Diễn đàn không gian văn hóa Hồ Chí Minh "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiều ng&agrave;y 11-5, trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh Đại hội Thanh ni&ecirc;n Ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c lần VIII năm 2024 đ&atilde; diễn ra Diễn đ&agrave;n Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh với chủ đề: &ldquo;D&acirc;n ta c&oacute; một l&ograve;ng nồng n&agrave;n y&ecirc;u nước. Đ&oacute; l&agrave; một truyền thống qu&yacute; b&aacute;u của ta&rdquo;</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37003/NBT01146.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đồng ch&iacute; đại biểu tham dự Đại hội Thanh ni&ecirc;n Ti&ecirc;n tiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c c&ugrave;ng với c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo, nguy&ecirc;n l&atilde;nh đảo Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước tham dự diễn đ&agrave;n</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; lần thứ VIII năm 2024, với mong muốn được lắng nghe những đ&oacute;ng g&oacute;p của c&aacute;c đại biểu, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n về những s&aacute;ng kiến, &yacute; tưởng nhằm đẩy mạnh việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; giao cho c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc đăng cai tổ chức c&aacute;c Diễn đ&agrave;n Kh&ocirc;ng gian Văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh tại 05 địa điểm tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố với những chủ đề đa dạng, gắn với những c&acirc;u n&oacute;i nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, đặc biệt trong đ&oacute; Quận Đo&agrave;n 10 vinh dự l&agrave; 01 trong 05 đơn vị đăng cai tổ chức Diễn đ&agrave;n Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh với chủ đề: &ldquo;D&acirc;n ta c&oacute; một l&ograve;ng nồng n&agrave;n y&ecirc;u nước. Đ&oacute; l&agrave; một truyền thống qu&yacute; b&aacute;u của ta&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham dự Diễn đ&agrave;n c&oacute; sự tham gia của đồng ch&iacute; Trương Mỹ Hoa - Nguy&ecirc;n B&iacute; thư Trung ương Đảng, nguy&ecirc;n Ph&oacute; Chủ tịch nước, nguy&ecirc;n c&aacute;n bộ vận động phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n, học sinh khu vực S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn - Gia Định trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước, nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Quận ủy Quận 10; Trương Tấn Bi&ecirc;n - Nguy&ecirc;n Ph&oacute; Trưởng Ban T&agrave;i ch&iacute;nh Quản trị Trung ương, Nguy&ecirc;n B&iacute; thư Quận ủy Quận 10; Nguy&ecirc;n Chỉ huy Đội Vũ trang Quyết tử Sinh vi&ecirc;n, Học sinh của Th&agrave;nh Đo&agrave;n trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước; L&ecirc; Hồng Tư - Nguy&ecirc;n Chỉ huy Đội Vũ trang Quyết tử Sinh vi&ecirc;n, Học sinh của Th&agrave;nh Đo&agrave;n trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước, Cựu t&ugrave; ch&iacute;nh trị C&ocirc;n Đảo; L&ecirc; Văn Minh - Th&agrave;nh Ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận ủy Quận 10; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; Nguyễn Trường Sơn - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban D&acirc;n vận Quận ủy Quận 10; V&otilde; Văn Long - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận ủy Quận 10; Nguyễn Minh Phương - Trưởng Ban li&ecirc;n lạc Cựu T&ugrave; Ch&iacute;nh trị Quận 10&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37003/NBT01048.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; nh&acirc;n chứng lịch sử tham dự v&agrave; chia sẻ tại diễn đ&agrave;n</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">D&acirc;n ta c&oacute; một l&ograve;ng nồng n&agrave;n y&ecirc;u nước&nbsp;đ&oacute; kh&ocirc;ng chỉ đơn giản l&agrave;&nbsp;truyền thống qu&yacute; b&aacute;u của ta. L&ograve;ng y&ecirc;u nước đ&oacute; d&acirc;ng tr&agrave;o m&atilde;nh liệt v&agrave; s&ocirc;i nổi khi c&oacute; giặc x&acirc;m lược. Trong thời chiến, t&igrave;nh y&ecirc;u nước l&agrave; sự dũng cảm, hy sinh v&igrave; tự do độc lập của tổ quốc. Tại thời b&igrave;nh, t&igrave;nh y&ecirc;u nước được thể hiện dưới nhiều d&aacute;ng h&igrave;nh kh&aacute;c nhau: l&agrave; tinh thần tr&aacute;ch nhiệm, sự sẵn s&agrave;ng c&ugrave;ng g&aacute;nh tr&ecirc;n vai tương lai của qu&ecirc; hương, đất nước, t&iacute;ch cực&nbsp;nỗ lực học hỏi, r&egrave;n luyện để trau dồi bản th&acirc;n của thế hệ trẻ, g&oacute;p phần trọng yếu v&agrave;o sự ph&aacute;t triển của qu&ecirc; hương, đất nước.