Trang bị kiến thức về các công ước quốc tế cho tình nguyện viên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tối 11-3, tại Hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Tiến sĩ Trần Thanh Huyền đ&atilde; đem đến chuy&ecirc;n đề về Nghiệp vụ thư k&yacute; văn ph&ograve;ng đối ngoại v&agrave; kiến thức về c&aacute;c C&ocirc;ng ước quốc tế li&ecirc;n quan đến hoạt động đối ngoại cho 2 đội h&igrave;nh gồm Đội h&igrave;nh T&igrave;nh nguyện Ng&ograve;i b&uacute;t trẻ&nbsp;v&agrave; Đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện C&ocirc;ng t&aacute;c Quốc tế Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</strong>&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36906/NBT07493.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tiến sĩ Trần Thanh Huyền - Trưởng khoa Quan hệ quốc tế - Trường Đại học Kinh tế - T&agrave;i ch&iacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n cho buổi tập huấn, Tiến sĩ Trần Thanh Huyền - Trưởng khoa Quan hệ quốc tế - Trường Đại học Kinh tế - T&agrave;i ch&iacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;đ&atilde; c&oacute; những chia sẻ về c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan đến lễ t&acirc;n ngoại giao, Luật đối ngoại, Luật L&atilde;nh sự cũng như c&aacute;c C&ocirc;ng ước Quốc tế.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36906/Bthao.jpg" style="height:654px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thanh ni&ecirc;n s&ocirc;i nổi hưởng ứng giao lưu trong buổi tập huấn&nbsp;</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Buổi chuy&ecirc;n đề v&ocirc; c&ugrave;ng hữu &iacute;ch v&agrave; hỗ trợ cho c&aacute;c bạn trẻ th&ecirc;m c&aacute;c kiến thức về ngoại giao, nghiệp vụ trong t&igrave;nh h&igrave;nh chuẩn bị đ&oacute;n tiếp c&aacute;c kh&aacute;ch quốc tế v&agrave;o cuối th&aacute;ng 3 n&agrave;y. Đồng thời, buổi chuy&ecirc;n đề c&ograve;n gi&uacute;p c&aacute;c bạn hiểu r&otilde; v&agrave; nắm vững C&ocirc;ng ước v&agrave; Luật Quốc tế.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36906/phi%20ngoc%20duc.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36906/nbt.jpg" style="height:400px; width:600px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36906/danh%20huynh%20khanh%20an.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KH&Aacute;NH AN - TRUNG NGUY&Ecirc;N&nbsp;</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 18-5, tại Đường sách Thành phố diễn ra chương trình giao lưu cùng người sáng lập và tác giả các tác phẩm trong Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh.

Agile Việt Nam
;