Hành trình 25 năm mang Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh đến với cộng đồng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 18-5, tại Đường s&aacute;ch TP. Hồ Ch&iacute; Minh (Quận 1), C&ocirc;ng ty TNHH MTV Nh&agrave; xuất bản Trẻ (NXB Trẻ) đ&atilde; tổ chức họp b&aacute;o v&agrave; giao lưu kỷ niệm 25 năm th&agrave;nh lập Tủ s&aacute;ch Di sản Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37012/1.JPG" style="height:430px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>C&aacute;c diễn giả giao lưu với bạn đọc. Ảnh: NXB Trẻ</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c diễn giả giao lưu tại chương tr&igrave;nh gồm TS. Qu&aacute;ch Thu Nguyệt - Người s&aacute;ng lập Tủ s&aacute;ch Di sản Hồ Ch&iacute; Minh, nguy&ecirc;n Gi&aacute;m đốc, Tổng bi&ecirc;n tập NXB Trẻ, PGS.TS. H&agrave; Minh Hồng - Ph&oacute; Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử TP. Hồ Ch&iacute; Minh, đồng ch&iacute; Nguyễn Minh Hải - Trưởng ph&ograve;ng B&aacute;o ch&iacute; - Xuất bản, Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy, Nh&agrave; b&aacute;o, nh&agrave; văn Dương Th&agrave;nh Truyền - Nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, nguy&ecirc;n Chủ tịch Hội đồng th&agrave;nh vi&ecirc;n NXB Trẻ.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37012/IMG_1103.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Chương tr&igrave;nh diễn ra tại Đường s&aacute;ch TP. Hồ Ch&iacute; Minh trong kh&ocirc;ng kh&iacute; cả nước kỷ niệm ch&agrave;o mừng 134 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 - 19/5/2024) v&agrave; nh&acirc;n 55 năm thực hiện Di ch&uacute;c của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (10/5/1969 - 10/5/2024). Ảnh: NXB Trẻ</em></span></p> <p><span style="font-size:14px">Tham dự chương tr&igrave;nh c&ograve;n c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Hồi - Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Th&ocirc;ng tin - Truyền th&ocirc;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh, đồng ch&iacute; Phan Thị Thu H&agrave; - Chủ tịch Hội đồng th&agrave;nh vi&ecirc;n, Gi&aacute;m đốc NXB Trẻ.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>C&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng phu, đầy t&acirc;m huyết</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tủ s&aacute;ch Di sản Hồ Ch&iacute; Minh của NXB Trẻ ra đời từ năm 1999. Trong v&ograve;ng 4 năm (tới 2023), Tủ s&aacute;ch đ&atilde; xuất bản được hơn 60 tựa. Hai lần nhận được bằng khen của Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;o c&aacute;c năm 2009 v&agrave; 2015 về th&agrave;nh t&iacute;ch trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh; Giải thưởng Hồ Hảo Hớn của Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2024.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37012/NXB%20TRE%20TPHCM.jpg" style="height:401px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>NXB Trẻ l&agrave; tập thể được Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh biểu dương với th&agrave;nh t&iacute;ch t&iacute;ch xuất sắc trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2021 - 2024. Ảnh: H. Khoa</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 1999, Trung ương Đảng c&oacute; cuộc vận động &quot;30 năm thực hiện Di ch&uacute;c B&aacute;c Hồ&quot;, NXB Trẻ đ&atilde; đề xuất lập tủ s&aacute;ch mang t&ecirc;n 30 năm thực hiện Di ch&uacute;c B&aacute;c Hồ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ban đầu, tủ s&aacute;ch gồm c&aacute;c t&aacute;c phẩm của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh như: Di ch&uacute;c của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh; Thực h&agrave;nh tiết kiệm v&agrave;&nbsp;chống tham &ocirc; l&atilde;ng ph&iacute;, chống bệnh quan li&ecirc;u; N&acirc;ng cao đạo đức c&aacute;ch mạng, qu&eacute;t sạch chủ nghĩa c&aacute; nh&acirc;n; Sửa đổi lối l&agrave;m việc; Đời sống mới; Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch; Vừa đi đường vừa kể chuyện; Bản &aacute;n chế độ thực d&acirc;n Ph&aacute;p; Về vấn đề học tập, Bản &aacute;n chế độ thực d&acirc;n Ph&aacute;p...