Thăm căn cứ ngày xuân

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ngay từ trước Tết cả th&aacute;ng, nhiều bạn trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đi theo từng đo&agrave;n c&ugrave;ng c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; l&atilde;o th&agrave;nh c&aacute;ch mạng đ&atilde; t&igrave;m về những căn cứ của Đo&agrave;n thời kh&aacute;ng chiến như một gắn kết truyền thống bao năm qua.</span></span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:center">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Về thăm căn cứ cũ, hỏi thăm sức khỏe v&agrave; tặng nhau m&oacute;n qu&agrave; để tỏ l&ograve;ng tri &acirc;n v&agrave; c&agrave;ng th&ecirc;m gắn b&oacute; với những v&ugrave;ng đất &acirc;n t&igrave;nh - Ảnh: TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N</span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Mỗi chuyến đi l&agrave; lời tri &acirc;n b&agrave; con c&aacute;c v&ugrave;ng đất đ&atilde; từng nu&ocirc;i giấu bao thế hệ c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n thời chiến, cũng l&agrave; cơ hội qu&yacute; gi&aacute; để c&aacute;c bạn trẻ t&igrave;m hiểu v&agrave; th&ecirc;m tự h&agrave;o về trang sử lẫy lừng, trưởng th&agrave;nh của tổ chức Đo&agrave;n đi c&ugrave;ng vị thế vững mạnh của Tổ quốc.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36862/a%20(1).jpg" style="height:235px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">K&yacute; ức tuổi thanh xu&acirc;n</span></span></strong></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đi với đo&agrave;n về thăm cứ S&ocirc;ng Sở Thượng (huyện Hồng Ngự, Đồng Th&aacute;p) ngay trước Tết Gi&aacute;p Th&igrave;n 2024 h&ocirc;m ấy c&oacute; b&agrave; Đo&agrave;n Thị Kim C&uacute;c (b&iacute; danh &Uacute;t Hằng). B&agrave; &Uacute;t Hằng từng l&agrave; c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n hoạt động tại căn cứ n&agrave;y giai đoạn 1970 - 1972. B&agrave; n&oacute;i đ&oacute; l&agrave; một thời tuổi trẻ gan dạ, một l&ograve;ng đi theo c&aacute;ch mạng.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">B&agrave; từng bị bắt, bị bỏ t&ugrave;. Ra t&ugrave;, được tổ chức ph&acirc;n c&ocirc;ng, b&agrave; &Uacute;t Hằng trở th&agrave;nh giao li&ecirc;n tại ch&iacute;nh khu căn cứ n&agrave;y. Năm 1973, lực lượng ở đ&acirc;y được r&uacute;t hết v&agrave; phải rất l&acirc;u sau b&agrave; mới c&oacute; dịp trở lại thăm chốn xưa.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Cơ duy&ecirc;n trở lại v&ugrave;ng đất ấy đến với b&agrave; C&uacute;c hồi năm 2000. Khi đ&oacute;, b&agrave; đi theo đội h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện của Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;về hỗ trợ b&agrave; con huyện Hồng Ngự khắc phục hậu quả lũ lụt. Chuyến đi t&igrave;nh cờ m&agrave; hữu duy&ecirc;n ấy đưa b&agrave; đi v&agrave;o đ&uacute;ng v&ugrave;ng đất m&igrave;nh c&ugrave;ng đồng đội từng hoạt động ng&agrave;y trước.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">L&acirc;n la hỏi thăm, b&agrave; C&uacute;c kết nối lại được với nhiều gia đ&igrave;nh từng hỗ trợ c&aacute;ch mạng, hỏi ra được nhiều người đ&atilde; d&agrave;nh cả tuổi trẻ tham gia hoạt động c&ugrave;ng c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n ng&agrave;y ấy m&agrave; nay người c&ograve;n người mất.