Những chàng trai, cô gái sẵn sàng lên đường tòng quân

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>(TTO) Sắp đến ng&agrave;y hội t&ograve;ng qu&acirc;n, những ch&agrave;ng trai, c&ocirc; g&aacute;i tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh (TP.HCM) đang hừng hực kh&iacute; thế t&igrave;nh nguyện l&ecirc;n đường tham gia nghĩa vụ qu&acirc;n sự năm 2024.</strong></span></p> <div style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"> <p style="text-align:center"><a href="https://cdn.tuoitre.vn/471584752817336320/2024/2/24/base64-1708750464190575995963.jpeg" rel="nofollow" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(34, 106, 197); outline: 0px !important;" target="_blank"><img alt=" Bảo Ngọc tiếp nối truyền thống gia đình và mẹ Đào Thị Hường - Ảnh: THANH HIỆP" class="lightbox-content" id="img_685411627848224768" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/1100/471584752817336320/2024/2/24/base64-1708750464190575995963.jpeg" style="box-sizing:border-box; color:transparent; display:inline-block; height:381px; margin:0px auto; max-width:100%; text-rendering:geometricprecision; vertical-align:top; width:572px" title="Tiếp nối truyền thống gia đình, Chị Ngọc (Áo Đoàn Thanh niên, bên trái) được sự ủng hộ, động viên tuyệt đối từ gia đình - Ảnh: THANH HIỆP" /></a></p> <div id="wrapper-inimage-pos-sponsor-0" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"> <div id="in-images" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"> <div id="zone-joqxux31" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"> <div id="share-joqxuxkg" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"> <div id="placement-l3ybbvz3" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"> <div id="banner-joqxux31-l3ybbwme" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px; min-height: 0px; min-width: 0px;"> <div id="slot-1-joqxux31-l3ybbwme" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"> <div id="yomedia-passback-9bc24dc69f294f96b0f2b4c7a7278460-1708791117951" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><em>Bảo Ngọc tiếp nối truyền thống gia đ&igrave;nh v&agrave; mẹ Đ&agrave;o Thị Hường - Ảnh: THANH HIỆP</em></p> <p style="text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mỗi người một suy nghĩ, một mục ti&ecirc;u ri&ecirc;ng, tuy nhi&ecirc;n tất cả đều hướng về nhiệm vụ thi&ecirc;ng li&ecirc;ng với Tổ quốc ph&iacute;a trước. </span></span></p> <p style="text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>T&ograve;ng qu&acirc;n v&igrave; y&ecirc;u m&agrave;u xanh &aacute;o l&iacute;nh của mẹ</strong></span></span></p> <p style="text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sinh ra trong gia đ&igrave;nh truyền thống qu&acirc;n đội, Ho&agrave;ng Bảo Ngọc l&agrave; một trong s&aacute;u c&ocirc;ng d&acirc;n nữ t&igrave;nh nguyện&nbsp;<a class="link-inline-content" href="https://tuoitre.vn/tong-quan.html" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(34, 106, 197); outline: 0px;" title="Tòng quân">t&ograve;ng qu&acirc;n</a>&nbsp;năm 2024 tại TP.HCM. Sau khi vừa ho&agrave;n th&agrave;nh chương tr&igrave;nh đại học tại Học viện C&ocirc;ng nghệ Bưu ch&iacute;nh Viễn th&ocirc;ng, c&ocirc; đ&atilde; xin &yacute; kiến gia đ&igrave;nh v&agrave; viết đơn tự nguyện nhập ngũ để tiếp nối truyền thống gia đ&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi được hỏi l&yacute; do viết đơn t&igrave;nh nguyện tham gia&nbsp;<a