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ th&agrave;nh c&ocirc;ng của tủ s&aacute;ch 30 năm thực hiện Di ch&uacute;c B&aacute;c Hồ, NXB Trẻ tiếp tục đầu tư cho tủ s&aacute;ch bằng c&aacute;ch li&ecirc;n hệ với nhiều t&aacute;c giả t&acirc;m huyết trong lĩnh vực khoa học&nbsp;lịch sử v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh để c&oacute; được bản thảo c&oacute; chất lượng, sau đ&oacute; th&ecirc;m c&aacute;c ch&uacute; giải chi tiết, sưu tầm tranh ảnh minh họa để th&ecirc;m phần sinh động, từng bước n&acirc;ng cao chất lượng bản thảo.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">TS Qu&aacute;ch Thu Nguyệt,&nbsp;cho biết, qua 25 năm, Tủ s&aacute;ch Di sản Hồ Ch&iacute; Minh vẫn c&ograve;n tiếp tục ph&aacute;t triển ch&iacute;nh l&agrave; nhờ vốn t&agrave;i sản của B&aacute;c l&agrave; v&ocirc; gi&aacute; c&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; mạch nguồn cảm x&uacute;c từ những t&aacute;c phẩm được viết bằng những t&igrave;nh cảm của mọi người d&agrave;nh cho B&aacute;c l&agrave; một mạch chảy kh&ocirc;ng bao giờ dừng. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, việc thực hiện tủ s&aacute;ch c&ograve;n xuất ph&aacute;t từ nhu cầu của người đọc, những cuốn s&aacute;ch của B&aacute;c rất đơn giản, ngắn gọn, dễ đọc.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37012/IMG_0860.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Tủ s&aacute;ch Di sản Hồ Ch&iacute; Minh tại cửa h&agrave;ng của của NXB Trẻ tại Đường s&aacute;ch TP. Hồ Ch&iacute; Minh,. Ảnh: NXB Trẻ</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhiều t&aacute;c phẩm đ&atilde; được viết ri&ecirc;ng cho NXB Trẻ như: Con đường vạn dặm của Hồ Ch&iacute; Minh, Ch&uacute;ng t&ocirc;i học l&agrave;m ngoại giao với B&aacute;c Hồ của Mai Văn Bộ; Hỏi v&agrave;&nbsp;đ&aacute;p về cuộc đời v&agrave; sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh của Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh - chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh; B&aacute;c Hồ thời ni&ecirc;n thiếu ở Huế của Nguyễn Đắc Xu&acirc;n; B&aacute;c Hồ kể chuyện T&acirc;y Du K&yacute; của Trần Văn Giang; Hồ Ch&iacute; Minh - Sự h&igrave;nh th&agrave;nh một nh&acirc;n c&aacute;ch lớn của Trần Th&aacute;i B&igrave;nh; Lời non nước của Đ&agrave;o Thản; Vĩ đại một con người của Trần Văn Gi&agrave;u; Thư ri&ecirc;ng của B&aacute;c Hồ của Trần Qu&acirc;n Ngọc; Đến với tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh của Trần Bạch Đằng&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 2021, NXB Trẻ ra mắt Bản đồ H&agrave;nh tr&igrave;nh 30 năm t&igrave;m đường cứu nước của B&aacute;c Hồ v&agrave; hộp s&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh - T&aacute;c phẩm bảo vật quốc gia (gồm 5 tựa: Đường c&aacute;ch mệnh; Nhật k&yacute; trong t&ugrave;; Lời k&ecirc;u gọi to&agrave;n quốc kh&aacute;ng chiến; Lời k&ecirc;u gọi đồng b&agrave;o v&agrave; chiến sĩ cả nước; Di ch&uacute;c của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh)&nbsp;v&agrave; hai tựa mới l&agrave;: Trẻ em như b&uacute;p tr&ecirc;n c&agrave;nh; Thư gửi thanh ni&ecirc;n của Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37012/IMG_0863.