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Thế l&agrave; đến nay đ&atilde; 24 năm, cứ chuẩn bị đ&oacute;n xu&acirc;n mỗi năm, thể n&agrave;o c&ocirc; giao li&ecirc;n &Uacute;t Hằng năm xưa cũng t&igrave;m về nơi ghi dấu bao kỷ niệm, k&yacute; ức của những ng&agrave;y tuổi trẻ s&ocirc;i nổi b&iacute; mật đi l&agrave;m c&aacute;ch mạng của m&igrave;nh v&agrave; đồng đội.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&quot;Mỗi lần về cứ, được &ocirc;m nhau hỏi thăm sức khỏe đ&atilde; thấy l&ograve;ng ấm &aacute;p kh&oacute; tả. C&oacute; những b&agrave; m&aacute; gi&agrave; yếu nay kh&ocirc;ng c&ograve;n nhưng t&igrave;nh cảm của những người ở lại vẫn thắm thiết, bồi hồi x&uacute;c động lắm&quot; - b&agrave; &Uacute;t Hằng x&uacute;c động.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C&acirc;u chuyện nối tiếp tr&ecirc;n mỗi chuyến xe trong h&agrave;nh tr&igrave;nh về thăm cứ được c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n nhắc lại bao nhi&ecirc;u kỷ niệm của một thời gian kh&oacute; nhưng rất đỗi tự h&agrave;o. Rồi họ nhắc t&ecirc;n từng gia đ&igrave;nh, người d&acirc;n gắn với những c&acirc;u chuyện học giữa rừng, kỷ niệm lội đồng bắt c&aacute; cải thiện bữa ăn. K&yacute; ức &ugrave;a về như mới h&ocirc;m qua!</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Th&ecirc;m niềm tự h&agrave;o trong tim bạn trẻ</span></span></strong></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đi c&ugrave;ng chuyến với c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; l&atilde;o th&agrave;nh c&aacute;ch mạng, bạn Trần Bảo Ngọc - sinh vi&ecirc;n năm nhất Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;- n&oacute;i thấy rất vui v&agrave; tự h&agrave;o v&igrave; kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; cơ hội lần đầu đến miền T&acirc;y m&agrave; c&ograve;n được học về lịch sử của cha &ocirc;ng đi trước một c&aacute;ch trực quan nhất. Ngọc n&oacute;i chưa đến cứ nghĩ đ&oacute; l&agrave; một di t&iacute;ch lịch sử được t&ocirc;n tạo, g&igrave;n giữ.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Nhưng đặt ch&acirc;n đến nơi, bạn đầy bất ngờ v&igrave; căn cứ S&ocirc;ng Sở Thượng l&agrave; cả v&ugrave;ng đất m&agrave; người d&acirc;n Hồng Ngự ng&agrave;y ấy anh dũng, ki&ecirc;n cường đ&atilde; che chở, nu&ocirc;i giấu c&aacute;n bộ của Đo&agrave;n thời kh&aacute;ng chiến, quyết một l&ograve;ng theo Đảng, bảo vệ Tổ quốc.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Mỗi m&oacute;n qu&agrave; được Ngọc c&ugrave;ng c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong đo&agrave;n trao đến b&agrave; con v&agrave; c&aacute;c em nhỏ c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn chỉ như lời tri &acirc;n nhỏ b&eacute; bởi kh&oacute; m&agrave; s&aacute;nh được với c&ocirc;ng sức, sự hy sinh của b&agrave; con nơi đ&acirc;y trong thời khắc đầy kh&oacute;i lửa ấy. Ngọc n&oacute;i chuyến đi để lại nhiều suy nghĩ v&agrave; bạn mong sẽ c&oacute; nhiều hơn những chuyến về nguồn như thế.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&quot;Với m&igrave;nh, đ&acirc;y l&agrave; cơ hội qu&yacute; để tuổi trẻ được gặp gỡ những nh&acirc;n chứng một thời đ&atilde; c&ugrave;ng viết n&ecirc;n trang sử h&agrave;o h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc. Lắng nghe những c&acirc;u chuyện truyền thống c&ograve;n gi&uacute;p khơi l&ecirc;n kh&aacute;t khao chia sẻ, cống hiến trong l&ograve;ng mỗi bạn trẻ c&oacute; mặt trong chuyến đi, m&igrave;nh tin vậy&quot; - Bảo Ngọc b&agrave;y tỏ.