh, B&aacute;o n&oacute;i.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trong đ&oacute; <strong>6</strong> giải A thuộc về c&aacute;c t&aacute;c phẩm: &ldquo;Người trẻ c&oacute; sợ tr&aacute;ch nhiệm?&rdquo; (B&aacute;o Tuổi trẻ), &ldquo;30 năm: TP Hồ Ch&iacute; Minh kết nối h&agrave;ng triệu tr&aacute;i tim t&igrave;nh nguyện&rdquo; (B&aacute;o Tuổi trẻ), &ldquo;Tự h&agrave;o Việt Nam trong tr&aacute;i tim người trẻ&rdquo; (B&aacute;o Tuổi trẻ), &ldquo;Nhận diện, phản b&aacute;c th&ocirc;ng tin xấu, độc&rdquo; (B&aacute;o Người lao động), &ldquo;Sức trẻ Th&agrave;nh phố B&aacute;c&rdquo; (Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh TP Hồ Ch&iacute; Minh) v&agrave; &ldquo;Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội Tiktok&rdquo; (Đ&agrave;i Tiếng n&oacute;i Nh&acirc;n d&acirc;n TP Hồ Ch&iacute; Minh).</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đồng thời ban tổ chức thực hiện trao <strong>7</strong> giải B, <strong>10</strong> giải C v&agrave; <strong>9</strong> giải khuyến kh&iacute;ch cho c&aacute;c t&aacute;c giả nh&oacute;m t&aacute;c giả đ&atilde; c&oacute; c&aacute;c t&aacute;c phẩm ti&ecirc;u biểu.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Giải thưởng Ng&ograve;i b&uacute;t Trẻ d&agrave;nh cho c&aacute;c t&aacute;c phẩm b&aacute;o ch&iacute; ti&ecirc;u biểu viết về c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n - Hội - Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, được Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh triển khai từ năm 2003. Qua đ&oacute; t&ocirc;n vinh những t&aacute;c giả, t&aacute;c phẩm b&aacute;o ch&iacute; ti&ecirc;u biểu, biểu dương, động vi&ecirc;n c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tập thể ph&oacute;ng vi&ecirc;n, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n, cộng t&aacute;c vi&ecirc;n của c&aacute;c cơ quan b&aacute;o ch&iacute; c&oacute; nhiều gắn b&oacute; v&agrave; g&oacute;p phần lan tỏa những gi&aacute; trị t&iacute;ch cực của c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n - Hội - Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>TRUNG NGUY&Ecirc;N</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;