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Tủ s&aacute;ch Di sản Hồ Ch&iacute; Minh tại cửa h&agrave;ng của của NXB Trẻ tại Đường s&aacute;ch TP. Hồ Ch&iacute; Minh,. Ảnh: NXB Trẻ</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 2023, Tủ s&aacute;ch Di sản Hồ Ch&iacute; Minh th&ecirc;m một số tựa s&aacute;ch mới l&agrave;: Hồ Ch&iacute; Minh với &yacute; ch&iacute; tự lực, tự cường v&agrave; kh&aacute;t vọng ph&aacute;t triển đất nước phồn vinh, hạnh ph&uacute;c của Vũ Trung Ki&ecirc;n; Hồ Ch&iacute; Minh b&agrave;n về qu&acirc;n sự của Hồ Ch&iacute; Minh; Khắc s&acirc;u lời B&aacute;c của Nguyễn Văn Khoan, Nhật k&yacute; h&agrave;nh tr&igrave;nh của Hồ Chủ tịch -&nbsp;Bốn th&aacute;ng sang Ph&aacute;p của Đ.H; B&aacute;c Hồ với văn h&oacute;a phương Đ&ocirc;ng của Lương Duy Thứ, 52 c&acirc;u chuyện dưới cờ về Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh của Trần Văn Phương; Học B&aacute;c l&ograve;ng ta trong s&aacute;ng hơn của Nguyễn Minh Hải...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">PGS-TS H&agrave; Minh Hồng chia sẻ, c&oacute; rất nhiều người chưa bao giờ được gặp B&aacute;c nhưng ch&iacute;nh những c&acirc;u chuyện như thế l&agrave;m cho ch&uacute;ng ta đều biết đến B&aacute;c, biết đến c&acirc;u chuyện của B&aacute;c; từ đ&oacute; con người, cuộc đời của B&aacute;c trở n&ecirc;n rất gần gũi, giống như nh&agrave; thơ Tố Hữu đ&atilde; viết: &ldquo;Y&ecirc;u B&aacute;c l&ograve;ng ta trong s&aacute;ng hơn&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">L&agrave; một t&aacute;c giả cuốn Di ch&uacute;c của B&aacute;c Hồ - Một gi&aacute;o tr&igrave;nh tiếng Việt độc đ&aacute;o, đ&atilde; in đến lần thứ 6, được giải B Giải thưởng về chủ đề Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2018-2020 do Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương tổ chức, nh&agrave; b&aacute;o Dương Th&agrave;nh Truyền, B&aacute;c Hồ để lại cho ch&uacute;ng ta tấm gương lao động ng&ocirc;n từ. Di ch&uacute;c của B&aacute;c chỉ c&oacute; khoảng 1.000 từ nhưng Người viết đi viết lại 4 năm, viết rồi sửa, bổ sung.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&ldquo;Điều n&agrave;y để lại cho ch&uacute;ng ta một tấm gương trong việc sử dụng ng&ocirc;n ngữ. Hiện nay, nhiều khi ch&uacute;ng ta n&oacute;i v&agrave; viết rất t&ugrave;y tiện, kh&ocirc;ng &iacute;t người viết nhanh viết ẩu, kh&ocirc;ng cẩn trọng, thậm ch&iacute; l&agrave; d&ugrave;ng sai v&agrave; vui vẻ với sự d&ugrave;ng sai đ&oacute;. B&agrave;i học lao động ng&ocirc;n từ l&agrave; b&agrave;i học m&agrave; ch&uacute;ng ta phải thường xuy&ecirc;n học v&agrave; l&agrave;m theo B&aacute;c&rdquo;.</span></p> <p><strong>P<span style="font-size:14px">h&ugrave; hợp, hữu &iacute;ch cho nhiều đối tượng bạn đọc</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ năm 2023, NXB Trẻ đ&atilde; số h&oacute;a v&agrave; xuất bản trọn bộ s&aacute;ch điện tử Tủ s&aacute;ch Di sản Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; cũng l&agrave;m cuốn Sổ tay kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh, dạng giấy v&agrave; dạng file PDF để tặng bạn đọc tải d&ugrave;ng miễn ph&iacute;. Trong Sổ tay Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; giới thiệu c&aacute;c tựa s&aacute;ch, file trang tr&iacute; kh&ocirc;ng gian, file h&igrave;nh ảnh về cuộc đời hoạt động của B&aacute;c, c&aacute;c ebook đọc thử&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">NXB Trẻ cũng c&oacute; nhiều tựa s&aacute;ch viết b&aacute;m s&aacute;t chủ trương x&acirc;y&nbsp;dựng Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh của Đảng bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh như: Học v&agrave; l&agrave;m theo B&aacute;c; Học B&aacute;c l&ograve;ng ta trong s&aacute;ng hơn... Khổ s&aacute;ch trong tủ s&aacute;ch n&agrave;y đa phần