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trở về sau h&agrave;nh tr&igrave;nh c&ugrave;ng c&aacute;c bạn trẻ đến thăm cứ tại tỉnh Bến Tre, chị T&ocirc; Phương Thảo - b&iacute; thư Quận đo&agrave;n 4 (TP. Hồ Ch&iacute; Minh) - cho rằng mỗi chuyến đi thăm cứ dịp cuối năm của Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; g&oacute;p phần gi&aacute;o dục truyền thống anh h&ugrave;ng của Đo&agrave;n, gi&uacute;p c&aacute;n bộ Đo&agrave;n c&aacute;c thời kỳ v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&ecirc;m gắn b&oacute;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đồng thời cũng thể hiện t&igrave;nh cảm v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của tuổi trẻ th&agrave;nh phố&nbsp;với c&aacute;c thế hệ đi trước, nhất l&agrave; gi&uacute;p cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, tuổi trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;v&agrave; c&aacute;c địa phương nơi từng đ&oacute;ng căn cứ hiểu về vai tr&ograve; quan trọng của v&ugrave;ng căn cứ của Đo&agrave;n, mối quan hệ gắn b&oacute; m&aacute;u thịt của những gia đ&igrave;nh nơi đ&acirc;y với bao c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n ng&agrave;y ấy đến nay.</span></span></span></p> <div style="text-align: center;"> <div class="content " style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;"> <div class="txtbox-content" style="max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border-width: 2px 2px 2px 10px; border-style: solid; border-color: rgb(159, 34, 78); border-image: initial; background: rgb(255, 238, 244);"> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">B&agrave;i học lịch sử sống động</span></span></strong></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại mỗi cứ đến thăm, nhiều c&ocirc; ch&uacute; th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n kể những c&acirc;u chuyện, k&yacute; ức về một thời hoạt động c&aacute;ch mạng tại mỗi nơi n&agrave;y.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Nguy&ecirc;n ph&oacute; b&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;Phạm Ch&aacute;nh Trực (b&iacute; danh Năm Nghị) - chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n, c&ugrave;ng đi thăm cứ tại B&igrave;nh Dương, Bến Tre - chia sẻ: &quot;Nhờ sự che giấu v&agrave; ủng hộ của b&agrave; con m&agrave; hoạt động của học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n l&uacute;c bấy giờ đ&atilde; g&oacute;p phần v&agrave;o cuộc tranh đấu, g&oacute;p sức chung cho sự nghiệp giải ph&oacute;ng miền Nam&quot;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&Ocirc;ng Năm Nghị n&oacute;i những c&acirc;u chuyện về căn cứ kh&aacute;ng chiến Th&agrave;nh Đo&agrave;n cũng ch&iacute;nh l&agrave; c&acirc;u chuyện về truyền thống c&aacute;ch mạng l&acirc;u đời của cha &ocirc;ng. M&agrave; nếu kh&ocirc;ng c&oacute; sự cưu mang, nu&ocirc;i giấu của c&aacute;c gia đ&igrave;nh th&igrave; bao thế hệ c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n ng&agrave;y ấy kh&oacute; l&ograve;ng tham gia hoạt động c&aacute;ch mạng.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&quot;Hiểu để tr&acirc;n trọng v&agrave; tiếp nối truyền thống tốt đẹp, đ&oacute; l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của thế hệ trẻ h&ocirc;m nay&quot; - &ocirc;ng Năm Nghị gửi gắm.</span></span></span></p> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">NGUỒN: KIM ANH (B&Aacute;O TUỔI TRẺ)</span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:right">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-4, tại phòng họp C6 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20, 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.

Agile Việt Nam
;