Đội hình Ngòi bút trẻ: Chăm chút từng tác phẩm để 'chạm đến cảm xúc' bạn trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tối 23-01, Đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện Ng&ograve;i b&uacute;t trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức&nbsp;Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 v&agrave; triển khai phương hướng, nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c năm 2024.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36844/NBT03435.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Đăng Khoa trao giấy chứng nhận cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n của đội h&igrave;nh</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Năm 2023 đ&aacute;nh dấu 17 năm th&agrave;nh lập C&acirc;u lạc bộ Th&ocirc;ng t&iacute;n vi&ecirc;n Th&agrave;nh Đo&agrave;n - tiền th&acirc;n của Đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện Ng&ograve;i b&uacute;t trẻ hiện nay, đồng thời l&agrave; cột mốc kỷ niệm 30 năm c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với nhiệm vụ thực hiện c&aacute;c tuyến b&agrave;i th&ocirc;ng tin, tuy&ecirc;n truyền về c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n đến đ&ocirc;ng đảo c&ocirc;ng ch&uacute;ng, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n của Đội h&igrave;nh đ&atilde; sẵn s&agrave;ng xung phong t&aacute;c nghiệp ở nhiều địa b&agrave;n kh&aacute;c nhau, từ nội th&agrave;nh đến ngoại th&agrave;nh, c&aacute;c mặt trận t&igrave;nh nguyện, hừng hực tinh thần nhiệt huyết v&agrave; đam m&ecirc; b&aacute;o ch&iacute;, được trau chuốt tinh tế trong từng c&acirc;u chữ, h&igrave;nh ảnh.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong năm 2023, Đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện Ng&ograve;i b&uacute;t trẻ đ&atilde; thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng nhiều tuyến b&agrave;i &yacute; nghĩa, gi&aacute; trị tr&ecirc;n trang th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n, như: c&aacute;c hoạt động thực hiện chủ đề &ldquo;Năm Chuyển đổi số hoạt động của Đo&agrave;n&rdquo;, c&aacute;c hoạt động trong Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n, c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2023, Chương tr&igrave;nh Chủ tịch nước gặp gỡ, biểu dương c&aacute;c thế hệ chiến sĩ t&igrave;nh nguyện, gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i ti&ecirc;u biểu nh&acirc;n kỷ niệm 30 năm c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh (1994 - 2023); tham gia t&aacute;c nghiệp Đại hội đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Festival thanh ni&ecirc;n ASEAN - Nhật Bản 2023 c&ugrave;ng c&aacute;c hoạt động của Đo&agrave;n - Hội - Đội Th&agrave;nh phố trong năm&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36844/HNNBT-1.jpg" style="height:367px; width:550px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:10px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn Đăng Khoa&nbsp;</span>&nbsp;- Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o - Đối ngoại Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại Hội nghị</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36844/HNNBT-2.jpg" style="height:367px; width:550px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Ch&acirc;u Tiến Lộc - C&aacute;n bộ Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o - Đối ngoại Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Phụ tr&aacute;ch Đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện Ng&ograve;i b&uacute;t trẻ tổng kết hoạt động trong năm 2023</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Đăng Khoa - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o - Đối ngoại Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh biểu dương những kết quả của đội h&igrave;nh trong năm 2023 v&agrave; đề nghị th&agrave;nh vi&ecirc;n Đội h&igrave;nh cần thực hiện một đề t&agrave;i khảo s&aacute;t về thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố, thực hiện c&aacute;c sản phẩm b&aacute;o ch&iacute; theo h&igrave;nh thức mới, kh&ocirc;ng giới hạn phạm vi t&aacute;c nghiệp ở cấp th&agrave;nh m&agrave; c&ograve;n xuống hỗ trợ, tiếp sức cho cơ sở, thường xuy&ecirc;n tổ chức sinh hoạt ch&iacute;nh trị n&acirc;ng cao nghiệp vụ cho th&agrave;nh vi&ecirc;n, tăng t&iacute;nh tranh luận trong sinh hoạt đội hằng tuần v&agrave; cũng như kh&ocirc;ng sợ&nbsp;mạo hiểm để tạo ra gi&aacute; trị mới.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36844/HNNBT-3.jpg" style="height:367px; width:550px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em>Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Thị Th&ugrave;y Trang - Giảng vi&ecirc;n Trường ĐH Cảnh s&aacute;t Nh&acirc;n d&acirc;n, Th&agrave;nh vi&ecirc;n đội h&igrave;nh đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36844/HNNBT-4.jpg" style="height:367px; width:550px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em>Đồng ch&iacute; L&ecirc; Quang Thạch Anh&nbsp;- Sinh vi&ecirc;n Học viện C&aacute;n bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Th&agrave;nh vi&ecirc;n đội h&igrave;nh đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36844/HNNBT-5.jpg" style="height:367px; width:550px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em>Đồng ch&iacute; Phan Nguyễn Quỳnh Như - Sinh vi&ecirc;n Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Th&agrave;nh vi&ecirc;n đội h&igrave;nh đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36844/HNNBT-6.jpg" style="height:367px; width:550px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em>Đồng