Việt Nam - Lào mối quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác quốc tế thanh niên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&uacute;c đẩy, n&acirc;ng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi hai nước về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - L&agrave;o; c&aacute;c hoạt động hợp t&aacute;c thanh ni&ecirc;n như đ&agrave;o tạo c&aacute;n bộ, giao lưu quốc tế thanh ni&ecirc;n,...</span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tối 23-3, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Chương tr&igrave;nh L&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố gặp mặt th&acirc;n mật với đại biểu l&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Vi&ecirc;ng Chăn, Tỉnh Attapeu, Tỉnh Champasak của Nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o tham dự Chương tr&igrave;nh giao lưu, học tập kinh nghiệm, n&acirc;ng cao nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n ở Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh năm 2024 tại Trung t&acirc;m Hội nghị 272 (Quận 3).&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36932/NBT08091.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Đại diện l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố chụp ảnh lưu niệm c&ugrave;ng c&aacute;c đại biểu đến từ L&agrave;o</em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chương tr&igrave;nh l&agrave; cầu nối giữa hai quốc gia nhằm duy tr&igrave; mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đo&agrave;n kết đặc biệt, hợp t&aacute;c to&agrave;n diện giữa Nước Cộng h&ograve;a X&atilde; hội Chủ nghĩa Việt Nam v&agrave; Nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o, thực hiện c&aacute;c nội dung trong Bản ghi nhớ hợp t&aacute;c giữa Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh với Th&agrave;nh Đo&agrave;n Vi&ecirc;ng Chăn, Tỉnh Đo&agrave;n Attapeu, v&agrave; Tỉnh Đo&agrave;n Champasak của nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36932/NBT07836.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; B&ugrave;i Xu&acirc;n Cường &ndash; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch Uỷ ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trong chương tr&igrave;nh, Đồng ch&iacute; B&ugrave;i Xu&acirc;n Cường &ndash; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch Uỷ ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh chia sẻ: &ldquo;Mọi hoạt động trong chương tr&igrave;nh n&agrave;y đều hướng đến những điều gi&aacute; trị nhất, &yacute; nghĩa nhất, tốt đẹp nhất. Qua c&aacute;c hoạt động, ch&uacute;ng t&ocirc;i mong muốn cung cấp c&aacute;c kiến thức l&yacute; luận, phương ph&aacute;p v&agrave; kỹ năng c&ocirc;ng t&aacute;c đến c&aacute;c đồng ch&iacute;; đồng thời, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đo&agrave;n kết đặc biệt v&agrave; hợp t&aacute;c to&agrave;n diện Việt Nam - L&agrave;o n&oacute;i chung v&agrave; mối quan hệ th&acirc;n thiết, đồng ch&iacute; giữa Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;ch mạng L&agrave;o th&agrave;nh phố Vi&ecirc;ng Chăn, tỉnh Attapeu, v&agrave; tỉnh Champasak n&oacute;i ri&ecirc;ng&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi giữa Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c địa phương của Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o đ&atilde; đạt được nhiều kết quả t&iacute;ch cực th&ocirc;ng qua việc phối hợp c&aacute;c chương tr&igrave;nh v&agrave; hoạt động, lan tỏa những gi&aacute; trị quan trọng v&agrave; hỗ trợ thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ ch&iacute;nh trị, kinh tế, x&atilde; hội tại mỗi địa phương.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36932/NBT08001.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36932/NBT08024.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36932/NBT08054.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>L&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tặng qu&agrave; lưu niệm cho c&aacute;c đại biểu L&agrave;o</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đặc biệt nh&acirc;n kỷ niệm 62 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam v&agrave; L&agrave;o </span><em>(05-9-1962/&nbsp;05-9-2024)</em><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> - một sự kiện lịch sử quan trọng, đ&aacute;nh dấu một bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ giữa hai quốc gia, thể hiện sự gắn kết về mặt vận mệnh của hai d&acirc;n tộc trong cuộc đấu tranh cho độc lập d&acirc;n tộc, sự thống nhất của đất nước trong qu&aacute; khứ v&agrave; sứ mệnh x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển đất nước ng&agrave;y nay. Sự quan t&acirc;m từ l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đối với c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi kh&ocirc;ng chỉ l&agrave;m tăng cường hiệu quả của c&aacute;c hoạt động trong th&agrave;nh phố m&agrave; c&ograve;n đ&oacute;ng vai tr&ograve; quan trọng trong việc th&uacute;c đẩy hợp t&aacute;c quốc tế thanh ni&ecirc;n. </span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><strong>B&Iacute;CH THẢO - TRUNG NGUY&Ecirc;N</strong></span></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;