l&agrave; khổ s&aacute;ch vừa tay cầm 13x20.5cm, b&igrave;a mềm nhẹ, dễ đọc, dễ mang theo. Để tạo sự phong ph&uacute; v&agrave; th&uacute; vị cho bạn đọc, cũng c&oacute; s&aacute;ch tranh khổ lớn 23x15.5cm, hoặc khổ s&aacute;ch mini bỏ t&uacute;i 9x12.5cm; hoặc c&aacute;c combo s&aacute;ch đ&oacute;ng hộp theo chủ đề để tiện lưu trữ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Minh Hải, t&aacute;c giả cuốn s&aacute;ch &quot;Học B&aacute;c l&ograve;ng ta trong s&aacute;ng hơn&quot; nằm trong tủ s&aacute;ch di sản của B&aacute;c cho biết, để viết s&aacute;ch về B&aacute;c rất kh&oacute; v&igrave; đ&atilde; c&oacute; nhiều người, nhiều cuốn s&aacute;ch đ&atilde; viết trước đ&oacute;. Do đ&oacute; m&agrave; t&aacute;c giả&nbsp;cũng cần phải chọn lọc, t&igrave;m hiểu những vấn đề c&oacute; thể th&ocirc;ng tin đến bạn đọc, tim ra được những g&oacute;c ri&ecirc;ng, những c&acirc;u chuyện vừa phải, dễ đọc, dễ thấm hướng đến đối tượng trẻ b&acirc;y giờ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong thời gian qua, Nh&agrave; xuất bản Trẻ đ&atilde; cung cấp s&aacute;ch v&agrave; tư vấn thiết kế, hỗ trợ thiết lập hơn 20 thiết chế&nbsp;Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh tại c&aacute;c cơ quan, đơn vị.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37012/IMG_0780.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37012/IMG_0767.JPG" style="height:358px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37012/IMG_0747.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37012/IMG_0749.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Triển l&atilde;m bộ s&aacute;ch Di sản Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh Kh&ocirc;ng gian Văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh tại Đường s&aacute;ch TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Ảnh: NXB Trẻ​</em></span></p> <div class="detail-cmain" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px; font-family: Inter; font-size: 14px;"> <div class="detail-content afcbc-body" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(26, 26, 26); margin-top: 10px; width: 604px; max-width: 100%;"> <div class="VCSortableInPreviewMode alignCenter" id="ObjectBoxContent_1716009956334" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px; flex-direction: column; margin: 0px auto 15px; position: relative; transition: all 0.3s ease-in-out 0s; width: 604px; visibility: visible; overflow-wrap: break-word; cursor: default; max-width: 100%; border: 1px solid rgb(242, 209, 170); padding: 10px; background-color: rgb(255, 251, 242); color: rgb(51, 51, 51);"> <div style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n dịp sinh nhật B&aacute;c Hồ v&agrave; kỷ niệm 25 năm th&agrave;nh lập&nbsp;<em>Tủ s&aacute;ch Di sản Hồ Ch&iacute; Minh</em>, Nh&agrave; xuất bản Trẻ tổ chức triển l&atilde;m h&igrave;nh ảnh&nbsp;<em>Tủ s&aacute;ch Di sản Hồ Ch&iacute; Minh</em>. Triển l&atilde;m diễn ra từ ng&agrave;y 12 đến 19-5, tại Đường s&aacute;ch TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, từ nay đến hết th&aacute;ng 5, Nh&agrave; xuất bản Trẻ mở đọc miễn ph&iacute; 600 đầu s&aacute;ch ebook&nbsp;<em>Di sản Hồ Ch&iacute; Minh</em>. 60 tựa s&aacute;ch, mỗi tựa c&ugrave;ng một thời điểm c&oacute; 10 bạn đọc sẽ đọc được.</span></span></p> </div> </div> <div id="Rec1Pc" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"> <div id="zone-lhybwaat" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"> <div id="share-lhybwb8w" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px auto; max-width: 1310px !important; text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><strong>HỒNG TIẾN</strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;