Tuyển thành viên Đội hình tình nguyện Thiết kế trẻ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh năm 2024

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện &ldquo;Thiết kế trẻ&rdquo; l&agrave; đội h&igrave;nh </strong><strong>t&igrave;nh nguyện hiện nay</strong><strong> do Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o - Đối ngoại Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh quản l&yacute; để thực hiện thiết kế c&aacute;c ấn phẩm, sản phẩm tuy&ecirc;n truyền cho c&aacute;c chương tr&igrave;nh, hoạt động do Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố tổ chức.</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36854/1.jpg" style="height:733px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">Thực hiện Chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố năm 2024, nhằm g&oacute;p phần n&acirc;ng cao hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục của Đo&agrave;n - Hội - Đội; đồng thời tạo m&ocirc;i trường r&egrave;n luyện cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh th&ocirc;ng b&aacute;o tuyển th&agrave;nh vi&ecirc;n đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện &ldquo;Thiết kế trẻ&rdquo; năm 2024, cụ thể như sau:</span></span></span></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>1. Đối tượng:</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">- Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đang sinh hoạt tại c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n - Hội trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">- C&aacute;c bạn trẻ y&ecirc;u th&iacute;ch c&ocirc;ng t&aacute;c truyền th&ocirc;ng v&agrave; c&oacute; khả năng thiết kế v&agrave; sử dụng c&aacute;c phần mềm tốt.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">- C&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n, cộng t&aacute;c vi&ecirc;n tại c&aacute;c đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n (nếu c&oacute; nhu cầu).</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">- Ri&ecirc;ng đối với Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Thủ Đức v&agrave; c&aacute;c Quận - Huyện Đo&agrave;n v&agrave; tương đương, Đo&agrave;n cơ sở trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n triển khai th&ocirc;ng tin rộng r&atilde;i đến đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n quan t&acirc;m v&agrave; y&ecirc;u th&iacute;ch c&aacute;c hoạt động thiết kế, truyền th&ocirc;ng. R&agrave; so&aacute;t v&agrave; đề xuất &iacute;t nhất 01 c&aacute;n bộ hoặc cộng t&aacute;c vi&ecirc;n đ&aacute;p ứng c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; để tham gia đội h&igrave;nh.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>2. Nội dung c&ocirc;ng việc:</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">- Tham gia thiết kế c&aacute;c ấn phẩm, chuy&ecirc;n mục, hoạt động, chương tr&igrave;nh do Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố, H&ocirc;i Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố tổ chức.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">- Tham gia trao đổi, l&ecirc;n &yacute; tưởng, ph&aacute;t triển v&agrave; đổi mới phương thức tuy&ecirc;n truyền trong c&aacute;c hoạt động, chương tr&igrave;nh li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">- Kết nối, nghi&ecirc;n cứu nắm bắt những xu thế, kiến thức, c&ocirc;ng nghệ mới &aacute;p dụng v&agrave;o việc thiết kế, đổi mới phương thức tuy&ecirc;n truyền; chia sẻ, hỗ trợ c&aacute;c chuy&ecirc;n mục n&acirc;ng cao năng lực số cho thanh ni&ecirc;n.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>3. Ti&ecirc;u ch&iacute; tuyển chọn:</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">- Ti&ecirc;u ch&iacute; cơ bản: Y&ecirc;u th&iacute;ch c&aacute;c hoat động Đo&agrave;n - Hội - Đội; c&ocirc;ng t&aacute;c truyền th&ocirc;ng, thiết kế, x&acirc;y dựng ấn phẩm. C&oacute; một trong c&aacute;c kỹ năng: Thiết kế, l&ecirc;n kế hoạch truyền th&ocirc;ng, x&acirc;y dựng ấn phẩm, s&aacute;ng tạo nội dung, quản trị truyền th&ocirc;ng.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">- Ti&ecirc;u ch&iacute; ưu ti&ecirc;n: Biết sử dụng một số phần mềm thiết kế như: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Corel Draw, Canva, Figma&hellip; C&oacute; kinh nghiệm trong c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n gi&aacute;o, truyền th&ocirc;ng tại c&aacute;c tổ chức Đo&agrave;n - Hội - Đội; biết thiết kế Motion graphic, animation, thiết kế AR, 3D&hellip;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>4. H&igrave;nh thức đăng k&yacute;:</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">- Đăng k&yacute; hồ sơ dự tuyển trực tuyến theo đường dẫn:</span><em> </em><a href="https://bit.ly/Doihinhthietketre" style="text-decoration-line: none;"><em>https://bit.ly/Doihinhthietketre</em></a><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)"> được đăng tải tr&ecirc;n Trang tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; trang cộng đồng &ldquo;Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;, c&aacute;c trang cộng đồng &ldquo;Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;, &ldquo;Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. HCM&rdquo;, &ldquo;Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; v&agrave; nh&oacute;m cộng đồng &ldquo;Go Volunteer!&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">- Thời gian đăng k&yacute; hạn ch&oacute;t đến</span><strong> ng&agrave;y 20/02/2024</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)"> </span><em>(Thứ ba)</em><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>5. Quyền lợi tham gia đội h&igrave;nh:</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">- Được cấp Giấy chứng nhận t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n sau khi tham gia v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c nhiệm vụ theo chương tr&igrave;nh, kế hoạch c&ocirc;ng t&aacute;c của Đội h&igrave;nh.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">- Được tập huấn c&aacute;c kỹ năng thiết kế trong m&ocirc;i trường Đo&agrave;n - Hội - Đội (V&iacute; dụ: Thiết kế triển l&atilde;m, thiết kế s&aacute;ch, thiết kế OOH, thiết kế s&acirc;n khấu&hellip;); được trau dồi th&ecirc;m c&aacute;c kiến thức về AR, thiết kế 3D, x&acirc;y dựng &yacute; tưởng.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">- Được tạo điều kiện tham gia c&aacute;c lớp tập huấn; n&acirc;ng cao kỹ năng thiết kế do hệ thống Đo&agrave;n - Hội - Đội Th&agrave;nh phố tổ chức.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">- C&oacute; th&ecirc;m c&oacute; cơ hội r&egrave;n luyện kỹ năng thiết kế v&agrave; c&aacute;c kỹ năng truyền th&ocirc;ng phục vụ cho qu&aacute; tr&igrave;nh học tập, nghi&ecirc;n cứu v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c, đặc biệt l&agrave; mảng c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n gi&aacute;o.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">- Được hỗ trợ kinh ph&iacute; khi tham gia thiết kế ấn phẩm c&aacute;c chương tr&igrave;nh, hoạt động, tr&agrave;o lưu, chuy&ecirc;n mục theo quy định.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong>TUẤN DANH</strong></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-4, tại phòng họp C6 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20, 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.

Agile Việt Nam
;