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37003/DSC05403.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Đồng ch&iacute; Trương Mỹ Hoa&nbsp;- Nguy&ecirc;n B&iacute; thư Trung ương Đảng, nguy&ecirc;n Ph&oacute; Chủ tịch nước, nguy&ecirc;n c&aacute;n bộ vận động phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n, học sinh khu vực S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn - Gia Định trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước, nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Quận ủy Quận 10 chia sẻ tại diễn đ&agrave;n</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chia sẻ tại Diễn đ&agrave;n, đồng ch&iacute; Trương Mỹ Hoa&nbsp;đ&atilde; c&oacute; những chia sẻ v&ocirc; c&ugrave;ng x&uacute;c động Chia sẻ về những khung cảnh, cảm x&uacute;c đấu tranh đầy quyết liệt ng&agrave;y ấy của đồng đội, về niềm tin v&agrave; t&igrave;nh y&ecirc;u của c&ocirc;, của đồng đội với B&aacute;c Hồ, lan tỏa những niềm tin y&ecirc;u đ&oacute; đến thế hệ trẻ, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c đại biểu Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm 2024.</span></span></p> <p style="margin-left:-0.1pt; text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37003/DSC05583.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="margin-left:-0.1pt; text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37003/DSC05569.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="margin-left:-0.1pt; text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37003/NBT01096.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="margin-left:-0.1pt; text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đồng ch&iacute; đại biểu đặt c&acirc;u hỏi, cảm nghĩ, c&acirc;u hỏi trao đổi tại diễn đ&agrave;n</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua Diễn đ&agrave;n Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh với chủ đề: &ldquo;D&acirc;n ta c&oacute; một l&ograve;ng nồng n&agrave;n y&ecirc;u nước. Đ&oacute; l&agrave; truyền thống qu&yacute; b&aacute;u của ta&rdquo;, c&aacute;c đại biểu c&oacute; thể h&igrave;nh dung được t&igrave;nh y&ecirc;u nước, y&ecirc;u d&acirc;n tộc, y&ecirc;u qu&ecirc; hương, tổ quốc đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave;&nbsp;truyền thống qu&yacute; b&aacute;u của&nbsp;d&acirc;n tộc&nbsp;ta. L&ograve;ng y&ecirc;u nước đ&oacute; d&acirc;ng tr&agrave;o m&atilde;nh liệt v&agrave; s&ocirc;i nổi khi c&oacute; giặc x&acirc;m lược. Tinh thần y&ecirc;u nước kh&ocirc;ng chỉ được&nbsp;thể hiện h&agrave;o h&ugrave;ng qua những trang lịch sử vẻ vang thời đại B&agrave; Trưng, B&agrave; Triệu, Trần Hưng Đạo, L&ecirc; Lợi, Quang Trung,&hellip;&nbsp;m&agrave; c&ograve;n được thể hiện h&agrave;o h&ugrave;ng qua những c&acirc;u chuyện v&ocirc; c&ugrave;ng hết sức &yacute; nghĩa của c&aacute;c nh&acirc;n chứng sống, Cựu t&ugrave; ch&iacute;nh trị.&nbsp;Với &yacute; nghĩa&nbsp;đ&oacute;,&nbsp;t&igrave;nh y&ecirc;u nước l&agrave; một trong những truyền thống gi&aacute; trị cao&nbsp;qu&yacute;&nbsp;của d&acirc;n tộc Việt Nam, đời đời khắc ghi, phấn đấu v&igrave; l&yacute; tưởng của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, v&agrave; v&igrave; sự ph&aacute;t triển của nước nh&agrave;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37003/NBT01167.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c đồng ch&iacute; đại biểu, đại diện Quận - Huyện Đo&agrave;n v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Thủ Đức tham dự Diễn đ&agrave;n</em></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong>TIN: TUẤN DANH</strong></p> <p style="text-align:right"><strong>ẢNH: TRUNG NGUY&Ecirc;N</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;