Tuyên dương 307 cá nhân và 5 tập thể đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" TP. Hồ Chí Minh năm 2023

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi c&aacute;c hoạt động ch&agrave;o mừng 74 năm Ng&agrave;y Truyền thống Học sinh &ndash; Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (09/01/1950 &ndash; 09/01/2024), s&aacute;ng ng&agrave;y 14-1, tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n Tượng đ&agrave;i Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Chương tr&igrave;nh d&acirc;ng hoa, b&aacute;o c&ocirc;ng Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; tuy&ecirc;n dương &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo;, &ldquo;Tập thể Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2023 c&oacute; c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tập thể sinh vi&ecirc;n.</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36818/IMG_2371.jpg" style="width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo c&ugrave;ng c&aacute;c gương c&aacute; nh&acirc;n, tập thể được tuy&ecirc;n dương &quot;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&quot; TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2023</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Đức Nguy&ecirc;n &ndash; Ph&oacute; Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Trung ương Đo&agrave;n, Ủy vi&ecirc;n Ban Thư k&yacute; Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam; đồng ch&iacute; Nguyễn Mạnh Cường &ndash; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Dương Anh Đức &ndash; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch UBND TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương &ndash; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh,...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại Chương tr&igrave;nh, c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo c&ugrave;ng c&aacute;c gương sinh vi&ecirc;n được tuy&ecirc;n dương đến d&acirc;ng hoa v&agrave; b&aacute;o c&ocirc;ng Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n Tượng đ&agrave;i Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&ldquo;Trong suốt chặng đường lịch sử đầy tự h&agrave;o của d&acirc;n tộc, c&aacute;c thế hệ học sinh Việt Nam n&oacute;i chung v&agrave; Th&agrave;nh phố n&oacute;i ri&ecirc;ng, lu&ocirc;n ghi nhớ, khắc s&acirc;u những t&igrave;nh cảm, niềm tin v&agrave; sự kỳ vọng của B&aacute;c đối với c&aacute;c thế hệ sinh vi&ecirc;n&rdquo;. Đồng ch&iacute; Nguyễn Kh&aacute;nh T&ugrave;ng &ndash; Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh thay mặt c&aacute;c gương sinh vi&ecirc;n được tuy&ecirc;n dương b&aacute;o c&ocirc;ng trước Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh thể hiện niềm tự h&agrave;o, những t&igrave;nh cảm đặc biệt, sức trẻ, tri thức của mỗi sinh vi&ecirc;n đối với sự ph&aacute;t triển phồn vinh của Th&agrave;nh phố, của đất nước. Đồng thời khắc ghi lời dạy s&acirc;u sắc v&agrave; sự kỳ vọng của B&aacute;c đối với c&aacute;c lớp thế hệ sinh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36818/IMG_2119.jpg" style="height:600px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Kh&aacute;nh T&ugrave;ng b&aacute;o c&ocirc;ng trước Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại Chương tr&igrave;nh, đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh gửi lời ch&uacute;c mừng tr&acirc;n trọng nhất v&agrave; sự kỳ vọng đến c&aacute;c gương Sinh vi&ecirc;n 5 tốt, Tập thể Sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp Trung ương v&agrave; cấp Th&agrave;nh phố năm 2023.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&ldquo;Đ&acirc;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; kết quả của qu&aacute; tr&igrave;nh phấn đấu bền bỉ, nổ lực r&egrave;n luyện của mỗi bản th&acirc;n c&aacute;c bạn m&agrave; b&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&ograve;n c&oacute; sự chăm lo, vun đắp thường xuy&ecirc;n của gia đ&igrave;nh, nh&agrave; trường, th&agrave;nh phố v&agrave; x&atilde; hội&rdquo;. Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36818/IMG_2182.jpg" style="height:600px; width:600px" />Đ</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh, Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh trao 46 gương đạt danh hiệu Sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp Trung ương, 307 gương đạt danh hiệu Sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp Th&agrave;nh phố v&agrave; 5 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp Th&agrave;nh phố. Trong đ&oacute; c&oacute; 05 tập thể v&agrave; 62 &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; cấp Trung ương, 31 sinh vi&ecirc;n đạt danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; TP. Hồ Ch&iacute; Minh 02 năm li&ecirc;n tục được Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố ghi nhận v&agrave; khen thưởng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36818/IMG_2221.jpg" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Tuy&ecirc;n dương 46 gương &quot;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&quot; cấp Trung ương năm 2023</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36818/IMG_2228.jpg" style="width:600px" />T</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>uy&ecirc;n dương 05 Tập thể Sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp Th&agrave;nh phố năm 2023</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36818/IMG_2235.jpg" style="width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Tuy&ecirc;n dương 307 gương Sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp Th&agrave;nh phố năm 2023</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36818/IMG_2353.jpg" style="height:338px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Tuy&ecirc;n dương c&aacute;c gương đạt danh hiệu&nbsp;&quot;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&quot; TP. Hồ Ch&iacute; Minh 02 năm li&ecirc;n tục</em></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:12px"><em>&nbsp;</em></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>CHẤN HẢI</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-4, tại phòng họp C6 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20, 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.

Agile Việt Nam
;