class="link-inline-content" href="https://tuoitre.vn/tp-hcm-49-nguoi-tham-gia-nghia-vu-quan-su-nam-2024-co-trinh-do-dai-hoc-cao-dang-trung-cap-20240222100812055.htm" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(34, 106, 197); outline: 0px;" title="nghĩa vụ quân sự">nghĩa vụ qu&acirc;n sự</a>, Bảo Ngọc chia sẻ: &quot;Ngay từ nhỏ em đ&atilde; c&oacute; cơ hội đến với đơn vị của mẹ. Được sống v&agrave; trải nghiệm, hiểu được một phần m&ocirc;i trường qu&acirc;n ngũ, t&igrave;nh y&ecirc;u với m&agrave;u xanh &aacute;o l&iacute;nh của em được lớn dần. Những lần chuẩn bị qu&acirc;n phục cho mẹ, bản th&acirc;n em lu&ocirc;n muốn đeo cầu vai, qu&acirc;n h&agrave;m cho mẹ, điều đ&oacute; lu&ocirc;n khiến em tự h&agrave;o&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiều năm c&ocirc;ng t&aacute;c tại Đo&agrave;n An ninh 2, Cục Bảo vệ An ninh Qu&acirc;n đội, c&ocirc; Đ&agrave;o Thị Hường, mẹ của Bảo Ngọc, t&acirc;m t&igrave;nh: &quot;L&agrave; qu&acirc;n nh&acirc;n, l&uacute;c con c&ograve;n nhỏ t&ocirc;i hay đưa theo để tiện chăm s&oacute;c. Tự h&agrave;o khi giờ đ&acirc;y con g&aacute;i tiếp bước truyền thống gia đ&igrave;nh. Mong rằng m&ocirc;i trường qu&acirc;n đội sẽ tiếp tục bồi dưỡng, gi&uacute;p con c&agrave;ng th&ecirc;m mạnh mẽ&quot;.</span></span></p> <div style="text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px; text-align: center;"><a href="https://cdn.tuoitre.vn/471584752817336320/2024/2/24/base64-17087501614271827331559.jpeg" rel="nofollow" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(34, 106, 197); outline: 0px !important;" target="_blank"><img alt="Đại diện chính quyền địa phương thăm hỏi Hoàng Bảo Ngọc lên đường tòng quân - Ảnh: THANH HIỆP" class="lightbox-content" id="img_685421506130399232" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/1100/471584752817336320/2024/2/24/base64-17087501614271827331559.jpeg" style="box-sizing:border-box; color:transparent; display:inline-block; height:386px; margin:0px auto; max-width:100%; text-rendering:geometricprecision; vertical-align:top; width:579px" title="Đại diện chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên công dân Ngọc lên đường tòng quân - Ảnh: THANH HIỆP" /></a></div> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><em>Đại diện ch&iacute;nh quyền địa phương thăm hỏi Ho&agrave;ng Bảo Ngọc l&ecirc;n đường t&ograve;ng qu&acirc;n - Ảnh: THANH HIỆP</em></p> <h2 style="font-style:normal; text-align:start"><span style="font-size:14px"><strong>Ch&agrave;ng c&aacute;n bộ Đo&agrave;n mơ l&agrave;m l&iacute;nh hải qu&acirc;n</strong></span></h2> <p style="text-align:start">L&agrave; một c&aacute;n bộ Đo&agrave;n trẻ năng động, một Đảng vi&ecirc;n trẻ của quận Ph&uacute; Nhuận (TP.HCM), anh Trịnh Ho&agrave;ng Minh Nhật lu&ocirc;n mến mộ h&igrave;nh ảnh những chiến sĩ Hải qu&acirc;n ng&agrave;y đ&ecirc;m canh giữ v&ugrave;ng trời, v&ugrave;ng biển thi&ecirc;ng li&ecirc;ng của Tổ quốc.&nbsp;</p> <p style="text-align:start">Khi biết tin m&igrave;nh tr&uacute;ng tuyển&nbsp;<a class="link-inline-content" href="https://tuoitre.vn/nghia-vu-quan-su.html" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(34, 106, 197); outline: 0px;" title="Nghĩa vụ Quân sự">nghĩa vụ qu&acirc;n sự</a>&nbsp;năm 2024, Nhật đ&atilde; xin được nhập ngũ v&agrave;o Lữ đo&agrave;n Hải qu&acirc;n 957 - V&ugrave;ng 4 Hải qu&acirc;n.