UEL: Tọa đàm "Đảng dẫn đường - Thanh niên tiếp bước"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Nhằm chia sẻ, bồi đắp tinh thần y&ecirc;u nước v&agrave; kh&aacute;t vọng cống hiến cho mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, v&agrave;o l&uacute;c 13g00, tại Hội trường A,&nbsp;Đo&agrave;n khoa To&aacute;n Kinh tế v&agrave; Đo&agrave;n Khoa Kế to&aacute;n - Kiểm to&aacute;n thuộc Đo&agrave;n Trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQG-HCM đ&atilde; tổ chức buổi Tọa đ&agrave;m &ldquo;Đảng dẫn đường - Thanh ni&ecirc;n tiếp bước&rdquo;.</span></span></span></strong></p> <p><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Chương tr&igrave;nh c&oacute; sự tham dự của ch&uacute;&nbsp;Phạm Ch&aacute;nh Trực - Nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh ủy, Nguy&ecirc;n Chủ tịch Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố, Nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ nhiệm CLB Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;(TP.HCM), ch&uacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n - Ph&oacute; Chủ nhiệm CLB Truyền thống Th&agrave;nh đo&agrave;n; Anh h&ugrave;ng lao động&nbsp;Nguyễn Thị Nghĩa - Nguy&ecirc;n Chủ tịch Hội đồng Quản trị Li&ecirc;n hiệp Hợp t&aacute;c x&atilde; Thương mại TP. Hồ Ch&iacute; Minh, </span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ&nbsp;</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Th&agrave;nh Đ</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">o&agrave;n, đồng ch&iacute;&nbsp;</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">B&ugrave;i Ho&agrave;ng Mol - Đảng ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n Trường, đồng ch&iacute;&nbsp;Huỳnh Mạnh Phương -&nbsp; Đảng ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Trường v&agrave; hơn 300 đồng ch&iacute; l&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n - Hội, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37030/20240526142442_IMG_5693.JPG" style="height:487px; width:650px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Ch&uacute; Năm Nghị v&agrave; c&ocirc; Ch&iacute;n Ng&acirc;n&nbsp;tham gia Tọa đ&agrave;m</span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Kh&ocirc;ng kh&iacute; tại hội trường như được h&ograve;a m&igrave;nh v&agrave;o những th&aacute;ng năm đỏ lửa sau những chia sẻ từ thế hệ cha anh </span><span style="color:rgb(0, 0, 0)">kể về năm th&aacute;ng hoạt động c&aacute;ch mạng, những thăng trầm của d&acirc;n tộc</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> cũng như được nhắc nhớ về h&igrave;nh ảnh S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định những năm 1975.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37030/20240526152543_IMG_5756.JPG" style="height:433px; width:650px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute;<span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;chia sẻ về những năm th&aacute;ng l&agrave;m nhiệm vụ v&agrave; gửi gắm đến thế hệ tiếp nối</span></em></p> <p><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Buổi tọa đ&agrave;m như cầu nối giữa những b&agrave;i học lịch sử với những lời kể người thật việc thật, điều đ&oacute; khơi dậy nhiệm vụ m&agrave; thế hệ ng&agrave;y nay cần tiếp tục tiến bước. C&aacute;c B&aacute;c đ&atilde; gửi gắm những c&acirc;u chuyện, những th&ocirc;ng điệp mạnh mẽ đến c&aacute;c thể hệ đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n thời đại mới cần phải lu&ocirc;n nhớ về nguồn cội, về sự hy sinh anh dũng của cha &ocirc;ng để c&oacute; được tự do, độc lập của ng&agrave;y h&ocirc;m nay, từ đ&oacute; c&oacute; th&ecirc;m động lực, &yacute; ch&iacute; để kiến tạo, x&acirc;y dựng đất nước.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37030/20240526162509_IMG_5772.JPG" style="height:398px; width:650px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n chụp h&igrave;nh lưu niệm tại buổi Tọa đ&agrave;m</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37030/DSC08697_1.JPG" style="height:487px; width:650px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Ch&uacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n k&yacute; tặng s&aacute;ch đến đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n</em></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n Trường Đại học Kinh tế - Luật</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;