Hội thi Karaoke sinh viên, học sinh toàn quốc lần II “Giải thưởng Ariang” vòng bảng TP. Hồ Chí Minh

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>H&#7897;i thi Karaoke sinh viên</title> <style> <!-- p.MsoBodyText {margin-bottom:.0001pt; text-align:center; font-size:13.0pt; font-family:"Times New Roman"; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in} p.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin-bottom:.0001pt; font-size:13.0pt; font-family:"Times New Roman"; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in} --> </style> </head> <body> <p class="MsoBodyText" style="line-height: 110%"><b> <font size="2" face="Arial" color="#0000FF">H&#7897;i thi Karaoke sinh viên, h&#7885;c sinh toàn qu&#7889;c l&#7847;n II “Gi&#7843;i th&#432;&#7903;ng Ariang” vòng b&#7843;ng TP. H&#7891; Chí Minh</font></b></p> <p class="MsoBodyText" style="line-height: 110%">&nbsp;</p> <div style="float: left; width: 64px; height: 29px"> <table border="1" width="100%" id="table1"> <tr> <td> <img border="0" src="hoi%20thi%20karaoke%20sv.jpg" width="220" height="170"></td> </tr> </table> </div> <p class="MsoBodyText" align="left" style="line-height: 110%; text-align: justify"> <font size="2" face="Arial">H&#7897;i thi Karaoke sinh viên, h&#7885;c sinh toàn qu&#7889;c l&#7847;n 2 “Gi&#7843;i th&#432;&#7903;ng Ariang” - vòng b&#7843;ng TP.HCM s&#7869; di&#7877;n ra t&#7915; t&#7915; ngày 03/5 &#273;&#7871;n ngày 11/5/2007. Các thí sinh xu&#7845;t s&#7855;c nh&#7845;t s&#7869; tham gia vòng chung k&#7871;t x&#7871;p h&#7841;ng t&#7915; ngày 12/5 &#273;&#7871;n ngày 15/5/2007. </font></p> <p class="MsoBodyText" style="text-indent: .5in; line-height: 110%; text-align: justify"> <font size="2" face="Arial">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 110%" align="justify"> <font face="Arial"><b><span lang="VI"><font size="2">Ch&#7911; &#273;&#7873; H&#7897;i thi :</font></span></b><span lang="VI"><font size="2"> “<b><i>T&#7921; hào tu&#7893;i tr&#7867; th&#7871; h&#7879; Bác H&#7891;</i></b>”.</font></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: .5in; line-height: 110%" align="justify"> <b><span lang="VI"><font size="2" face="Arial">&nbsp;</font></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 110%" align="justify"> <font face="Arial"><b><span lang="VI"><font size="2">&#272;&#7889;i t&#432;&#7907;ng</font></span><font size="2"> và cách th&#7913;c &#273;&#259;ng ký<span lang="VI">:</span></font></b><font size="2"><span lang="VI"> Sinh viên, h&#7885;c sinh &#273;ang theo h&#7885;c t&#7853;p trung t&#7841;i các tr&#432;&#7901;ng &#272;&#7841;i h&#7885;c, Cao &#273;&#7859;ng, Trung c&#7845;p chuyên nghi&#7879;p và D&#7841;y ngh&#7873; t&#7841;i TP H&#7891; Chí Minh và các t&#7881;nh mi&#7873;n &#272;ông Nam B&#7897;</span>,<span lang="VI"> &#273;&#259;ng ký theo m&#7851;u &#273;ính kèm g&#7917;i v&#7873; V&#259;n phòng H&#7897;i sinh viên TP H&#7891; Chí Minh </span>– &#272;&#7883;a ch&#7881;: 33 Nguy&#7877;n Th&#7883; Minh Khai – Q1 – TPHCM </font><b><i><span lang="VI"><font size="2">tr&#432;&#7899;c ngày 25/4/2007.</font></span></i></b></font></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 110%" align="justify">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 110%" align="justify"><span lang="VI"> <font size="2" face="Arial">(<i>H&#7885;c sinh, sinh viên &#273;ang theo h&#7885;c khoa thanh nh&#7841;c các tr&#432;&#7901;ng ngh&#7879; thu&#7853;t không là &#273;&#7889;i t&#432;&#7907;ng tham gia H&#7897;i thi này</i>).</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: .5in; line-height: 110%" align="justify"> <b><span lang="PT-BR"><font size="2" face="Arial">&nbsp;</font></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 110%" align="justify"> <font face="Arial"><b><span lang="PT-BR"><font size="2">Th&#7875; lo&#7841;i d&#7921; thi:</font></span></b><span lang="PT-BR"><font size="2"> &#272;&#417;n ca, Song ca (Khuy&#7871;n khích các bài hát dân ca và múa ph&#7909; ho&#7841;.)</font></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: .5in; line-height: 110%" align="justify"> <b><span lang="VI"><font size="2" face="Arial">&nbsp;</font></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 110%" align="justify"> <font face="Arial"><b><span lang="VI"><font size="2">Bài hát d&#7921; thi:</font></span></b><span lang="VI"><font size="2"> Các bài hát d&#7921; thi n&#7857;m trong danh m&#7909;c 400 bài hát c&#7911;a Ban t&#7893; ch&#7913;c có trong danh m&#7909;c các bài hát Karaoke &#273;&#432;&#7907;c B&#7897; V&#259;n hoá Thông tin c&#7845;p phép l&#432;u hành &#273;&#432;&#7907;c ghi trong &#273;&#297;a Maseco Midivision Karaoke do Cty MASECO phát hành, s&#7917; d&#7909;ng cho &#273;&#7847;u máy karaoke vi tính nhãn hi&#7879;u Ariang, không s&#7917; d&#7909;ng nh&#7841;c n&#432;&#7899;c ngoài ho&#7863;c nh&#7841;c n&#432;&#7899;c ngoài l&#7901;i Vi&#7879;t.</font></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 110%" align="justify"><b> <font size="2" face="Arial">&nbsp;</font></b></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 110%" align="justify"><b><i> <font size="2" face="Arial">Danh m&#7909;c bài hát &#273;ính kèm</font></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 110%" align="justify"><b><i> <font size="2" face="Arial">&nbsp;</font></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 110%" align="right"><b> <font size="2" face="Arial">&#272;.P.T.</font></b></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;