Đằng sau vẻ khô khan là một trái tim ấm nồng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong những cặp đ&ocirc;i nổi tiếng của Th&agrave;nh đo&agrave;n m&agrave; thời ch&uacute;ng t&ocirc;i thường xuy&ecirc;n nghe nhắc tới, c&oacute; vợ chồng anh chị &ldquo;Ba Ch&acirc;u - Tư Li&ecirc;m&rdquo; (L&ecirc; Minh Ch&acirc;u - Trương Mỹ Lệ).</span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36890/SGGP%201.jpg" style="height:305px; width:550px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh L&ecirc; Minh Ch&acirc;u (b&igrave;a tr&aacute;i) đi xuồng v&agrave;o thăm gia đ&igrave;nh Anh h&ugrave;ng liệt sĩ Trần Thị Anh, năm 2010</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thật l&ograve;ng, t&ocirc;i biết v&agrave; được l&agrave;m việc nhiều với chị Tư Li&ecirc;m về phim ảnh, những c&acirc;u chuyện truyền thống Th&agrave;nh đo&agrave;n. T&ocirc;i &iacute;t được gặp anh Ba Ch&acirc;u, nhưng c&oacute; nghe nhiều qua chị Tư v&agrave; những người kh&aacute;c. Nhưng c&oacute; một điều t&ocirc;i biết rất r&otilde; l&agrave; anh rất th&iacute;ch đọc s&aacute;ch lịch sử, rất quan t&acirc;m v&agrave; s&aacute;t c&aacute;nh c&ugrave;ng vợ bi&ecirc;n soạn những c&ocirc;ng tr&igrave;nh lịch sử về truyền thống h&agrave;o h&ugrave;ng của Th&agrave;nh đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave; anh c&ograve;n l&agrave; một độc giả trung th&agrave;nh với B&aacute;o S&agrave;i G&ograve;n Giải Ph&oacute;ng. T&ocirc;i x&aacute;c t&iacute;n điều n&agrave;y v&igrave; từ năm 2010, khi đọc b&agrave;i viết của t&ocirc;i đăng tr&ecirc;n b&aacute;o về sự hy sinh của nữ Anh h&ugrave;ng liệt sĩ Trần Thị Anh khi tham gia cuộc đấu tranh đ&ograve;i d&acirc;n sinh, d&acirc;n chủ tại x&atilde; Hương Mỹ, huyện Mỏ C&agrave;y, tỉnh Bến Tre, để lại 2 con thơ, anh rất quan t&acirc;m t&igrave;m hiểu.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi b&agrave; Anh bị bắn chết, anh Nguyễn Văn Tiến khi ấy vẫn c&ograve;n l&agrave; em b&eacute; cần b&uacute; sữa mẹ, con g&aacute;i lớn l&agrave; chị Nguyễn Thị Đấu mới l&ecirc;n 7. Mẹ hy sinh, cha lấy vợ kh&aacute;c, 2 chị em phải l&agrave;m thu&ecirc; mướn kiếm sống. T&ocirc;i về x&atilde; Hương Mỹ, tận mắt chứng kiến cuộc sống ngh&egrave;o khổ của những đứa con người nữ Anh h&ugrave;ng liệt sĩ. Trong căn nh&agrave; dột n&aacute;t, xi&ecirc;u vẹo, anh Tiến kh&ocirc;ng ngăn được nước mắt khi nhắc đến mẹ. Anh mong c&oacute; được căn nh&agrave; đ&agrave;ng ho&agrave;ng thờ c&uacute;ng mẹ - một nữ chiến sĩ đ&atilde; ng&atilde; xuống trong phong tr&agrave;o Đồng Khởi.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&aacute;o đăng &iacute;t h&ocirc;m, anh L&ecirc; Minh Ch&acirc;u gọi t&ocirc;i, anh n&oacute;i: &ldquo;Anh kh&ocirc;ng ngăn được nước mắt khi đọc b&agrave;i viết của em. Anh đ&atilde; vận động được 30 triệu đồng, gi&uacute;p x&acirc;y căn nh&agrave; t&igrave;nh nghĩa cho th&acirc;n nh&acirc;n liệt sĩ&rdquo;. T&ocirc;i thật x&uacute;c động trước nghĩa cử của anh. Th&igrave; ra, ẩn sau vẻ ngo&agrave;i ngỡ kh&ocirc; khan của anh l&agrave; một tr&aacute;i tim ấm nồng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau đ&oacute; v&agrave;i th&aacute;ng, anh v&agrave; chị Tư Li&ecirc;m hồ hởi th&ocirc;ng b&aacute;o nh&agrave; đ&atilde; x&acirc;y xong, rủ t&ocirc;i đi c&ugrave;ng về Bến Tre dự lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh ng&ocirc;i nh&agrave; t&igrave;nh nghĩa cho gia đ&igrave;nh liệt sĩ Trần Thị Anh. Buổi lễ trao nh&agrave; rất ấm &aacute;p, cảm động v&igrave; c&aacute;i t&igrave;nh của những người kh&aacute;ng chiến t&igrave;m về nhau. T&ocirc;i đ&acirc;u ngờ h&ocirc;m đ&oacute; cũng l&agrave; lần cuối c&ugrave;ng t&ocirc;i chụp ảnh cho anh!</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Trần Văn Nhiệm (Ba Nhiệm), một trong số c&aacute;n bộ Th&agrave;nh đo&agrave;n bị k&ecirc;u &aacute;n tử h&igrave;nh vắng mặt năm 1965, chia sẻ: Ch&acirc;u c&ograve;n c&oacute; t&ecirc;n b&iacute; danh l&agrave; Tổng - trong chi bộ hoạt động, đặt b&iacute; danh c&aacute;c đồng ch&iacute; m&igrave;nh l&agrave; TỔNG KHỞI NGHĨA CƯỚP CH&Iacute;NH QUYỀN để lu&ocirc;n nhắc nhau tinh thần cuộc C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng T&aacute;m.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tổng (L&ecirc; Minh Ch&acirc;u) l&agrave; người cuối c&ugrave;ng c&ograve;n sống, nay Ch&acirc;u cũng ra đi. Tất cả đảng vi&ecirc;n trong chi bộ ấy đều xứng danh anh h&ugrave;ng. N&oacute;i về Ch&acirc;u l&agrave; mấy chữ ngắn gọn: &ldquo;Ch&acirc;n chất, lạc quan, ki&ecirc;n định&rdquo;. Những người kh&aacute;ng chiến cũ c&ograve;n kh&ocirc;ng bao nhi&ecirc;u, giờ Ch&acirc;u lại ra đi, buồn qu&aacute;!&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&agrave;i: TRẦM HƯƠNG (SGGP)</span></span></strong></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">NĐ: T.HƯƠNG</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 18-5, tại Đường sách Thành phố diễn ra chương trình giao lưu cùng người sáng lập và tác giả các tác phẩm trong Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh.

Agile Việt Nam
;