Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh Phan Thị Thanh Phương làm bí thư Quận ủy Phú Nhuận

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chị Phan Thị Thanh Phương - b&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;- nhận nhiệm vụ b&iacute; thư Quận ủy Ph&uacute; Nhuận từ ng&agrave;y 14-1.</span></strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36817/1%20(3).jpg" style="height:334px; width:500px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">B&iacute; thư </span></span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Th&agrave;nh ủy </span>TP. Hồ Ch&iacute; Minh<span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> Nguyễn Văn N&ecirc;n (b&ecirc;n tr&aacute;i) trao quyết định v&agrave; Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Nguyễn Phước Lộc (b&ecirc;n phải) tặng hoa t&acirc;n B&iacute; thư Quận ủy Ph&uacute; Nhuận Phan Thị Thanh Phương </span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">- Ảnh: Q.ĐỊNH</span></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">B&iacute; thư Th&agrave;nh ủ</span></span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">y </span><span style="font-size:14px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh<span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> Nguyễn Văn N&ecirc;n đ&atilde; trao quyết định của Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy điều động, ph&acirc;n c&ocirc;ng B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n </span></span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> Phan Thị Thanh Phương tham gia ban chấp h&agrave;nh, ban thường vụ v&agrave; chỉ định giữ chức b&iacute; thư Quận ủy Ph&uacute; Nhuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Như vậy, sau khi B&iacute; thư Quận ủy Ph&uacute; Nhuận Phạm Hồng Sơn được bổ nhiệm l&agrave;m ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh ủy </span></span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phan Thị Thanh Phương l&agrave; người kế nhiệm.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Nguyễn Văn N&ecirc;n đ&aacute;nh gi&aacute; cao qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c của b&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n qua nhiều giai đoạn. &Ocirc;ng cho biết Th&agrave;nh ủy </span></span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> thống nhất cao việc điều động, chỉ định chị Thanh Phương l&agrave;m b&iacute; thư Quận ủy Ph&uacute; Nhuận.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&Ocirc;ng N&ecirc;n đề nghị l&atilde;nh đạo quận Ph&uacute; Nhuận đ&oacute;n nhận v&agrave; hỗ trợ s&acirc;u s&aacute;t để t&acirc;n b&iacute; thư Quận ủy ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ sắp tới trong vai tr&ograve; mới.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&quot;Cần thể hiện tốt sự gương mẫu, vai tr&ograve; người đứng đầu, l&agrave; trung t&acirc;m đo&agrave;n kết để l&atilde;nh đạo c&ocirc;ng t&aacute;c, điều h&agrave;nh v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ của Đảng bộ quận đ&atilde; x&aacute;c định&quot; - &ocirc;ng N&ecirc;n căn dặn t&acirc;n B&iacute; thư Quận ủy Ph&uacute; Nhuận Phan Thị Thanh Phương.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Nhận nhiệm vụ, chị Phan Thị Thanh Phương cảm ơn sự t&iacute;n nhiệm v&agrave; ph&acirc;n c&ocirc;ng của l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh ủy </span></span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chị Phương cũng cảm ơn ban thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; s&aacute;t c&aacute;nh, hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c thời gian qua. Chị n&oacute;i đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; giai đoạn gi&uacute;p chị t&iacute;ch lũy nhiều b&agrave;i học, kinh nghiệm cho qu&aacute; tr&igrave;nh điều h&agrave;nh v&agrave; c&oacute; thể vận dụng v&agrave;o c&ocirc;ng việc sắp tới.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&quot;T&ocirc;i sẽ tiếp tục, kế thừa kết quả, th&agrave;nh t&iacute;ch đ&atilde; đạt được của quận v&agrave; xin hứa sẽ tiếp cận nhanh c&ocirc;ng việc với tinh thần cầu thị, lắng nghe, đồng thuận cao với ban chấp h&agrave;nh, ban thường vụ Quận ủy để ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c mục ti&ecirc;u đề ra đến cuối nhiệm kỳ&quot; - chị Thanh Phương ph&aacute;t biểu.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36817/1%20(2).jpg" style="height:351px; width:500px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ban thườ</span></span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">ng vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n </span>TP. Hồ Ch&iacute; Minh<span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> tặng hoa ch&uacute;c m</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">ừng t&acirc;n B&iacute; thư Quận ủy Ph&uacute; Nhuận Phan Thị Thanh Phương - Ảnh: Q.ĐỊNH</span></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chị Thanh Phương sinh năm 1984, qu&ecirc; Quảng Nam, l&agrave; thạc sĩ khoa học ch&iacute;nh trị, cử nh&acirc;n sinh học, cử nh&acirc;n ch&iacute;nh trị v&agrave; tr&igrave;nh độ cao cấp l&yacute; luận ch&iacute;nh trị.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chị Phương l&agrave; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, hiện đang l&agrave;m đại biểu Quốc hội kh&oacute;a XV thuộc Đo&agrave;n đại biểu Quốc hội </span></span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">, ủy vi&ecirc;n Ban thường vụ Trung ương Đo&agrave;n.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trước khi chuyển c&ocirc;ng t&aacute;c về Th&agrave;nh Đo&agrave;n </span></span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">, chị Thanh Phương từng l&agrave;m b&iacute; thư Đo&agrave;n Trường đại học Khoa học tự nhi&ecirc;n (Đại học Quốc gia </span></span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">).</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại Th&agrave;nh Đo&agrave;n, chị Thanh Phương c&ocirc;ng t&aacute;c tại nhiều ban với nhiều vị tr&iacute;, nhiệm vụ kh&aacute;c nhau trước khi được bầu l&agrave;m ph&oacute; b&iacute; thư, rồi b&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n </span></span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chị cũng được ghi nhận l&agrave; nữ chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam </span></span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> đầu ti&ecirc;n kể từ khi tổ chức Hội Sinh vi&ecirc;n được th&agrave;nh lập tại </span></span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> đến nay.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36817/1%20(1).jpg" style="height:1662px; width:500px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:11px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif">Đồ họa: NGỌC TH&Agrave;NH</span></span></em></p> <div style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nguồn: B&aacute;o Tuổi Trẻ</strong></span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Người đăng: TRUNG NGUY&Ecirc;N</strong></span></span></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-4, tại phòng họp C6 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20, 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.

Agile Việt Nam
;