25 đơn vị, cơ sở Đoàn, cán bộ Đoàn - Hội, đội viên được Thành ủy biểu dương tại Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Ng&agrave;y 15/5/2024, Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Ch&iacute;nh trị v&agrave; biểu dương c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2021 - 2024 tại Hội trường Th&agrave;nh phố.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37006/Hinh%20CT05.jpg" style="height:331px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n - Đại diện Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;nhận Bằng khen của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong số 133 tập thể, 206 c&aacute; nh&acirc;n được biểu dương tại Hội nghị, c&oacute; 9 tập thể, 16 c&aacute; nh&acirc;n C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu Th&agrave;nh phố, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đội vi&ecirc;n được biểu dương tại Hội nghị.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>* C&aacute;c tập thể, C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu Th&agrave;nh phố, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đội vi&ecirc;n do Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh giới thiệu:</em><br /> 1. Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh<br /> 2. C&ocirc;ng ty TNHH MTV Nh&agrave; xuất bản Trẻ<br /> 3. Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh<br /> 4. TS. H&agrave; Thị Thanh Hương, Trưởng bộ m&ocirc;n Kỹ thuật m&ocirc; v&agrave; y học t&aacute;i tạo, Khoa Kỹ thuật Y sinh, Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG-HCM.<br /> 5. Đ/c Nguyễn Ho&agrave;ng Duy Lưu - B&iacute; thư Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Ban Quản l&yacute; Khu n&ocirc;ng nghiệp C&ocirc;ng nghệ cao Th&agrave;nh phố, Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng TP. Hồ Ch&iacute; Minh<br /> 6. Đ/c V&otilde; Thị B&iacute;ch Phương - Ủy vi&ecirc;n Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Trưởng Ban Thanh C&ocirc;ng an TP. Hồ Ch&iacute; Minh<br /> 7. Đ/c Đặng L&ecirc; Minh Khang - Ủy vi&ecirc;n Ban Thư k&yacute; Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam, Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n Đại học Y dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh<br /> 8. Em Huỳnh Anh Thư - Li&ecirc;n Chi hội trưởng Trường THCS Nguyễn Du, quận G&ograve; Vấp</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>* C&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu Th&agrave;nh phố, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đội vi&ecirc;n đơn vị do cấp ủy, đơn vị giới thiệu:</em><br /> 9. Ban Chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n 6<br /> 10. Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Đại học Kinh tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh<br /> 11. Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Trung t&acirc;m Quản l&yacute; Hạ tầng giao th&ocirc;ng đường bộ, Sở Giao th&ocirc;ng Vận tải TP. Hồ Ch&iacute; Minh<br /> 12. Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Tổng c&ocirc;ng ty Thương mại S&agrave;i G&ograve;n - TNHH MTV<br /> 13. Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh C&ocirc;ng ty Cổ phần Dược liệu Pharmedic, C&ocirc;ng ty TNHH MTV Dược S&agrave;i G&ograve;n<br /> 14. Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Tổng c&ocirc;ng ty Điện lực TP. Hồ Ch&iacute; Minh<br /> 15. Đ/c Ph&ugrave;ng Thị Diệu Hương - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Ban C&aacute;n sự Đo&agrave;n Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh<br /> 16. Trung t&aacute; Ng&ocirc; Trường An - Ph&oacute; Ch&iacute;nh ủy Trung đo&agrave;n Gia Định, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Ch&iacute; Minh<br /> 17. Đ/c Phan V&otilde; Tuyết V&acirc;n - B&iacute; thư Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh C&ocirc;ng ty TNHH MTV Dược S&agrave;i G&ograve;n<br /> 18. Thượng &uacute;y Trần Vĩnh Chiến - C&aacute;n bộ Đội 3, Ph&ograve;ng CSĐT tội phạm về ma t&uacute;y, C&ocirc;ng an TP. Hồ Ch&iacute; Minh<br /> 19. Đ/c Nguyễn Thị Hải H&agrave; - Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n Ph&ograve;ng X&acirc;y dựng ch&iacute;nh quyền v&agrave; C&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n, Sở Nội vụ TP. Hồ Ch&iacute; Minh<br /> 20. Đ/c Nguyễn Khắc Quốc Huy - B&iacute; thư Đo&agrave;n Phường 8, Quận 10<br /> 21. Đ/c Phạm Th&aacute;i Nghĩa - B&iacute; thư Chi đo&agrave;n X&iacute; nghiệp Dịch vụ &Ocirc; t&ocirc; Isuz An Lạc, Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty Cơ kh&iacute; Giao th&ocirc;ng Vận tải S&agrave;i G&ograve;n - TNHH MTV<br /> 22. Đ/c Vũ Linh - B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Trường Cao đẳng Kinh tế - C&ocirc;ng nghệ TP. Hồ Ch&iacute; Minh<br /> 23. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thảo - B&iacute; thư Đo&agrave;n x&atilde; An Nhơn T&acirc;y, huyện Củ Chi<br /> 24. Đ/c Ho&agrave;ng Mạnh Vĩnh - B&iacute; thư Đo&agrave;n phường An Lợi Đ&ocirc;ng, TP. Thủ Đức<br /> 25. Em Nguyễn Ngọc Tuyết Anh - Đội vi&ecirc;n, Học sinh lớp 8/2, trường THCS H&agrave; Huy Tập, quận B&igrave;nh Thạnh</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong số c&aacute;c điển h&igrave;nh được tuy&ecirc;n dương, c&oacute; 7 đồng ch&iacute; được biểu dương tại Đại hội &quot;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c&quot; năm 2024 v&agrave;o ng&agrave;y 12/5/2024. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Những tập thể, c&aacute; nh&acirc;n điển h&igrave;nh trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tạo th&agrave;nh những h&igrave;nh mẫu thiết thực, cụ thể, ch&acirc;n thực v&agrave; thuyết phục, khẳng định sự ki&ecirc;n định tiếp nối gi&aacute; trị tư tưởng, t&agrave;i sản tinh thần qu&yacute; b&aacute;u của Người để lại, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ &ldquo;học tập&rdquo; sang &ldquo;l&agrave;m theo&rdquo; B&aacute;c, l&agrave;m cho tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch của Người thực sự thấm s&acirc;u v&agrave;o đời sống x&atilde; hội, trở th&agrave;nh lối sống, nếp nghĩ, c&aacute;ch l&agrave;m của từng c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n v&agrave; người d&acirc;n Th&agrave;nh phố. Từ đ&oacute;, n&acirc;ng cao tinh thần y&ecirc;u nước, &yacute; ch&iacute; tự cường d&acirc;n tộc, kh&aacute;t vọng cống hiến, ph&aacute;t triển đất nước phồn vinh, hạnh ph&uacute;c.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Tin: HỒNG TIẾN - Ảnh: H&Ugrave;NG KHOA&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;