</p> <div style="text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px; text-align: center;"><a href="https://cdn.tuoitre.vn/471584752817336320/2024/2/24/base64-17087501732751446017878.jpeg" rel="nofollow" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(34, 106, 197); outline: 0px !important;" target="_blank"><img alt="Anh Trịnh Hoàng Minh Nhật là một cán bộ Đoàn năng động - Ảnh: THANH HIỆP" class="lightbox-content" id="img_685428428911198208" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/1100/471584752817336320/2024/2/24/base64-17087501732751446017878.jpeg" style="box-sizing:border-box; color:transparent; display:inline-block; height:396px; margin:0px auto; max-width:100%; text-rendering:geometricprecision; vertical-align:top; width:595px" title="Trịnh Hoàng Minh Nhật là một cán bộ Đoàn năng động, nhiệt huyết với công tác phong trào tại địa phương - Ảnh: THANH HIỆP" /></a></div> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><em>Anh Trịnh Ho&agrave;ng Minh Nhật l&agrave; một c&aacute;n bộ Đo&agrave;n năng động - Ảnh: THANH HIỆP</em></p> <p style="text-align:start">Minh Nhật hiện l&agrave; một c&aacute;n bộ Khoa Ch&iacute;nh trị, phương ph&aacute;p C&ocirc;ng t&aacute;c Đội tại Nh&agrave; Thiếu nhi quận Ph&uacute; Nhuận. Tham gia v&agrave; gắn liền với nhiều hoạt động thiếu nhi tại địa phương, Nhật được vinh dự đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng v&agrave;o ng&agrave;y 30-4-2023.&nbsp;</p> <p style="text-align:start">&quot;Được sự ủng hộ của gia đ&igrave;nh v&agrave; bạn b&egrave; l&agrave; động lực to lớn nhất gi&uacute;p bản th&acirc;n m&igrave;nh ki&ecirc;n quyết hơn tr&ecirc;n con đường đ&atilde; chọn: gia nhập lực lượng hải qu&acirc;n&quot;, Nhật chia sẻ.</p> <div style="text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px; text-align: center;"><a href="https://cdn.tuoitre.vn/471584752817336320/2024/2/23/z51820687424778cab4f9a4c015bf69f6a893f6eba9516-17086829895982071404689.jpg" rel="nofollow" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(34, 106, 197); outline: 0px !important;" target="_blank"><img alt="Minh Nhật (cầm hoa) được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng - Ảnh: NVCC" class="lightbox-content" id="img_685428926196269056" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/1100/471584752817336320/2024/2/23/z51820687424778cab4f9a4c015bf69f6a893f6eba9516-17086829895982071404689.jpg" style="box-sizing:border-box; color:transparent; display:inline-block; height:317px; margin:0px auto; max-width:100%; text-rendering:geometricprecision; vertical-align:top; width:563px" title="Minh Nhật (cầm hoa) được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng - Ảnh: NVCC" /></a></div> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><em>Minh Nhật (cầm hoa) được vinh dự đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ Đảng - Ảnh: NVCC</em></p> <h2 style="font-style:normal; text-align:start"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Từ &quot;run run&quot; đến &quot;m&ecirc; m&ecirc;&quot; đời qu&acirc;n ngũ</strong></span></span></h2> <p style="text-align:start">Vừa ho&agrave;n th&agrave;nh chương tr&igrave;nh học IT (lập tr&igrave;nh) tại Trường đại học Greenwich Việt Nam (TP.HCM), khi nhận được thư triệu tập tham gia&nbsp;<a class="link-inline-content" href="https://tuoitre.vn/nghia-vu-quan-su.html" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(34, 106, 197); outline: 0px;" title="nghĩa vụ Quân sự">nghĩa vụ qu&acirc;n sự</a>, Đỗ Quan Chuẩn lo lắng v&igrave; anh đang dự t&iacute;nh t&igrave;m việc l&agrave;m, kiếm nhiều tiền để cưới vợ.