Hội thi Karaoke sinh viên, học sinh toàn quốc lần II “Giải thưởng Ariang” vòng bảng TP. Hồ Chí Minh

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>H&#7897;i thi Karaoke sinh viên</title> <style> <!-- p.MsoBodyText {margin-bottom:.0001pt; text-align:center; font-size:13.0pt; font-family:"Times New Roman"; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in} p.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin-bottom:.0001pt; font-size:13.0pt; font-family:"Times New Roman"; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in} --> </style> </head> <body> <p class="MsoBodyText" style="line-height: 110%"><b> <font size="2" face="Arial" color="#0000FF">H&#7897;i thi Karaoke sinh viên, h&#7885;c sinh toàn qu&#7889;c l&#7847;n II “Gi&#7843;i th&#432;&#7903;ng Ariang” vòng b&#7843;ng TP. H&#7891; Chí Minh</font></b></p> <p class="MsoBodyText" style="line-height: 110%">&nbsp;</p> <div style="float: left; width: 64px; height: 29px"> <table border="1" width="100%" id="table1"> <tr> <td> <img border="0" src="hoi%20thi%20karaoke%20sv.jpg" width="220" height="170"></td> </tr> </table> </div> <p class="MsoBodyText" align="left" style="line-height: 110%; text-align: justify"> <font size="2" face="Arial">H&#7897;i thi Karaoke sinh viên, h&#7885;c sinh toàn qu&#7889;c l&#7847;n 2 “Gi&#7843;i th&#432;&#7903;ng Ariang” - vòng b&#7843;ng TP.HCM s&#7869; di&#7877;n ra t&#7915; t&#7915; ngày 03/5 &#273;&#7871;n ngày 11/5/2007. Các thí sinh xu&#7845;t s&#7855;c nh&#7845;t s&#7869; tham gia vòng chung k&#7871;t x&#7871;p h&#7841;ng t&#7915; ngày 12/5 &#273;&#7871;n ngày 15/5/2007. </font></p> <p class="MsoBodyText" style="text-indent: .5in; line-height: 110%; text-align: justify"> <font size="2" face="Arial">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 110%" align="justify"> <font face="Arial"><b><span lang="VI"><font size="2">Ch&#7911; &#273;&#7873; H&#7897;i thi :</font></span></b><span lang="VI"><font size="2"> “<b><i>T&#7921; hào tu&#7893;i tr&#7867; th&#7871; h&#7879; Bác H&#7891;</i></b>”.</font></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: .5in; line-height: 110%" align="justify"> <b><span lang="VI"><font size="2" face="Arial">&nbsp;</font></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 110%" align="justify"> <font face="Arial"><b><span lang="VI"><font size="2">&#272;&#7889;i t&#432;&#7907;ng</font></span><font size="2"> và cách th&#7913;c &#273;&#259;ng ký<span lang="VI">:</span></font></b><font size="2"><span lang="VI"> Sinh viên, h&#7885;c sinh &#273;ang theo h&#7885;c t&#7853;p trung t&#7841;i các tr&#432;&#7901;ng &#272;&#7841;i h&#7885;c, Cao &#273;&#7859;ng, Trung c&#7845;p chuyên nghi&#7879;p và D&#7841;y ngh&#7873; t&#7841;i TP H&#7891; Chí Minh và các t&#7881;nh mi&#7873;n &#272;ông Nam B&#7897;</span>,<span lang="VI"> &#273;&#259;ng ký theo m&#7851;u &#273;ính kèm g&#7917;i v&#7873; V&#259;n phòng H&#7897;i sinh viên TP H&#7891; Chí Minh </span>– &#272;&#7883;a ch&#7881;: 33 Nguy&#7877;n Th&#7883; Minh Khai – Q1 – TPHCM </font><b><i><span lang="VI"><font size="2">tr&#432;&#7899;c ngày 25/4/2007.</font></span></i></b></font></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 110%" align="justify">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 110%" align="justify"><span lang="VI"> <font size="2" face="Arial">(<i>H&#7885;c sinh, sinh viên &#273;ang theo h&#7885;c khoa thanh nh&#7841;c các tr&#432;&#7901;ng ngh&#7879; thu&#7853;t không là &#273;&#7889;i t&#432;&#7907;ng tham gia H&#7897;i thi này</i>).</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: .5in; line-height: 110%" align="justify"> <b><span lang="PT-BR"><font size="2" face="Arial">&nbsp;</font></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 110%" align="justify"> <font face="Arial"><b><span lang="PT-BR"><font size="2">Th&#7875; lo&#7841;i d&#7921; thi:</font></span></b><span lang="PT-BR"><font size="2"> &#272;&#417;n ca, Song ca (Khuy&#7871;n khích các bài hát dân ca và múa ph&#7909; ho&#7841;.)</font></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: .5in; line-height: 110%" align="justify"> <b><span lang="VI"><font size="2" face="Arial">&nbsp;</font></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 110%" align="justify"> <font face="Arial"><b><span lang="VI"><font size="2">Bài hát d&#7921; thi:</font></span></b><span lang="VI"><font size="2"> Các bài hát d&#7921; thi n&#7857;m trong danh m&#7909;c 400 bài hát c&#7911;a Ban t&#7893; ch&#7913;c có trong danh m&#7909;c các bài hát Karaoke &#273;&#432;&#7907;c B&#7897; V&#259;n hoá Thông tin c&#7845;p phép l&#432;u hành &#273;&#432;&#7907;c ghi trong &#273;&#297;a Maseco Midivision Karaoke do Cty MASECO phát hành, s&#7917; d&#7909;ng cho &#273;&#7847;u máy karaoke vi tính nhãn hi&#7879;u Ariang, không s&#7917; d&#7909;ng nh&#7841;c n&#432;&#7899;c ngoài ho&#7863;c nh&#7841;c n&#432;&#7899;c ngoài l&#7901;i Vi&#7879;t.</font></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 110%" align="justify"><b> <font size="2" face="Arial">&nbsp;</font></b></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 110%" align="justify"><b><i> <font size="2" face="Arial">Danh m&#7909;c bài hát &#273;ính kèm</font></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 110%" align="justify"><b><i> <font size="2" face="Arial">&nbsp;</font></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 110%" align="right"><b> <font size="2" face="Arial">&#272;.P.T.</font></b></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;