Trao tặng quà và mang sân chơi ngoại ngữ đến huyện ngoại thành

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Ng&agrave;y 04-02,&nbsp;Chi đo&agrave;n X&acirc;y dựng Đo&agrave;n 2, Chi đo&agrave;n Phong tr&agrave;o 1 (Li&ecirc;n chi đo&agrave;n Khối Phong tr&agrave;o, Đo&agrave;n Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n),&nbsp;Đo&agrave;n x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n v&agrave; Chi đo&agrave;n Cơ quan Đảng - Đo&agrave;n thể huyện Nh&agrave; B&egrave; đ&atilde; tổ chức Chương tr&igrave;nh Chăm lo thiếu nhi v&agrave; S&acirc;n chơi ngoại ngữ &quot;Đ&oacute;n xu&acirc;n vui Tết - C&ugrave;ng học điều hay&quot; tại Nh&agrave; Thiếu nhi huyện Nh&agrave; B&egrave;.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Chương tr&igrave;nh l&agrave; hoạt động trong khu&ocirc;n khổ Chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện năm 2024 với mong muốn&nbsp;g&oacute;p phần cho c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; một m&ugrave;a Tết vui tươi, hạnh ph&uacute;c đồng thời tạo m&ocirc;i trường r&egrave;n luyện v&agrave; ph&aacute;t triển khả năng giao tiếp tiếng, mở rộng tầm hiểu biết văn h&oacute;a v&agrave; khơi gợi đam m&ecirc; học tập ng&ocirc;n ngữ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Dịp n&agrave;y, Ban Tổ chức chương tr&igrave;nh đ&atilde; trao tặng 20 phần qu&agrave; cho c&aacute;c em thiếu nhi huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh vượt kh&oacute;, học giỏi, 02 phần qu&agrave; cho con của gi&aacute;o vi&ecirc;n Tổng phụ tr&aacute;ch Đội, 10 phần qu&agrave; cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36850/1.jpg" style="height:371px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Đăng Khoa - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o - Đối ngoại Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Chi bộ X&acirc;y dựng Đo&agrave;n 2 v&agrave; đồng ch&iacute; Ch&acirc;u Tiến Lộc - Ph&oacute; B&iacute; thư Chi bộ X&acirc;y dựng Đo&agrave;n 2 trao tặng qu&agrave; cho c&aacute;c em thiếu nhi vượt kh&oacute;, học giỏi</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36850/2.jpg" style="height:391px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Ph&ugrave;ng Tiến Khoa - B&iacute; thư Chi đo&agrave;n X&acirc;y dựng Đo&agrave;n 2 v&agrave; đồng ch&iacute; Trần Thanh Vẹn - Ph&oacute; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Phong tr&agrave;o 1 trao tặng qu&agrave; cho c&aacute;c em thiếu nhi vượt kh&oacute;, học giỏi</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36850/3.jpg" style="height:390px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; L&ecirc; Đức Đạt - UVBCH, Ph&oacute; Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o - Đối ngoại Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chi ủy vi&ecirc;n X&acirc;y dựng Đo&agrave;n 2, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thanh Hằng - B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave; v&agrave; đồng ch&iacute; Phạm Minh T&acirc;m - Ph&oacute; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave; trao phần qu&agrave; cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36850/6.jpg" style="height:540px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Đăng Khoa - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o -&nbsp;Đối ngoại Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Chi bộ X&acirc;y dựng Đo&agrave;n 2&nbsp;trao tặng qu&agrave; cho con của gi&aacute;o vi&ecirc;n Tổng phụ tr&aacute;ch Đội</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ngay sau phần trao qu&agrave; l&agrave; s&acirc;n chơi ngoại ngữ &quot;Đ&oacute;n xu&acirc;n vui Tết - C&ugrave;ng học điều hay&quot; của&nbsp;Đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện C&ocirc;ng t&aacute;c quốc tế thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh Đo&agrave;n, thu h&uacute;t hơn 100 bạnhọc sinh, thiếu nhi tham gia.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36850/7.jpg" style="height:382px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36850/9.jpg" style="height:363px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36850/8.jpg" style="height:357px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">C&aacute;c tr&ograve; chơi tương t&aacute;c, hấp dẫn bằng tiếng Anh</span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36850/10.jpg" style="height:333px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Đo&agrave;n vi&ecirc;n tham gia chương tr&igrave;nh</span></em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">H.K</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-4, tại phòng họp C6 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20, 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.

Agile Việt Nam
;