</p> <p style="text-align:start">&quot;Tuy nhi&ecirc;n sau khi t&igrave;m hiểu th&ecirc;m về m&ocirc;i trường qu&acirc;n ngũ, t&ocirc;i ph&aacute;t hiện rất nhiều điều th&uacute; vị giống như một ng&ocirc;i trường đại học lớn&quot;, Quan Chuẩn cười tươi.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/471584752817336320/2024/2/24/base64-1708750186651718797058.jpeg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/471584752817336320/2024/2/24/base64-1708750186699842692566.jpeg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Quan Chuẩn t&igrave;m hiểu th&ocirc;ng tin về m&ocirc;i trường qu&acirc;n đội - Ảnh: THANH HIỆP</em></p> <p style="text-align:start">Đỗ Quan Chuẩn chia sẻ: Nhận được l&aacute; thư triệu tập m&agrave; tay &quot;run run&quot;. Nhưng t&igrave;m hiểu s&acirc;u về m&ocirc;i trường qu&acirc;n đội lại thấy &quot;m&ecirc; m&ecirc;&quot;.</p> <p style="text-align:start">Ngo&agrave;i chuy&ecirc;n ng&agrave;nh lập tr&igrave;nh, Chuẩn c&ograve;n c&oacute; niềm đam m&ecirc; với nhiếp ảnh v&agrave; mong muốn mang sở th&iacute;ch của m&igrave;nh đ&oacute;ng g&oacute;p cho x&atilde; hội. Chuẩn đ&atilde; tham gia nhiều hoạt động phong tr&agrave;o tại TP.HCM với vai tr&ograve; l&agrave; Cộng t&aacute;c vi&ecirc;n cho Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM.&nbsp;</p> <p style="text-align:start">&quot;Với những trải nghiệm th&uacute; vị từ hoạt động phong tr&agrave;o tại TP.HCM c&ugrave;ng với chuy&ecirc;n m&ocirc;n trong lĩnh vực theo học, m&igrave;nh mong rằng bản th&acirc;n c&oacute; thể đ&oacute;ng g&oacute;p nhiều gi&aacute; trị cho đơn vị. M&igrave;nh cũng hy vọng trong qu&aacute; tr&igrave;nh r&egrave;n luyện trong qu&acirc;n ngũ, bản th&acirc;n sẽ mạnh mẽ hơn, ho&agrave;n th&agrave;nh tất cả nhiệm vụ được giao để bạn b&egrave;, gia đ&igrave;nh, x&atilde; hội tự h&agrave;o về m&igrave;nh&quot;, anh chia sẻ th&ecirc;m.</p> <div style="text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px; text-align: center;"><a href="https://cdn.tuoitre.vn/471584752817336320/2024/2/23/thp00041-2-1708685470897397699079.jpg" rel="nofollow" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(34, 106, 197); outline: 0px !important;" target="_blank"><img alt="Quan Chuẩn (phải) tham gia nhiều hoạt động phong trào tại TP.HCM trong vai trò là cộng tác viên tại Thành Đoàn TP.HCM - Ảnh: NVCC" class="lightbox-content" id="img_685439337333391360" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/1100/471584752817336320/2024/2/23/thp00041-2-1708685470897397699079.jpg" style="box-sizing:border-box; color:transparent; display:inline-block; height:486px; margin:0px auto; max-width:100%; text-rendering:geometricprecision; vertical-align:top; width:672px" title="Những chàng trai, cô gái sẵn sàng lên đường tòng quân- Ảnh 7." /></a></div> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><em>Quan Chuẩn (phải) tham gia nhiều hoạt động phong tr&agrave;o tại TP.HCM trong vai tr&ograve; l&agrave; cộng t&aacute;c vi&ecirc;n tại Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM - Ảnh: NVCC</em></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:right"><strong>THANH HIỆP</strong></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:right"><strong>Nguồn: TTO</strong></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-4, tại phòng họp C6 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20, 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.

Agile Việt Nam
;