Quận Gò Vấp: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp Phường điểm nhiệm kỳ 2024 – 2029

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs x126k92a" style="margin: 0px; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 21/01/2024, tại Hội trường UBND Phường 6 đ&atilde; diễn ra Đại hội đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n (LHTN) Việt Nam Phường 6 (Quận G&ograve; Vấp) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đ&acirc;y l&agrave; Đại hội Hội LHTN Việt Nam điểm của Hội LHTN Việt Nam quận G&ograve; Vấp. Đại hội điểm được ph&aacute;t s&oacute;ng trực tiếp tr&ecirc;n fanpage &quot;Tuổi trẻ G&ograve; Vấp&quot; để hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n quận c&ugrave;ng theo d&otilde;i.</span></span></strong></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: center;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36823/10%20lanh%20dao%20chuc%20mung.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></strong></div> </div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Đại hội đ&atilde; thực hiện nhiều nội dung, phần việc quan trọng với sự tham dự của 60 đại biểu ch&iacute;nh thức đại diện cho &yacute; ch&iacute; v&agrave; nguyện vọng của hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Phường 6. Đại hội nh&igrave;n nhận, đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Phường lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024, với nhiều kết quả nổi bật trong triển khai, thực hiện phong tr&agrave;o &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u Tổ quốc t&ocirc;i&rdquo; với nhiều chương tr&igrave;nh, hoạt động thiết thực, &yacute; nghĩa đối với thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Phường, c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc mang đậm n&eacute;t dấu ấn của thanh ni&ecirc;n, mở rộng mặt trận đo&agrave;n kết, tập hợp rộng r&atilde;i thanh ni&ecirc;n, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển Phường 6 n&oacute;i ri&ecirc;ng, quận G&ograve; Vấp n&oacute;i chung.</span></span></div> </div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội đ&atilde; th&ocirc;ng qua phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2024 - 2029 với nhiều nội dung đ&aacute;p ứng được nhu cầu, nguyện vọng của thanh ni&ecirc;n gắn với việc triển khai, thực hiện phong tr&agrave;o &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u Tổ quốc t&ocirc;i&rdquo; với nhiều giải ph&aacute;p, c&aacute;ch l&agrave;m cụ thể, ph&ugrave; hợp, ph&aacute;t huy hiệu quả c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m trong tổ chức hoạt động trang bị kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội cho thanh ni&ecirc;n; hỗ trợ, gi&uacute;p đỡ thanh ni&ecirc;n trong lập th&acirc;n, lập nghiệp, tiếp cận c&ocirc;ng nghệ số, chuyển đổi số&hellip;</span></span></div> </div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội đ&atilde; tiến h&agrave;nh th&ocirc;ng qua đề &aacute;n nh&acirc;n sự v&agrave; hiệp thương Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Phường 6 kh&oacute;a IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 15 anh, chị. Đại hội cũng đ&atilde; th&ocirc;ng qua đề &aacute;n nh&acirc;n sự v&agrave; hiệp thương bầu cử chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Phường 6 kh&oacute;a IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 trực tiếp tại Đại hội, anh Nguyễn Trọng Quốc Bảo t&aacute;i đắc cử chức danh Chủ tịch kh&oacute;a IV.</span></span></div> </div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Đại hội, ngay sau khi th&ocirc;ng qua Nghị quyết, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Phường 6 kh&oacute;a IV đ&atilde; tr&igrave;nh b&agrave;y chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động thực hiện Nghị quyết Đại hội v&agrave; thực hiện nhiều nội dung &yacute; nghĩa, thiết thực g&oacute;p phần thực hiện Nghị quyết Đại hội.</span></span></div> </div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve; color: rgb(5, 5, 5);"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; font-size: 15px; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, trong khu&ocirc;n khổ Đại hội đ&atilde; tặng giấy khen của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam quận cho 07 tập thể, c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; Giấy khen UBND Phường cho 09 tập thể v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n đạt th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n. Đồng thời tặng 12 phần qu&agrave; Tết cho hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n d&acirc;n tộc, t&ocirc;n gi&aacute;o kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường.</span></span></div> <div dir="auto" style="text-align: right;"><span style="font-size:14px">HO&Agrave;NG TRINH</span></div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-4, tại phòng họp C6 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20, 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.

Agile Việt Nam
;