Khát vọng hòa bình của học sinh, sinh viên Việt Nam trong thời đại mới

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)">S&aacute;ng ng&agrave;y 08/01, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh&nbsp; kỷ niệm 74 năm ng&agrave;y truyền thống học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2024) với chủ đề &quot;Kh&aacute;t vọng h&ograve;a b&igrave;nh&quot;.</span></span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36814/NBT07926.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)"><span style="font-size:11px"><em>C&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; trong c&acirc;u lạc bộ truyền thống Th&agrave;nh đo&agrave;n chụp ảnh lưu niệm c&ugrave;ng c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n</em></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(17, 17, 17)">Những c&aacute;nh chim bồ c&acirc;u trắng l&agrave; đại diện cho kh&aacute;t vọng h&ograve;a b&igrave;nh, độc lập, tự do cất l&ecirc;n trong l&ograve;ng mỗi người, </span><span style="color:rgb(17, 17, 17)">th&ocirc;i th&uacute;c lớp lớp thế hệ học sinh sinh vi&ecirc;n kh&ocirc;ng ngừng ra sức bảo vệ v&agrave; x&acirc;y dựng đất nước.Trải qua h&agrave;ng ngh&igrave;n năm văn hiến. Tinh thần d&acirc;n tộc, lịch sử h&agrave;o h&ugrave;ng, quật cường của cha &ocirc;ng lu&ocirc;n l&agrave; một sức mạnh to lớn, tiềm t&agrave;ng m&agrave; lớp trẻ cần ph&aacute;t huy. Gần một thế kỷ qua, dưới ngọn cờ của Đảng, phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; tổ chức Hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam đ&atilde; c&oacute; những cống hiến xuất sắc v&agrave; trưởng th&agrave;nh vượt bậc qua những thời kỳ lịch sử c&aacute;ch mạng, l&agrave; niềm tự h&agrave;o của thế hệ học sinh, sinh vi&ecirc;n ng&agrave;y nay.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36814/NBT07612.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(17, 17, 17)"><span style="font-size:11px"><em>Li&ecirc;n kh&uacute;c Một Thời Tuổi Trẻ</em></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(17, 17, 17)">Từ Phong tr&agrave;o &ldquo;H&aacute;t cho đồng b&agrave;o t&ocirc;i nghe&rdquo; lớp lớp sinh vi&ecirc;n đ&atilde; c&ugrave;ng nhau đứng l&ecirc;n đấu tranh chống lại đế quốc Mỹ tr&ecirc;n c&aacute;c đ&ocirc; thị miền Nam th&ocirc;ng qua h&igrave;nh thức văn h&oacute;a nghệ thuật.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36814/DSC01322.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(17, 17, 17)"><span style="font-size:11px"><em>C&ocirc; Trương Mỹ Lệ chia sẽ tại chương tr&igrave;nh</em></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(17, 17, 17)">L&agrave; một trong những người sinh vi&ecirc;n đứng l&ecirc;n đấu tranh trong phong tr&agrave;o &ldquo;H&aacute;t cho đồng b&agrave;o t&ocirc;i nghe&rdquo; c&ocirc; Trương Mỹ Lệ nguy&ecirc;n Quyền B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n, Ph&oacute; chủ nhiệm thường trực CLB truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n chia sẻ từ truyền thống học sinh, sinh vi&ecirc;n tới c&aacute;c giai đoạn sau n&agrave;y khi m&agrave; l&agrave;m c&aacute;ch mạng, l&agrave;m kh&aacute;ng chiến ch&uacute;ng t&ocirc;i đều rất tự h&agrave;o bởi v&igrave; khi đ&oacute; nếu nhắc đến thanh ni&ecirc;n nhắc đến học sinh, sinh vi&ecirc;n kh&ocirc;ng chỉ nhắc tới một c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o m&agrave; c&ograve;n nhắc đến nhiều thế hệ, tầng lớp nh&acirc;n của d&acirc;n tộc Việt Nam ta.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36814/NBT07703.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(17, 17, 17)"><span style="font-size:11px">Bạn Nguyễn Thị Uy&ecirc;n chia sẻ&nbsp;cảm x&uacute;c của m&igrave;nh</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(17, 17, 17)">Ch&uacute;ng ta đ&atilde; được nghe rất nhiều về tinh thần y&ecirc;u nước được thể hiện bằng nhiều h&agrave;nh động dấn th&acirc;n, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh.Đ&oacute; l&agrave; những kh&aacute;t vọng h&ograve;a b&igrave;nh trong học sinh, sinh vi&ecirc;n Việt Nam thời kh&aacute;ng chiến. Ở thời b&igrave;nh kh&aacute;t vọng của học sinh sinh vi&ecirc;n đ&atilde; được bạn Nguyễn Thị Uy&ecirc;n sinh vi&ecirc;n trường Đại học Khoa học x&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn, ĐHQG-HCM chia sẻ ch&uacute;ng con cảm gi&aacute;c rất l&agrave; tự h&agrave;o rất l&agrave; biết ơn những sự cống hiến của c&aacute;c c&ocirc;, c&aacute;c ch&uacute;, của thế hệ cha &ocirc;ng ng&agrave;y xưa để h&ocirc;m nay đ&acirc;y ch&uacute;ng con được sống trong h&ograve;a b&igrave;nh được thể hiện những kh&aacute;t khao mong muốn của m&igrave;nh. Từ đ&oacute; g&oacute;p phần ph&aacute;t triển qu&ecirc; hương đất nước v&agrave; từ đ&oacute; lan tỏa được tinh thần của sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố gắn với phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n 5 tốt từ đ&oacute; đưa đất nước ta đi l&ecirc;n s&aacute;nh vai với bạn b&egrave; quốc tế.</span></span></span></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-4, tại phòng họp C6 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20, 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.

Agile Việt Nam
;