ch&iacute;&nbsp; Đỗ Thị Thanh Tr&uacute;c -&nbsp;Cộng t&aacute;c vi&ecirc;n Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o - Đối ngoại Th&agrave;nh Đo&agrave;n,&nbsp;Th&agrave;nh vi&ecirc;n đội h&igrave;nh&nbsp;đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, th&agrave;nh vi&ecirc;n Đội h&igrave;nh lu&ocirc;n kh&ocirc;ng ngừng trau dồi, củng cố nền tảng tư tưởng ch&iacute;nh trị, c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&aacute;p luật của Đảng, Nh&agrave; nước, năng động trong việc học tập, r&egrave;n luyện, hội nhập: thực hiện khảo s&aacute;t v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; &ldquo;Vai tr&ograve; của c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; đối với sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường Đại học tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;, tham gia Ng&agrave;y hội T&igrave;nh nguyện Quốc gia năm 2023 tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh, tham gia viết b&agrave;i chủ đề chủ đề &ldquo;Cơ chế vượt trội - Động lực bứt ph&aacute;&rdquo;, t&igrave;m hiểu về Nghị quyết 98/2023/QH15 ng&agrave;y 24/6/2023 của Quốc hội về th&iacute; điểm một số cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; ph&aacute;t triển TP. Hồ Ch&iacute; Minh&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n chủ động tham gia v&agrave; đạt th&agrave;nh t&iacute;ch tốt tại c&aacute;c cuộc thi quy m&ocirc; to&agrave;n th&agrave;nh v&agrave; cả nước: Giải Nhất, Nh&igrave; Hội thi Olympic c&aacute;c m&ocirc;n Khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;Tầm nh&igrave;n xuy&ecirc;n thế kỷ&rdquo; năm 2023 của Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh; Giải khuyến kh&iacute;ch Giải thưởng Ng&ograve;i b&uacute;t trẻ d&agrave;nh cho t&aacute;c phẩm ti&ecirc;u biểu viết về c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố năm 2023; Top 42 cuộc thi ảnh &ldquo;Khoảnh khắc b&aacute;o ch&iacute; 2022&rdquo; của Hội Nh&agrave; b&aacute;o Việt Nam; Top 30 hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, Tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n giỏi năm 2023 chủ đề &ldquo;Người truyền cảm hứng&rdquo; của Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&hellip; </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đội h&igrave;nh c&oacute; ba&nbsp;th&agrave;nh vi&ecirc;n được nhận bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n với th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2023.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36844/NBT03426.jpg" style="height:302px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36844/NBT03446.jpg" style="height:298px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Đăng Khoa trao giấy chứng nhận cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n của đội h&igrave;nh</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36844/NBT03453.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:11px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Đăng Khoa trao qu&agrave; cho 04 th&agrave;nh vi&ecirc;n ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 gồm c&aacute;c bạn:&nbsp;Đỗ Thị Thanh Tr&uacute;c, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Đinh Vĩnh Thuận, Hồ V&otilde; Trung Nguy&ecirc;n.&nbsp;</span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36844/NBT03459.jpg" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em>Biểu dương nh&oacute;m t&aacute;c Nguyễn Ngọc B&iacute;ch Thảo v&agrave; Trương Văn Ho&agrave;i Khanh với b&agrave;i viết &ldquo;Vai tr&ograve; của b&aacute;o ch&iacute; trong Nghị quyết số 98/2023/QH15 ng&agrave;y 24/6/2023 của Quốc hội về th&iacute; điểm cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; ph&aacute;t triển TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong năm 2024, th&agrave;nh vi&ecirc;n Đội h&igrave;nh sẽ chăm ch&uacute;t từng t&aacute;c phẩm để chạm đến tr&aacute;i tim bạn trẻ,&nbsp;tập trung tuy&ecirc;n truyền về chủ đề &ldquo;Năm Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo;, c&aacute;c hoạt động trong Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n, c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đại hội Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c TP. Hồ Ch&iacute;&nbsp; Minh lần thứ VIII, năm 2024, Đại hội, Hội nghị Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam c&aacute;c cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng thời thực hiện 04 chỉ ti&ecirc;u trọng t&acirc;m: (1) Hằng qu&yacute; c&oacute; 100 tin, b&agrave;i đăng tr&ecirc;n Trang tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n; (2) Thực hiện 104 b&agrave;i viết về tấm gương thanh ni&ecirc;n học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh hoặc tin tốt, chuyện đẹp tr&ecirc;n Trang th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n; (3) Tổ chức &iacute;t nhất 03 chuy&ecirc;n đề tập huấn n&acirc;ng cao nghiệp vụ b&aacute;o ch&iacute; cho th&agrave;nh vi&ecirc;n Đội h&igrave;nh; (4) Thực hiện 01 đề t&agrave;i khảo s&aacute;t &ldquo;Phong tr&agrave;o Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh: Chất x&uacute;c t&aacute;c cho biến đổi x&atilde; hội&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tin: THU HƯƠNG<br /> Ảnh: TRUNG NGUY&Ecirc;N</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-4, tại phòng họp C6 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20, 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.

Agile Việt Nam
;